Charitní pečovatelská služba Kamenice

články o pečovatelských službách

 fotogalerie pečovatelské služby

 

Kontakty

Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy     ukaž na mapě 

Telefon: 730 571 164
mobil vedoucí 736 523 654
mobil pečovatelky 732 627 635
e-mail: YaCCO95e0gvmVYUS5buvRf54YanBZd54Ys

 

Personální složení

Koordinátor služby (vedoucí) / sociální pracovník: Bc. Zdislava Součková

Pracovníci sociální péče (pečovatelky):

Michaela Mutlová

Lucie Nováčková

Lubomíra Pojmanová

 

Provozní doba

pondělí - pátek od 7,00 do 15,30 hodin

sobota, neděle, svátky od 8,00 do 9,00 hod

 


Kdo jsme

Charitní pečovatelská služba je registrovaná sociální služba v Registru poskytovatelů sociálních služeb, pod registračním číslem 66 22 088. Služba vznikla v roce 1994 a je poskytována v Domově pokojného stáří v Kamenici, jejímž vlastníkem je Městys Kamenice a dále pak v domácnostech uživatelů z Kamenice a okolí (Kamenička, Vržanov, Řehořov, Věžnice).  

 

Poslání Charitní pečovatelské služby Kamenice

Posláním Charitní pečovatelské služby je usnadnit život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním  z Kamenice a jejího blízkého okolí, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby.  Služba je poskytována v domácnostech uživatelů, ve vymezeném čase, s ohledem na soběstačnost uživatelů a možnosti služby.

 

Cílem služby je:

 • poskytovat uživatelům takové služby, které jim umožní co nejdéle setrvat v domácím prostředí, dokud jeho zdravotní stav nebude vyžadovat nepřetržitou péči,
 • podporovat uživatele v udržení soběstačnosti a samostatnosti v základních úkonech a oblastech: hygieny, stravování, udržení chodu domácnosti,
 • zajistit kvalitní stravu – dovážkou teplého oběda,
 • zabezpečit základní životní  potřeby - nákupy, pochůzky, pomoc s hygienou, úklid domácnosti, praní prádla,
 • usnadnit přístup k lékařským a veřejným službám v obci – dovozem či doprovodem na tato místa,
 • podporovat snahy a aktivity uživatele  – společná setkání, aktivizační programy,
 • zprostředkovat informace o možných sociálních příspěvcích, výhodách, kompenzačních pomůckách, jiných službách atd.,
 • nabídnout pomoc i rodinám pečujícím o svého rodinného příslušníka, který má sníženou soběstačnost z důvodu stáří, nemoci apod.

 

Cílová skupina – pro koho je služba určena

Cílovou skupinu tvoří senioři a lidé se zdravotním znevýhodněním z Kamenice a okolí, kteří jsou alespoň částečně soběstační, nepotřebují nepřetržitou péči a  nacházejí se  v nepříznivé sociální situaci, pro svůj vysoký věk, osamělost, ztrátu soběstačnosti, chronickou chorobu, zdravotní postižení a neschopnost plně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby.

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Zachování důstojnosti a dodržení práv uživatelů - personál si je vědom své povinnosti respektovat vůli, důstojnost, soukromí. Jedná s uživatelem s respektem ke všem jeho lidským právům.
 • Respektování rozhodnutí uživatelů - uživatelé služeb žijí svým způsobem života, sami si rozhodují, které služby chtějí využívat.
 • Individuální přístup – ke každému uživateli je přistupováno individuálně s cílem udržovat a podporovat soběstačnost  a samostatnost. 
 • Podpora nezávislosti uživatele na službě – služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatele, lze službu nejen rozšířit, ale i zúžit, dle stavu a potřeb uživatele.
 • Rozvoj schopností a dovedností – uživatelé se mohou zapojit podle svých zájmů a schopností do různých aktivit a společenského života obce a využívat veřejné služby v obci.
 • Profesionalita - personál se pravidelně vzdělává a ví, jak s uživateli pracovat, aby zjistil, jaké jsou jeho potřeby a přání.

Služba je poskytována v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách a s ním souvisejících prováděcích předpisech, včetně Standardů kvality sociálních služeb.

 

Poskytované služby

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutím podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • dovoz nebo donáška stravy
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
 1. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu
 • donáška vody
 • topení v kamnech vč.donášky a přípravy topiva, údržba topných zař.
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení či vybavení domácnosti
 • praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy
 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, instituce, veřejné služby a zpět

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

 • dovoz uživatele k lékaři, na poštu, na nákupy, do  střediska osobní hygieny apod.

 

EKONOMICKÉ ČINNOSTI

 • zapůjčení kompenzačních pomůcek

 

DALŠÍ ČINNOSTI

 • základní sociální poradenství - poskytnutí informací o možnosti získání sociálních dávek, příspěvku z nadací a nadačních fondů, o dalších sociálních službách apod.
 • aktivizační programy – možnost setkání s dalšími seniory z obce při arteterapii (malování na textil, na hedvábí, na sklo, pletení košíků, práce s hlínou a květináči), muzikoterapie, oslavy svátků, přednášky, besedy, rehabilitační cvičení, apod.
 • spirituální péče - doprovod na bohoslužby, návštěva duchovního

 

Nabídka služeb a úhrady za služby

Informace a pravidla služby


 

Máte zájem o službu, nebo potřebujete poradit?

Osobně nebo telefonicky se můžete obrátit na vedoucí služby nebo pracovnice služby a rády vám vaše dotazy zodpovíme.

 

Jak o službu požádat?

O zavedení pečovatelské služby může osoba požádat ústně i písemně, nebo s pomocí rodinného příslušníka, sociální pracovnice, obecního úřadu, lékaře, souseda atd.

S ohledem na zdravotní stav zájemce dohodneme místo a termín osobní schůzky. Zájemce je seznámen s nabídkou služeb a s jejími pravidly, s cenami služby, s právy a povinnostmi souvisejícími s poskytováním služby. Zájemce se může rozhodnout, zda a které služby a jak často bude využívat.

Služba je poskytována pouze se souhlasem uživatele.

Služby jsou poskytovány na základě písemné SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY.

 

Žadatel, který má zájem o bydlení v domě s pečovatelskou službou, jedná se zástupci obce (www.kameniceujihlavy.cz)


 

Dům s pečovatelskou službou Kamenice

Vlastníkem domu s pečovatelskou službou je Městys Kamenice (www.kameniceujihlavy.cz). Budova má bezbariérový přístup a byla dokončena v září 1994.

Je zde 5 dvoupokojových bytů / 50 m2 /, 12 jednopokojových bytů /34m2 /. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem.

Ostatní vybavení bytu si zajistí nájemník sám. Nájemní smlouvu na byty uzavírá s nájemníky obec, dle postupu při podávání žádosti do DPS .

V domově jsou také 2 klubovny, kde se mohou setkávat obyvatelé domova a dále technické prostory pro Charitní pečovatelskou službu Kamenice,ergoterapeutická dílna, prádelna , sušárna.

V budově domu s pečovatelskou službou je zároveň sídlo Úřadu městyse Kamenice, kadeřnictví a místní knihovna, které slouží obyvatelům domova i občanům z obce.