Cílem služby je

 • zajistit pečujícím fyzickým osobám, či rodinám podporu, umožnit nezbytný odpočinek a prostor pro vyřízení osobních záležitostí

 • uživatele aktivně podporovat a motivovat k udržení či zlepšení stávajících schopností a dovedností

 • vytvořit a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí - tým zaměstnanců

Cílová skupina uživatelů

 • Do naší cílové skupiny spadají osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 7 – 64 let.

Kapacita

 • Okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování sociální služby 6 uživatelů / individuální péče /, pro skupinovou práci je max. 12 uživatelů
 • Okamžitá kapacita terénní formy poskytování sociální služby 1 uživatel
 • Okamžitá kapacita víkendové formy poskytování sociální služby  - 2 uživatelé

Kde působíme?

Kraj Vysočina – Jihlava a okolí

Formy poskytování sociálních služeb

 • Terénní

Je poskytována v domácím prostředí uživatele (popř. v terénu, který je blíže určen v jeho individuálním plánu) v pracovních dnech a v čase, který vyhovuje jak uživateli, tak i zařízení. Činnosti vychází z individuálních potřeb uživatele.

 • Ambulantní 

Poskytujeme v prostorách zařízení (dle provozní doby).  Uživatelé docházejí do zařízení samostatně, nebo jsou doprovázeni rodinnými příslušníky či osobním asistentem. V rámci ambulantní služby je uživatelům poskytována podpora dle jejich individuálních potřeb a cílů.

 • Pobytová

Poskytujeme v prostorách zařízení vždy jeden víkend v měsíci od pátku 15,00 do neděle 16,00 dle předem vypsaných termínů

Zásady poskytování sociální služby

Zásady služby vycházejí z následujících zdrojů: Listina základních práv a svobod, Zákon o sociálních službách, Kodex Charity Česká republika, Etický kodex sociálních pracovníků ČR.

Služba klade důraz na rozvíjení takových činností, které udržují či rozvíjejí návyky a dovednosti uživatelů.

 • Rovnost

Uživatel a pracovník, na základě Listiny práv a svobod, jsou si rovni. Služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientaci nebo dle toho, jakým způsobem se podílí na životě společnosti.

 • Individuální přístup k uživatelům

Služba je poskytována na základě individuálního přístupu a vychází z potřeb uživatelů služby. Je podporována jejich vlastní vůle, představy i životní cíle. Uživatel má právo na vlastní názor, postoj a představy a na jejich svobodné vyjádření. Také má právo ptát se na postoje, názory a představy pracovníků, není však povinen je přijmout. Je zachována jeho svobodná vůle. Služba vede uživatele k co nejvyšší samostatnosti, nezávislosti a socializaci uživatele služby a zároveň pečující osobě tak důležitý nezbytný odpočinek.

 • Důvěrnost sdělení

Každý pracovník je vázán mlčenlivostí a chrání osobní údaje uživatelů služby. Výjimkou je zákonná oznamovací povinnost.

 • Profesionalita

Pracovníci přistupují k uživatelům s vstřícností k jejich individuálním potřebám. Vzniklé situace řeší profesionálně a s ochotou pomoci.

Vstup uživatele do služby

1/ Způsob získání informací o poskytované službě

Zájemce o službu může získat potřebné informace:

- telefonicky na čísle 733 755 995

- Osobně na adrese: Adapta Jihlava – odlehčovací služba, Mahenova 16, Jihlava

- na webových stránkách zařízení: www.jihlava.charita.cz /Adapta/

- v registru poskytovatelů sociálních služeb na: www.iregistr.mpsv.cz

- v tištěné podobě (informační leták, aktuální zprávy o zařízení zveřejňované v regionálním tisku, apod.)

- prostřednictvím spolupracujících organizací

2/ Jednání se zájemcem o službu

Účastníci jednání:

za poskytovatele – oprávněnou osobou pro jednání se zájemcem o službu je vedoucí služby nebo sociální pracovnice.

zájemce o službu - opatrovník/ zákonný zástupce/, zájemcem zvolený podpůrce, osoba blízká, kterou si zájemce k jednání přizve.

Sociální pracovník na osobní schůzce podrobně seznámí zájemce o službu:

- s posláním odlehčovací služby Adapty, cílové skupině

- s informacemi o zařízení, nabídkou činností odlehčovací služby

- s nabídkou služeb a úhradou za služby odlehčovací služby Adapta Jihlava

- s Vnitřními pravidly odlehčovací služby Adapta

- se Smlouvou o poskytování sociální služby