Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava

 

Naším posláním je formou efektivní primární prevence přispívat k pozitivnímu vývoji dětí a mladých lidí, žáků a studentů ze spolupracujících mateřských, základních a středních škol v okrese Jihlava a v okrese Pelhřimov, v kraji Vysočina.                       

články o Centru primární prevence

 Reference a ocenění

Název zařízení:

Centrum primární prevence Vrakbar

 

Vedoucí zařízení:

Mgr. Romana Kubů

Lektor – instruktor:

Mgr. Zuzana Mach
Mgr. Jan Tkadleček
Lucie Moravcová
Mgr. Hana Komárková
Milan Řezníček

Externí lektor – instruktor:

Josef Novotný
Bc. Andrea Balvínová

Supervizor:

PhDr. Martin Hajný PhD.

 

Kontakt

Sídliště U Pivovaru, 586 01 Jihlava     ukaž na mapě

Telefon: 567 304 802, 736 523 660
E-mail: cknuSZh6LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ

            ~hzk4Z2cb9HjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r

 CPP Vrakbar se prioritně zaměřuje

na realizaci programů specifické všeobecné primární prevence rizikového chování pro žáky a studenty MŠ, ZŠ a SŠ, působí na území okresu Jihlava a Pelhřimov. Usiluje o poskytování kvalitních a efektivních programů. Důraz je proto kladen na dlouhodobé působení, individuální zaměření bloků pro jednotlivé třídy, na partnerský přístup a spolupráci se školami, učiteli a žáky. Ideálně je program součástí vzdělávacího plánu školy.
Cílem programu primární prevence je, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

 


Programy všeobecné primární prevence pro MŠ a 1. st. ZŠ


Program primární prevence rizikového chování pro předškoláky v MŠ a žáky na 1.st. ZŠ

Cílová skupina:

 • předškoláci v MŠ (5-7 let)
 • mladší žáci (6-12 let)

Děti získají základní informace o problematice návykových látek (alkohol, kouření, drogy), naučí se o problémových tématech povídat v dialogu s dospělými i s vrstevníky. Děti se naučí základním dovednostem fungování v dětském kolektivu, řešení konfliktů a posílí se jejich návyky v oblasti zdravého životního stylu (hygiena, spánek, výživa ad.).

Okruhy nabízených témat:

MŠ: zdravá výživa, kamarádství, kouření, alkohol, ekologie, bezpečí
ZŠ: kamarádství, zdravý životní styl, kouření, alkohol, drogy, šikana, ekologie, média a já, bezpečí

Časová dotace:

MŠ: 2 setkání s předškoláky ve školním roce
ZŠ: 1 setkání (1. – 2. tř.)
       2 setkání (3. – 5. tř.) ve školním roce


 

Program všeobecné primární prevence pro 2.st.ZŠ

 

Primární cílová skupina:

 • starší žáci 12-15 let
 • mládež 15-18 let

Sekundární cílová skupina:

 • Školní metodici prevence a ředitelé škol
 • Třídní učitelé spolupracujících tříd
 • Ostatní učitelé spolupracujících škol
 • Rodiče dětí, které navštěvují Program PP

Program má formu interaktivního prožitkového setkání, je veden dvěma lektory CPP.

 

Využívá metody zážitkové pedagogiky: kooperativní učení, diskuze, hraní rolí, výtvarné prostředky a techniky, rozehřívací hry ad. Vedle poskytování ucelených a pravdivých informací o jevech rizikového chování se program zaměřuje na posílení sebedůvěry účastníků, jejich komunikačních dovedností, sebepoznání, sebeocenění a přijetí odpovědnosti za své chování. Program je zasazen do kontextu vzdělávacího a výchovného působení školy, vychází z potřeb a požadavků školy, konkrétní třídy a žáků.

Důraz je kladen na dlouhodobé a systematické působení založené na vztahu lektorů s žáky. Témata jsou zakomponována do širšího pojetí prevence rizikového chování, jsou chápána v jeho kontextu a v souvislostech s modelem bio-psycho-sociálně-spirituálního vzniku závislostí.

 

Koncepce programu (dlouhodobost, komplexnost, přizpůsobení individuálním potřebám) a využívané pedagogické metody směřují k působení na celistvou osobnost žáka, tedy nejen na jeho vědomosti, ale především na jeho postoje a chování.


Okruhy nabízených témat:

 • seznámení (navázání spolupráce, sebeprezentace),
 • vztahy v kolektivu, naše třída, když se vztahů nedaří (prevence šikany)
 • rodina a já, umění tolerance (prevence rasismu a agresivity)
 • mediální svět (prevence mediálních závislostí),
 • prevence závislostí (legální a nelegální návykové látky)
 • sprejerství
 • plány do budoucna (životní hodnoty a plány),
 • virtuální svět (násilí a nebezpečí kyberprostoru)
 • partnerské a sexuální vztahy (prevence sexuálně přenosných chorob a rizikového chování).


Časová dotace:

2 setkání se třídou ve školním roce (tj. 6 vyučovacích hodin)
celkem 8 bloků v průběhu docházky na 2. st. ZŠ (24 vyučovacích hodin)

 

Provozní doba

Po – Čt   7:30 – 14:00 preventivní programy

Po – Pá  7:30 – 15:00 informační servis, konzultace a poradenství


Odborný garant programu: PhDr. Lenka Skácelová
Supervizor: PhDr. Martin Hajný PhD.


Kodex práv účastníků programu

Informace o ceně programu


 

PROGRAM SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Dokument s posláním ke stažení v PDF (3,2 MB)


PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

V publikaci „Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování“  je uveden a doporučován školám program CPP Vrakbar „Pohádková školička“, str. 93.