Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 MAJÁK Luka nad Jihlavou

 

ořízlé logo _Majak

Video o Majáku

 

 

 

 

Pracovníci zařízení

Andrea Novotná, DiS.; zástupce vedoucí zařízení     mobil: +420 734 435 311

                                                                          e-mail: andrea.novotna@jihlava.charita.cz

Ostatní pracovníci:      Adéla Pavlíčková; pracovnice v sociálních službách

                                       Bc. Eliška Brychtová; sociální pracovník

                                       Bc. Martina Horáčková; odborný pracovník

                                       Marie Nováková, DiS.; odborný pracovník

                                     

 

                                  

 Mgr. Šárka Štočková; vedoucí zařízení         mobil: +420 734 435 283 

                                                                           e-mail: sarka.stockova@jihlava.charita.cz

 

                                         

 

Kontakty

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják Luka nad Jihlavou

Náměstí 9. května č. p. 357

588 22 Luka nad Jihlavou

e-mail: majak@jihlava.charita.cz

facebook: Maják Luka nad Jihlavou

čas

 

Proč MAJÁK navštívit?

Vše je ANONYMNÍ, BEZPLATNÉ, DISKRÉTNÍ A FÉROVÉ.

 

Co nabízíme?

 • Poradenství,
 • Hernu/klub pro setkání s přáteli nebo relax,
 • Hudební zkušebnu,
 • Taneční sál
 • Výtvarnou místnost,
 • PC místnost,
 • Fotbálek,
 • Promítání filmů.

 

Posláním NZDM MAJÁK Luka nad Jihlavou

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Maják Luka nad Jihlavou je s mladými lidmi ve věku od 8 do 26 let usilovat o sociální začlenění a o vytváření společného bezpečného prostoru, podporovat jejich lepší způsob života, poskytovat informace, pomáhat orientovat se v jejich sociálním prostředí, vytvářet podmínky k řešení jejich aktuálních obtíží a smysluplně naplňovat jejich volný čas.

Kdo je cílovou skupinou?

Mladí lidé ve věku od 8 do 26 let, pohybující se v městyse Luka nad Jihlavou a jeho blízkém okolí, kteří by se mohli ocitnout nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci v oblasti rodiny, školy, zaměstnání, veřejnosti, skupiny vrstevníků a z různých důvodů nevyužívají standardní formy volnočasových aktivit či institucionalizovanou pomoc a péči.

Cíle služby

 • Usilovat o vytváření společného bezpečného prostoru pro aktivní a vhodné trávení volného času jednotlivce i skupiny mladých lidí.
 • Poskytovat mladým lidem pomoc a podporu při zvládání jejich nepříznivé situace:
  •  začleňování do skupiny vrstevníků i do společnosti,
  • tíživé situace v rodině,
  • problémy se školou,
  • pasivní životní stereotyp,
  • obtížné události mezi vrstevníky apod.
 • Vytvářet a posilovat potřebné schopnosti (např. sociální) a dovednosti mladých lidí k samostatnému řešení životních situací a přijetí důsledků svých rozhodnutí.
 • Poskytnout cílové skupině informace vedoucí k prevenci jejich možného nevhodného způsobu života a nezdravých návyků; prostřednictvím diskusí, workshopů, preventivních programů atd.
 • Usilovat společně s mladými lidmi o vzájemnou důvěru.

Zásady a způsob poskytování sociální služby

Pracovníci NZDM Maják poskytují službu v souladu se zákonem stanovenými zásadami poskytování sociálních služeb a s ohledem na individuálně určené potřeby osob, kterým je služba poskytována (§2 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Způsob poskytování služeb vychází z:

 • Principu nízkoprahovosti - možnost uživatele zůstat v anonymitě, bezplatnost sociálních služeb, dobrovolnost v četnosti využívání služby a zapojování se do aktivit, diskrétnost naší služby.
 • Rovný přístup - služba je poskytována bez ohledu na etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, pohlaví, rodinný stav, náboženské přesvědčení či sociální postavení. Využívat službu může kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele a návštěvníky, pracovníky či efektivitu služby.
 • Bezpečný prostor – je zajišťován prostřednictvím práv klientů a existencí pravidel zařízení v ambulantní formě služby.
 • Aktivní působení - pracovníci aktivně podporují rozvoj samostatnosti klienta, motivují ho k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují sociální začleňování klienta.
 • Respekt – služba vytváří podmínky, v nichž se klienti služby mohou cítit důstojně a bezpečně. Pracovníci uznávají názory a vlastní rozhodnutí klientů a dodržují jejich práva.

 

Kdy nás můžeš navštívit? 

Provozní doba:                                                 Otevření klubu:                               

Pondělí        10:00 – 18:30                                                  Pondělí          13:00 - 18:00

Úterý              8:30 – 17:00                                                  Úterý              11:30 - 16:30
Středa            8:30 – 17:00                                                  Středa            11:30 - 16:30

Čtvrtek         10:00 – 18:30                                                  Čtvrtek           13:00 - 18:00

Pátek             10:00 - 18:30                                                  Pátek             13:00 - 18:00

Pokud máš akutní problém, můžeš nás navštívit i mimo otevírací dobu klubu!!

Terén: Každé poslední pracovní pondělí v měsíci, vždy od 12:00 do 14:30.

V době školních prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní a velikonočnní) bude provozní doba od 6:30 do 15:00 hodin a otevírací doba (klub) od 10:00 do 15:00 hodin - každý pracovní den.

 

Otevírací doba o letních prázdninách:

Provozní doba:                                 Otevření klubu:

Pondělí        6:30 - 15:00                                             Pondělí        10:00 - 15:00

Úterý            6:30 - 15:00                                             Úterý            10:00 - 15:00

Středa          6:30 - 15:00                                            Středa          10:00 - 15:00

Čtvrtek         6:30 - 15:00                                             Čtvrtek        10:00 - 15:00

Pátek            6:30 - 15:00                                             Pátek           10:00 - 15:00

 

   Změny provozní doby

 • Po celé letní prázdniny (červenec a srpen) plátí prázdninová otevírací doba (klub otevřen od 10:00 - 15:00).
 • 5. 7. 2019 je NZDM Maják ZAVŘENÝ z důvodu státního svátku.
 • 30. 8. 2019 je NZDM Maják ZAVŘENÝ z provozních důvodů.

Děkujeme za pochopení.

 

Report za měsíc červen 2019

REPORT ZA MĚSÍC ČERVEN 2019-page0001

 

 

Jak postupovat při podávání stížností na kvalitu sociální služby?

Osoby využívající sociální službu (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják Luka nad Jihlavou), pracovníci zajišťující sociální službu i osoby z veřejnosti mohou podat stížnost, podnět či připomínku ke kvalitě poskytování sociální služby (jednání pracovníků, průběh akcí,…) několika způsoby:

 • Ústně přímo pracovníkům NZDM Maják či jejich nadřízenému.
 • Písemně do schránky určené na stížnosti, nebo do tzv. lodního deníku ve vestibulu služby nebo poštovní schránky NZDM Maják umístěné na budově vedle hlavního vchodu.
 • Písemně dopisem/elektronicky e-mailem nebo zprávou na facebookový profil.

V případě, že nechcete využít ústní předání stížnosti či písemné umístění do schránky na stížnosti máte možnost využít následující kontakty, které jsou uvedené vzestupně za sebou. Tedy od nejnižší funkce po nejvyšší.

 

Pracovníci NZDM Maják

Adresa:         Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják Luka nad Jihlavou

                                 Náměstí 9. května 357; 588 22 Luka nad Jihlavou

E-mail:          majak@jihlava.charita.cz

Mobil:           734 435 311

 

Mgr. Šárka Štočková, vedoucí Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež pod Oblastní charitou Jihlava

Adresa:         Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava

E-mail:          sarka.stockova@jihlava.charita.cz

Mobil:           734 435 283

 

Mgr. Martina Hynková, zástupce ředitele pro služby sociální prevence pod Oblastní charitou Jihlava

          Adresa:    Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava

          E-mail:     martina.hynkova@jihlava.charita.cz

          Mobil:      734 170 703

 

Ing. Hana Fexová, ředitelka Oblastní charity Jihlava

Adresa:    Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava

E-mail:     hana.fexova@jihlava.charita.cz

Telefon:   567 563 671

 

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA, ředitel Diecézní charity Brno

Adresa:    třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno

E-mail:     oldrich.haicman@charita.cz

Telefon:   545 426 610

 

Biskupství brněnské

Adresa: Petrov 269/8, 601 43 Brno

E-mail: brno@biskupstvi.cz

Telefon: 533 033 111

 

Český helsinský výbor, z. s.

Adresa:    Štefánikova 21, 150 00 Praha 5

E-mail:     info@helcom.cz

Telefon:   257 221 141

Mobil:      773 115 951

 

Veřejný ochránce práv, Ombudsman

Adresa:    Údolní 39, 602 00 Brno

E-mail:     podatelna@ochrance.cz

Telefon:   542 542 888

 

Právo anonymity

Při podávání stížnosti, jakoukoli formou, máte právo na zachování anonymity. Není nutné, abyste uváděli své identifikační údaje. V případě, že je uvedete, např. e-mailová adresa v případě zaslání stížnosti e-mailem, nebude nikomu zveřejněna.

Řešení stížností

 • Při ústním podání stížnosti vám bude řešení předáno ústně, v případě, že si nebudete přát jinou formu předání.
 • Řešení stížností vhozených do schránky ve vestibulu služby bude zveřejněno na nástěnce opět ve vestibulu služby. Stížnosti vhozené do poštovní schránky budou uveřejněny na vývěsce sociální služby, která je volně přístupná veřejnosti v budově poskytování sociální služby. Stížnosti jsou řešeny nejpozději do 30 ti dnů.
 • Řešení stížností zaslaných poštou či elektronicky e-mailem je zasíláno zpět také poštou či elektronicky, v případě, že neuvedete jinou možnost předání řešení či bude možné dohledat zpětnou adresu pro doručení.

 

Každá stížnost na kvalitu poskytování sociální služby je důkladně prošetřena a je brána jako podnět pro zvyšování kvality dané sociální služby!

Naši donátoři v roce 2019

publicita