Charitní pečovatelská služba Telč

 

články o pečovatelských službách

 fotogalerie pečovatelské služby 

Charitní pečovatelská služba Telč je sociální služba dle Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. o sociálních službách § 40, registrovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí. Poskytuje se na základě smlouvy mezi uživatelem sociálních služeb a poskytovatelem. Služba je hrazena uživatelem podle platné nabídky služeb a úhrady za služby.

 

Personální složení

Vedoucí zařízení – sociální pracovník

Bc. Irena Pejšová

Pracovník sociální péče (pečovatel)

Helena  Novoveská
Věra Pátková
Pavlína Novoveská
Aleš Pátek


Kontakt

Špitální 611, Telč-Staré Město, 588 56 Telč    
ukaž na mapě

Telefon – 730 571 167

Mobil vedoucí – 736 523 657

Mobil pečovatelky – 731 826 102

Email: YaCCOd9dY7c-07.dWonhT65j4mnhTj

           4krxRWf_5lBFRYUS5buvRf54YanBZd54Ys

 

Provozní doba

Pracovní dny od 6.00 do 15.30 hodin

 

Poslání Charitní pečovatelské služby?

Posláním Charitní pečovatelské služby Telč je usnadnit život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním z Telče a blízkého okolí, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění a zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby. Podporovat jejich důstojný  život zajištěním bezpečné odborné pečovatelské služby ve vymezeném čase, s ohledem na soběstačnost uživatelů a možnosti služby.

 

Cíle služby

Poskytovat uživatelům takové služby, které jim umožní co nejdéle setrvat ve svém vlastním přirozeném prostředí a následně usnadní i důstojné dožití.

Podporovat uživatele v udržení soběstačnosti a samostatnosti v základních úkonech a oblastech života:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc  při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • nabídnout pomoc i rodinám pečujícím o svého rodinného příslušníka, který má sníženou soběstačnost z důvodu stáří nebo nemoci.

 

Zásady poskytované služby

 • Dodržení práv uživatelů-pracovníci jednají  v souladu  s  ustanovením Listiny základních práv a svobod. Personál si je vědom své povinnost respektovat vůli, důstojnost, soukromí a další práva uživatelů. Jedná s respektem ke všem jeho lidským právům. Uživatelé  jsou seznámeni se svými právy.

 • Respektování rozhodnutí uživatelů- uživatelé služeb žijí svým způsobem života, sami si rozhodují, které služby jsou pro ně důležité a do jaké míry je budou využívat.

 • Individuální přístup – ke každému uživateli je přistupováno individuálně se snahou  udržovat jeho soběstačnost  a podporovat  jeho samostatnost.

 • Podpora uživatele na nezávislosti na službě – služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatele, službu lze nejen rozšířit, ale i zúžit, dle současného  stavu a potřeb uživatele.

 • Podpora schopností a dovedností – uživatelé se mohou podle svých zájmů a schopností zapojit do aktivit a společenského života města a využívat veřejné služby, které ve městě jsou.

 • Profesionalita –pracovníci se plánovaně a celoživotně vzdělávají. Znají způsob komunikace, jak zjistit cíle a potřeby uživatelů.

 

Cílová skupina

Uživatelem pečovatelské služby mohou být senioři a zdravotně znevýhodnění lidé ,  kteří jsou alespoň částečně soběstační, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci, pro svůj vysoký věk, osamělost, ztrátu soběstačnosti, chronickou chorobu, zdravotní znevýhodnění a potřebují pomoc při zabezpečení svých životních potřeb.

 

Jak lze požádat o službu?

O poskytování pečovatelské služby může požádat ústně i písemně žadatel či uživatel  sám nebo jeho rodinný příslušník, sociální pracovnice, obecní úřad, nemocnice, lékař, soused a podobně. K  poskytování pečovatelské služby je nezbytný souhlas potencionálního uživatele.

Informace o poskytované pečovatelské službě může zájemce (popř. zákonný zástupce zájemce) přímo získat prostřednictvím:

 • vedoucí Charitní pečovatelské služby Telč  ( telefonicky, osobně, e-mailem)
 • webových stránek Oblastní charity Jihlava  - (http://jihlava.charita.cz)
 • informačního letáku, výroční zprávy OCHJ
 • na různých akcích pořádaných CHPS Telč nebo OCH Jihlava

S ohledem na zdravotní stav zájemce o službu bude dohodnuto místo a termín osobní schůzky, kde bude zájemce seznámen s nabídkou služeb a jejími pravidly, s právy a povinnostmi souvisejícími s poskytováním služby.

 

Jak a kde je služba poskytována?

Pečovatelská služba je poskytována v Domě s pečovatelskou službou a  v domácnostech uživatelů v terénu. Ambulantní forma pečovatelské služby je poskytována ve Středisku osobní hygieny /koupele, praní prádla/ .Středisko osobní hygieny  se nachází v Domě s pečovatelskou službou v Telči, na adrese: Špitální 611, Telč 588 56. ukaž na mapě

 

Poskytované služby:

Základní úkony

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při péči o nehty a vlasy
 • pomoc při prostorové orienetaci
 • dovoz a donáška oběda
 • nákupy, pochůzky, donáška léků
 • doprovod k lékaři, úřady apod.
 • praní a žehlení prádla
 • pomoc při zajištění úklidu
 • sociální poradenství   

 

Fakultativní úkony:

 • doprava uživatele do Střediska osobní hygieny, k lékaři, na úřady apod.

Ekonomické úkony:

 • Pedikúra  
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek

 

Nabídka služeb a úhrada za služby

Informace pro uživatele

 

Dům s pečovatelskou službou Telč 

Popis zařízení:

Vlastníkem domu s pečovatelskou službou je město Telč. Budova má bezbariérový přístup a výtah. Je zde 30 jednopokojových bytů (2 jednopokojové byty jsou bezbariérové), 3 byty jsou dvoupokojové. Všechny byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou, vařičem, mají samostatný vodoměr a elektroměr.

V budově se nachází společenský sál, klubovna a zázemí Charitní pečovatelské služby: kancelář, prádelna, sušárna, místnost pracovní terapie a středisko hygienických služeb.

Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou je v kompetenci vlastníka objektu, se kterým nájemník uzavírá nájemní smlouvu na základě žádosti o byt v DPS.