Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava

 

  

Poslání zařízení

NZDM Vrakbar Jihlava pomáhá mladým lidem orientovat se v jejich přirozeném prostředí a poskytuje bezpečný prostor k řešení jejich obtíží a seberealizaci. Vytváří podmínky k tomu, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých nesnází, životních situací a lépe se s nimi vyrovnávali.

 

Název zařízení

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava

 

Adresa

Sídliště U Pivovaru, Jihlava, 586 01 Jihlava 1   ukaž na mapě
telefon: 567 304 802
mobil: + 420 734 435 283
email: vrakbar@jihlava.charita.cz

 

Kontakty

Zástupce vedoucí

Bc. Aneta Kučerová, DiS.

mobil: +420 739 381 037

email: WgrDRWamY.Ey.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M

 

Vedoucí zařízení

Mgr. Šárka Štočková

mobil: +420 734 435 283 

email: sarka.stockova@jihlava.charita.cz

 

 

 Terénní pracovník 

mobil: +420 739 381 037 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)

pondělí 13:00 - 16:30 hod

 

Web

nzdm.vrakbar.cz/  

 

Cílová skupina klientů:

Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 14 – 26 let pohybující se ve městě Jihlava (pro detašované pracoviště NZDM Vrakbar v Kostelci jsou cílovou skupinou děti a mládež ve věku 6 - 26 let), kteří zažívají nepříznivé situace a to zejména v těchto oblastech:

 • Rodina (nepříznivá finanční situace rodiny, chybějící rodič, nefunkční rodiny, útěky z domova atd.).
 • Škola (prospěchové problémy, zameškané hodiny, záškoláctví atd.).
 • Vrstevníci (hádky, šikana, strach z nepřijetí vrstevnickou skupinou, rizikové sexuální chování, agresivní chování atd.).
 • Volný čas (nedostatek informací o možnostech trávení volného času, finančních prostředků na volnočasové aktivity, omezená nabídka aktivit v lokalitě atd.).
 • Návykové látky/ chování (experimentování s návykovými a psychotropními látkami, drobná kriminální činnost – gamblerství, graffiti, krádeže, nezvládnutá agresivita atd.).
 • Práce/finance (nezaměstnanost, špatné hospodaření s financemi, atd.).
 • Sociální zdatnost (podpora v oblastech: úřady, PMS, soudy, lékaři atd.).

Služba je poskytována bez ohledu na rasu, původ, náboženské vyznání, barvu pleti, sexuální orientaci, společenské postavení atd.


Věková kategorie klientů:

 • starší děti (11 - 15 let)
 • dorost (16 - 18 let)
 • mladí dospělí (19 - 26 let)

Doba poskytování

Ambulantní forma Jihlava:  

PO - ČT: 13:00 – 18:00

PÁ: 13:00 – 16:00

Ambulantní forma Kostelec:

ÚT a ČT – 13:30 – 17:30 hod. (13:30 – 16:30 hod. 6 – 13 let; 16:30 – 17:30 hod. 14 – 26 let)

Terénní forma Jihlava: PO – 13:00 – 16:30 hod. 

 

Letní prázdniny (červenec)

Ambulantní část Jihlava:

Provozní doba: PO - ČT – 8:30 – 17:00

Otevírací doba: PO – ČT- 13:00 - 17:00

PÁ - zavřeno pro uživatele (otevřeno pouze pro pomoc v krizi, individuální poradenství atd.), provozní doba 6:00 – 14:30 hod.

Ambulantní část Kostelec:

Otevírací doba: ÚT - 10:30 - 16:30

 

Letní prázdniny (srpen)

Terénní část Jihlava:

Provozní doba: PO, ÚT, ST - 7:00 – 15:30

Otevírací doba:  PO, ÚT, ST – 10:00 – 15:00

Ambulantní část Jihlava:

Provozní doba: ČT - 8:30 – 17:00

Otevírací doba:   ČT – 12:00 – 17:00

PÁ – zavřeno pro uživatele (otevřeno pouze pro pomoc v krizi, individuální poradenství atd.); provozní doba 6:00 – 14:30 hod.

Ambulantní část Kostelec: Otevírací doba: ÚT - 10:30 - 16:30

 

Dne 16. 10. 2018 budeme mít ZAVŘENO z personálních důvodů. Děkujeme za pochopení.

 

Cílem zařízení

je poskytnout služby uživatelům prostřednictvím kontaktní práce, sociální pomoci a psychosociální podporou v kombinaci s volnočasovými aktivitami v bezpečném prostoru, který má jasně stanovená pravidla.


Dílčí cíle

 • Vytvářet prostředí, ve kterém se uživatelé služby pracovníkům svěřují se svými obtížemi a společně hledají řešení.
 • Podporovat uživatele služby k aktivnímu a samostatnému řešení jejich nesnází.
 • Snižovat zdravotní a sociální rizika vyplývající z konfliktních, společenských situací, způsobu života či rizikového chování, popřípadě těmto rizikům předcházet
 • Podporovat uživatele služby při zvyšování sociálních schopností a dovedností.
 • Poskytnout uživatelům služby prostor pro realizaci vlastních aktivit (koncerty, diskotéky, prezentace vlastní tvorby apod.) a trávení volného času.
 • Pomáhat uživatelům služby při lepší orientaci v jejich přirozeném prostředí.
 • Vést uživatele služby k dokončení či prohloubení jejich vzdělání (konkrétní pomoc při vypracovávání domácích úkolů, doučování, pomoc při výběru školy, rozhovory na téma studium).

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NDZM)

realizují službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vstupu do prostoru zařízení či využití nabídky poskytovaných služeb:

 • NZDM podporuje vlastní aktivitu uživatelů při tvorbě obsahu i formy služby
 • zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny
 • pro omezení přístupu uživatele ke službě není důvodem pasivita či názorová odlišnost.
 • uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje uživatele musí být vedena s jeho souhlasem a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje uživatelů, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb
 • pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace ani pravidelná docházka do zařízení. Uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. Uživatel není povinen zapojit se do připravených činností
 • služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně
 • finanční spoluúčast uživatel je možná při navazujících aktivitách (např. koncerty, víkendové pobyty)
 • provozní doba služby odpovídá potřebám uživatelů. Je otevřeno v době, kdy uživatel má podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní a nedochází k jejím náhlým výpadkům
 • službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele a návštěvníky, pracovníky či efektivitu služby


Okamžitá maximální  kapacita služby

 • Ambulantní forma – 25 osob
 • Terénní forma – 10 osob

 

On - line streetwork    

sleduj na Facebooku - Streetwork Vrakbar

     checkuj!  průvodní video

                               

více informací na

www.vrakbar.cz