25. výročí DCHB

Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava

 

  

Poslání zařízení

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava pomáhá mladým lidem orientovat se v jejich přirozeném prostředí a poskytuje bezpečný prostor k řešení jejich obtíží a seberealizaci. Vytváří podmínky k tomu, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých nesnází, životních situací a lépe se s nimi vyrovnávali.

 

Název zařízení

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava

 

Adresa

Sídliště U Pivovaru, Jihlava, 586 01 Jihlava 1   ukaž na mapě
telefon: 567 304 802
mobil: + 420 734 435 283
email: vrakbar@jihlava.charita.cz

 

Kontakty

Mgr. Šárka Štočková - vedoucí zařízení

mobil: +420 734 435 283 

email: sarka.stockova@jihlava.charita.cz

 

Koordinátorka služby

Bc. Aneta Kučerová, DiS.

+420 739 381 037

email: WgrDRWamY.Ey.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M

 

Terénní pracovník 

mobil: 736 523 631

pondělí 13 - 18 hod

 

Web

nzdm.vrakbar.cz/  

 

Cílová skupina klientů:

Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 14 – 26 let pohybující se ve městě Jihlava. Pro detašované pracoviště NZDM Vrakbar v Kostelci jsou cílovou skupinou děti a mládež ve věku 6 - 26 let. Uživatelé služby či zájemci o službu se mohou vyhýbat standartním formám institucionalizované pomoci a péče, zažívat nepříznivé sociální situace, upřednostňovat pasivní trávení volného času mimo domov a nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit. Služba je poskytována bez ohledu na rasu, původ, náboženské vyznání, barvu pleti, sexuální orientaci, společenské postavení atd.

 

Cílová skupina se nejčastěji může potkávat s následujícím typem životních situací:

 • nepříznivá sociální situace (děti dlouhodobě nezaměstnaných rodičů, rodiny ohrožené lichvou, vystěhováním z bytu, děti z apod.)
 • problémy ve škole (prospěchové problémy, zameškané hodiny, záškoláctví, agresivní chování apod.)
 • problémy s vrstevníky (hádky, šikana, strach z přijetí vrstevnickou skupinou apod.)
 • nepříznivá rodinná situace (nepříznivá socioekonomická situace rodiny, chybějící rodič, nefunkční rodiny apod.)


Věková kategorie klientů:

 • starší děti (11 - 15 let)
 • dorost (16 - 18 let)
 • mladí dospělí (19 - 26 let)

 

Doba poskytování

Ambulantní forma Jihlava:  

PO 13:00 – 14:00 (individuální poradenství), 14:00 – 18:00 (klub)

ÚT – ČT 13:00 – 18:00

PÁ 13:00 – 16:00

Ambulantní forma Kostelec:

ÚT a ČT – 13:30 – 17:30 hod. (13:30 – 15:30 hod. 6 – 14 let; 15:30 – 17:30 hod. 14 – 26 let)

Terénní forma Jihlava: PO – 13:00 – 18:00 hod.

 

Cílem zařízení

je poskytnout služby uživatelům prostřednictvím kontaktní práce, sociální pomoci a psychosociální podporou v kombinaci s volnočasovými aktivitami v bezpečném prostoru, který má jasně stanovená pravidla.


Dílčí cíle

 • Vytvářet prostředí, ve kterém se uživatelé služby pracovníkům svěřují se svými obtížemi a společně hledají řešení.
 • Podporovat uživatele služby k aktivnímu a samostatnému řešení jejich nesnází.
 • Snižovat zdravotní a sociální rizika vyplývající z konfliktních, společenských situací, způsobu života či rizikového chování, popřípadě těmto rizikům předcházet
 • Podporovat uživatele služby při zvyšování sociálních schopností a dovedností.
 • Poskytnout uživatelům služby prostor pro realizaci vlastních aktivit (koncerty, diskotéky, prezentace vlastní tvorby apod.) a trávení volného času.
 • Pomáhat uživatelům služby při lepší orientaci v jejich přirozeném prostředí.
 • Vést uživatele služby k dokončení či prohloubení jejich vzdělání (konkrétní pomoc při vypracovávání domácích úkolů, doučování, pomoc při výběru školy, rozhovory na téma studium).

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NDZM)

realizují službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vstupu do prostoru zařízení či využití nabídky poskytovaných služeb:

 • NZDM podporuje vlastní aktivitu uživatelů při tvorbě obsahu i formy služby
 • zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny
 • pro omezení přístupu uživatele ke službě není důvodem pasivita či názorová odlišnost.
 • uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje uživatele musí být vedena s jeho souhlasem a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje uživatelů, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb
 • pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace ani pravidelná docházka do zařízení. Uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. Uživatel není povinen zapojit se do připravených činností
 • služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně
 • finanční spoluúčast uživatel je možná při navazujících aktivitách (např. koncerty, víkendové pobyty)
 • provozní doba služby odpovídá potřebám uživatelů. Je otevřeno v době, kdy uživatel má podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům
 • službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele a návštěvníky, pracovníky či efektivitu služby


Okamžitá maximální  kapacita služby

 • Ambulantní forma – 25 osob
 • Terénní forma – 10 osob

 

On - line streetwork    

sleduj na Facebooku - Streetwork Vrakbar

     checkuj!  průvodní video

                               

více informací na

www.vrakbar.cz