Cílem služby je

 • zajistit pečujícím fyzickým osobám, či rodinám podporu, umožnit nezbytný odpočinek a prostor pro vyřízení osobních záležitostí
 • umožnit uživatelům služby po dobu nepřítomnosti pečující osoby zvládat pobyt buď v přirozeném domácím prostředí, nebo mimo domov tak, aby nedošlo ke zhoršení poskytované péče. Naopak aktivně se podílet na zvyšování kvality života uživatele.
 • poskytovat služby dle individuálních potřeb uživatelů / individuální plán uživatele a plán péče/
 • zajišťovat uživatelům služby po dobu nepřítomnosti pečující osoby potřebnou míru ochrany, podpory, pomoci a péče.
 • podporujeme zachování a rozvoj stávající soběstačnosti uživatele.
 • naší podporou a péčí pomáháme pečujícím osobám, rodinám a handicapovaným osobám k psychické pohodě, spokojenosti a také k utužování pozitivních rodinných vazeb.

Cílová skupina klientů

Do naší cílové skupiny spadají osoby s chronickým onemocněním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 7 – 80 let.

Kapacita

 • Okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování sociální služby 5 uživatelů.
 • Okamžitá kapacita sociální služby pro skupinovou práci je max. 10 uživatelů.
 • Okamžitá kapacita terénní formy poskytování sociální služby 1 uživatel.

Kde působíme?

Kraj Vysočina – Jihlava a okolí

Formy poskytování sociálních služeb

 • Terénní

Je poskytována v domácím prostředí uživatele (popř. v terénu, který je blíže určen v jeho individuálním plánu) v pracovních dnech a v čase, který vyhovuje jak uživateli, tak i zařízení. Činnosti vychází z individuálních potřeb uživatele.

 • Ambulantní 

Poskytujeme v prostorách zařízení (dle provozní doby).  Uživatelé docházejí do zařízení samostatně, nebo jsou doprovázeni rodinnými příslušníky či osobním asistentem. V rámci ambulantní služby je uživatelům poskytována podpora dle jejich individuálních potřeb a cílů.

Zásady poskytování sociální služby

 • Rovnost

Uživatel a pracovník, na základě Listiny práv a svobod, jsou si rovni. Služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientaci nebo dle toho, jakým způsobem se podílí na životě společnosti. Individuální přístup k uživatelům Služba je poskytována na základě individuálního přístupu a vychází z potřeb uživatelů služby. Je podporována jejich vlastní vůle, představy i životní cíle. Vede uživatele k co nejvyšší samostatnosti, nezávislosti a socializaci uživatele služby a zároveň umožňuje pečující osobě tak důležitý nezbytný odpočinek.

 • Individuální přístup k uživatelům

Služba je poskytována na základě individuálního přístupu a vychází z potřeb uživatelů služby. Je podporována jejich vlastní vůle, představy i životní cíle. Vede uživatele k co nejvyšší samostatnosti, nezávislosti a socializaci uživatele služby a zároveň umožňuje pečující osobě tak důležitý nezbytný odpočinek.

 • Důvěrnost sdělení

Každý pracovník je vázán mlčenlivostí a chrání osobní údaje uživatelů služby. Výjimkou je zákonná oznamovací povinnost.

 • Aktivní a respektující nabízení pomoci

 Uživatel má právo na vlastní názor, postoj a představy a na jejich svobodné vyjádření. Také má právo ptát se na postoje, názory a představy pracovníků, není však povinen je přijmout. Je zachována jeho svobodná vůle.

 • Profesionalita

Pracovníci přistupují k uživatelům s vstřícností k jejich individuálním potřebám. Vzniklé situace řeší profesionálně a s ochotou pomoci.

 • Dostupnost služby

Pracovníci dbají na to, aby poskytovaná služba byla dostupná, co nejširšímu spektru zájemců o tuto sociální službu.