Klubíčko pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubíčko je finančně podpořeno Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015778.
Více o projektu naleznete zde.

 


Poskytujeme bezplatnou pomoc a podporu rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, s cílem zmírnit tyto dopady a zvýšit jejich možnosti na uplatnění/zapojení se ve společnosti. Služba je poskytována ambulantní formou v podobě předškolního klubu pro děti a terénní formou práce v rodině v Jihlavě a blízkém okolí.

Kontakt

Žižkova 108, Jihlava
Tel.: 734 686 794, 736 249 372
e-mail: klubicko@jihlava.charita.cz 
Facebook: Klubíčko Jihlava
 
Kontakt na pracovníky

Cíl služby, cílová skupiny a zásady služby

Cíl služby:

Cílem terénní práce je rodina, která:

 • zvládá péči a výchovu dětí (pravidelná školní docházka, příprava dětí do školy, aktivní trávení volného času, vyvážené stravování, dodržování hygieny apod.)
 • je ekonomicky soběstačná (má stabilní příjem, zaměstnání)
 • zvládá běžné úkony (návštěva lékaře, úřadů)
 • je schopna samostatně hospodařit (péče o domácnost, hospodaření s financemi)
 • má navázané dobré vztahy s partnerem, přáteli
 • vede řádný způsob života bez negativních společenských jevů, které ohrožují vývoj dítěte

Cílem ambulantní práce v předškolním klubu je dítě, které:

 • je připraveno na úspěšný vstup do mateřské školy

Cílová skupina:

Služba je poskytována rodinám, samoživitelům, náhradním rodinám/rodinám s náhradní rodinnou péčí, těhotným matkám s minimálně jedním dítětem do 18 let z Jihlavy a okolí, které se nachází v nepříznivé sociální situaci.

Kapacita služby

 • Maximální okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování:
  počet klientů - 18
 • Maximální okamžitá kapacita terénní formy poskytování (klientem se rozumí rodina):
  počet klientů - 3

Zásady služby:

 • dodržování lidských práv uživatelů - služba je uživatelům poskytována tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost;
 • profesionalita služby - pracovníci Klubíčka se kontinuálně vzdělávají;
 • bezplatnost - poskytovaná sociální služba je bezplatná;
 • rovnocenný přístup – respektujeme hodnotu a důstojnost každého člověka, respektujeme rozhodnutí uživatele současně s jeho postoji a názory, ceníme si vzájemné tolerance a důvěry
 • individuální přístup – vycházíme z jedinečné situace a potřeb uživatele, flexibilně se přizpůsobujeme jeho potřebám dle měnících se životních okolností
 • podpora k aktivnímu a samostatnému řešení vlastní situace – uživatele motivujeme k aktivnímu řešení jeho situace, podporujeme rozvoj jeho samostatnosti
 • diskrétnost a mlčenlivost – o uživateli nesdělujeme informace další straně bez jeho výslovného souhlasu

Stížnosti:

Zpětnou vazbu nám můžete podat ústně nebo písemně u pracovníka Klubíčko, do poštovní schránky umístěné v prostorách Klubíčko, emailem nebo telefonicky.

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel

Informace o nakládání s osobními údaji

Podání zpětné vazby

Provozní doba na klubu: PO – ST 8:00-13:00 hod.
Provozní doba v terénu: PO – PÁ 8:00- 15:00 hod.
 

Co nabízíme

 • dopolední program pro předškolní děti Klubíčko
 • pracovně výchovná činnost s dětmi, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
 • zájmů a při obstarávání osobních záležitostí).
 • sociální práce s rodiči mimo předškolní klub (terén)
 • pracovně výchovná činnost s dospělými (řešení finanční a bytové situace rodiny, podpora při vedení domácnosti, dodržování hygienických návyků a zajištění zdravotní péče, doprovod při jednání na úřadech)
 • pomoc s listinami (sepisování žádostí, vypisování formulářů)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Máte zájem o naši službu, o více informací?

Jak se podává žádost?
Zájemce o službu si domluví schůzku s pracovníkem, kde se vyplní žádost. Zájemce o službu je vyrozuměn o výsledku do 3 pracovních dnů.
 
Co s sebou pro děti na klub?
svačinu na celý pobyt na klubu, bačkůrky, náhradní oblečení - tepláky, tričko apod., hrneček na čaj