25. výročí DCHB

ADAPTA Jihlava - odlehčovací služba 

 

motto: "Spolu je nám všude dobře."

 

Posláním

Odlehčovací služby Adapta Jihlava je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.                                             

 

Podpořil Kraj Vysočina


 

Název zařízení

Adapta Jihlava – odlehčovací služba

 

Vedoucí zařízení

Bc. Jana Nagyová

 

Kontakt

Mahenova 4686/16,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1        ukaž na mapě

mobil: 733 755 995
e-mail: 58AkO.5~fhIkQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g

 


 

Cílem služby je

 • zajistit pečujícím fyzickým osobám, či rodinám podporu, umožnit nezbytný odpočinek a prostor pro vyřízení osobních záležitostí
 • umožnit uživatelům služby po dobu nepřítomnosti pečující osoby zvládat pobyt buď v přirozeném domácím prostředí, nebo mimo domov tak, aby nedošlo ke zhoršení poskytované péče. Naopak aktivně se podílet na zvyšování kvality života uživatele.
 • poskytovat služby dle individuálních potřeb uživatelů / individuální plán uživatele a plán péče/
 • zajišťovat uživatelům služby po dobu nepřítomnosti pečující osoby potřebnou míru ochrany, podpory, pomoci a péče.
 • podporujeme zachování a rozvoj stávající soběstačnosti uživatele.
 • naší podporou a péčí pomáháme pečujícím osobám, rodinám a handicapovaným osobám k psychické pohodě, spokojenosti a také k utužování pozitivních rodinných vazeb.

 

Cílová skupina klientů

Do naší cílové skupiny spadají osoby s chronickým onemocněním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 7 – 80 let.

 

Kapacita

 • Okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování sociální služby 5 uživatelů.
 • Okamžitá kapacita sociální služby pro skupinovou práci je max. 10 uživatelů.
 • Okamžitá kapacita terénní formy poskytování sociální služby 1 uživatel.

 

Kde působíme?

Kraj Vysočina – Jihlava a okolí

 

Formy poskytování sociálních služeb

 • Terénní

Je poskytována v domácím prostředí uživatele (popř. v terénu, který je blíže určen v jeho individuálním plánu) v pracovních dnech a v čase, který vyhovuje jak uživateli, tak i zařízení. Činnosti vychází z individuálních potřeb uživatele.

 • Ambulantní 

Poskytujeme v prostorách zařízení (dle provozní doby).  Uživatelé docházejí do zařízení samostatně, nebo jsou doprovázeni rodinnými příslušníky či osobním asistentem. V rámci ambulantní služby je uživatelům poskytována podpora dle jejich individuálních potřeb a cílů.

 

Co odlehčovací služba nabízí?

Základní činnosti dle vyhlášky č.505/2006Sb., zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách

 

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Rovnost

Uživatel a pracovník, na základě Listiny práv a svobod, jsou si rovni. Služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientaci nebo dle toho, jakým způsobem se podílí na životě společnosti. Individuální přístup k uživatelům Služba je poskytována na základě individuálního přístupu a vychází z potřeb uživatelů služby. Je podporována jejich vlastní vůle, představy i životní cíle. Vede uživatele k co nejvyšší samostatnosti, nezávislosti a socializaci uživatele služby a zároveň umožňuje pečující osobě tak důležitý nezbytný odpočinek.

 

 • Individuální přístup k uživatelům

Služba je poskytována na základě individuálního přístupu a vychází z potřeb uživatelů služby. Je podporována jejich vlastní vůle, představy i životní cíle. Vede uživatele k co nejvyšší samostatnosti, nezávislosti a socializaci uživatele služby a zároveň umožňuje pečující osobě tak důležitý nezbytný odpočinek.

 

 • Důvěrnost sdělení

Každý pracovník je vázán mlčenlivostí a chrání osobní údaje uživatelů služby. Výjimkou je zákonná oznamovací povinnost.

 

 • Aktivní a respektující nabízení pomoci

 Uživatel má právo na vlastní názor, postoj a představy a na jejich svobodné vyjádření. Také má právo ptát se na postoje, názory a představy pracovníků, není však povinen je přijmout. Je zachována jeho svobodná vůle.

 

 • Profesionalita

Pracovníci přistupují k uživatelům s vstřícností k jejich individuálním potřebám. Vzniklé situace řeší profesionálně a s ochotou pomoci.

 

 • Dostupnost služby

Pracovníci dbají na to, aby poskytovaná služba byla dostupná, co nejširšímu spektru zájemců o tuto sociální službu.

 

Provozní doba ambulantní formy poskytování

pondělí:

7:00 - 17:00

úterý:

7:00 - 17:00

středa:

7:00 - 17:00

čtvrtek:

7:00 - 17:00

pátek:

7:00 - 12:00

Provozní doba terénní formy poskytování

pondělí:

8:00 - 12:00

úterý:

8:00 - 12:00

středa:

8:00 - 12:00

čtvrtek:

8:00 - 12:00

pátek:

8:00 - 12:00

Úhrada za službu

Je účtována dle platného CENÍKU.

  

Informace o službě

Informace podá vedoucí služby – sociální pracovník v níže uvedených úředních hodinách na adrese sociální služby (Mahenova 4686/16, Jihlava, 586 01 Jihlava 1)    

Úřední hodiny

pondělí:

8:00 – 11:00                      14:30 – 16:00

úterý:

8:00 - 12:00

středa:

8:00 - 12:00                       14:00 – 16:00

čtvrtek:

8:00 - 12:00

nebo na níže uvedených kontaktech.

mobil: 733 755 995, 777 957 082 e-mail: jana.nagyova@jihlava.charita.czNáš tým

Bc. Jana Nagyová – vedoucí zařízení, speciální pedagog

Lenka Pojezná, Jana Nagyová ml., Bc. Radka Bláhová – pracovníci v sociálních službách