Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava

 

 

 

 Metodická podpora k návratu dětí do škol
více zde
Metodický materiál pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví
VÍCE ZDE
Materiál pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid–19
VÍCE ZDE

Poslání

Formou efektivní primární prevence přispíváme k pozitivnímu vývoji dětí a mladých lidí, žáků a studentů ze spolupracujících základních a středních škol v okrese Jihlava a v okrese Pelhřimov, v kraji Vysočina.

Kontakt

Kancelář
Jakubské nám. 2, Jihlava 586 01
Telefon: 736 523 660

Realizace programů
Sídliště U Pivovaru, Jihlava 58601

Pracovníci služby:

Mgr. Romana Kubů, vedoucí služby
romana.kubu@jihlava.charita.cz
Mgr. Klára Hekrlová, koordinátorka programů VPP a lektorka programů  
klara.hekrlova@jihlava.charita.cz
Mgr. Jan Tkadleček, lektor programů VPP a SPP
jan.tkadlecek@jihlava.charita.cz
Mgr. Hana Komárková, koordinátorka programů SPP a lektorka programů
hana.komarkova@jihlava.charita.cz

  

Provozní doba:

Po – Čt   7:30 – 14:00 preventivní programy
Po – Pá  7:30 – 15:00 informační servis, konzultace a poradenství

V případě zájmu o nabízené služby, kontaktujte vedoucí CPP Vrakbar. V případě plné kapacity budete zařazeni do pořadníku zájemců.

CPP Vrakbar se prioritně zaměřuje  

na realizaci programů specifické všeobecné a selektivní primární prevence rizikového chování pro žáky a studenty ZŠ a SŠ, působí na území okresu Jihlava a Pelhřimov. Usiluje o poskytování kvalitních a efektivních programů. Důraz je proto kladen na dlouhodobé působení, individuální zaměření bloků pro jednotlivé třídy, na partnerský přístup a spolupráci se školami, učiteli a žáky. Ideálně je program součástí vzdělávacího plánu školy.

Cílem programu primární prevence je, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

Cílová skupina

Primární cílová skupina:

 • mladší žáci (8-12 let)
 • starší žáci (12-15 let)

Sekundární cílová skupina:

 • školní metodici prevence a ředitelé škol
 • třídní učitelé spolupracujících tříd
 • ostatní učitelé spolupracujících škol
 • rodiče dětí, které navštěvují Program PP
Programy všeobecné primární prevence pro 1. st. a 2. st. ZŠ

Primární cílová skupina:

 • mladší žáci (8-12 let)
 • starší žáci (12-15 let)

Program má formu interaktivního prožitkového setkání, je veden dvěma lektory CPP.

Využívá metody zážitkové pedagogiky: kooperativní učení, diskuze, hraní rolí, výtvarné prostředky a techniky, rozehřívací hry ad. Vedle poskytování ucelených a pravdivých informací o jevech rizikového chování se program zaměřuje na posílení sebedůvěry účastníků, jejich komunikačních dovedností, sebepoznání, sebeocenění a přijetí odpovědnosti za své chování. Program je zasazen do kontextu vzdělávacího a výchovného působení školy, vychází z potřeb a požadavků školy, konkrétní třídy a žáků.

Důraz je kladen na dlouhodobé a systematické působení založené na vztahu lektorů s žáky. Témata jsou zakomponována do širšího pojetí prevence rizikového chování, jsou chápána v jeho kontextu a v souvislostech s modelem bio-psycho-sociálně-spirituálního vzniku závislostí.

Koncepce programu (dlouhodobost, komplexnost, přizpůsobení individuálním potřebám) a využívané pedagogické metody směřují k působení na celistvou osobnost žáka, tedy nejen na jeho vědomosti, ale především na jeho postoje a chování.

Okruhy nabízených témat:

1. stupeň ZŠ

 • kamarádství
 • prevence závislostí
 • vztahy v kolektivu
 • kousek hrdinství (prevence šikany)
 • na wifině
 • moje bezpečí

2. stupeň ZŠ      

 • seznámení (navázání spolupráce, sebeprezentace),
 • vztahy v kolektivu, naše třída,
 • když se vztahům nedaří (prevence šikany),
 • umění tolerance (prevence rasismu a agresivity),
 • osobní hranice (osobní prostor, empatie, asertivní jednání),
 • prevence závislostí (legální a nelegální návykové látky),
 • rodina a já,
 • životní hodnoty (životní hodnoty a plány),
 • on-line (násilí a nebezpečí kyberprostoru),
 • do vztahu (partnerské a sexuální vztahy, prevence sexuálně přenosných chorob a rizikového chování)

Časová dotace:

 • 1. a 2. třída – 1 setkání se třídou / 2 vyučovací hodiny
 • 3. až 9. třída – 1 setkání se třídou / 3 vyučovací hodiny
 • Aby byla práce s kolektivem co nejefektivnější, je vhodná dlouhodobá spolupráce. Žádoucí jsou 2 setkání se třídou ve školním roce.
 • Maximální časová dotace je 10 bloků v průběhu docházky na 1. st. ZŠ a 8 bloků v průběhu docházky na 2. st. ZŠ

Cena:       2 000,- / program + náklady spojené s cestou

Program selektivní primární prevence pro 1. a 2. st. ZŠ

Primární cílová skupina:

 • mladší žáci (8 - 12 let)
 • starší žáci (12 - 15 let)

Programy jsou určeny pro žáky (třídy), kde jsou ve zvýšené  míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování, tzn., že jsou více ohrožené než jiné skupiny.

A/ Intervenční programy pro třídy, kde jsou narušené vztahy 

Program je určen pro třídní kolektivy, kde se již vyskytlo rizikové chování, žáci mohou mít narušené vztahy (nepříznivé klima, neschopnost spolupracovat, komunikovat aj.). Škola je motivována a snaží se situaci v daném třídním kolektivu řešit. Podmínkou pro samotnou realizaci je podrobné vyjasnění zakázky mezi CPP a školou. Programy jsou realizovány interaktivní formou. S třídním kolektivem pracuje vždy dvojice zkušených lektorů. 

Časová dotace:

Rozvržení programu je orientační, vždy vychází z potřeb dané třídy a z individuální domluvy se školou. Kompletní realizace má 3 fáze. Každé setkání probíhá 3 vyučovací hodiny, mezi jednotlivými bloky je časový odstup 1 - 2 týdny. 

B/ Programy určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou ve vyšší míře ohroženy vznikem rizikového chování

Témata práce se třídou jsou totožná jako u programů všeobecné primární prevence, liší se však styl práce a hloubka probíraného tématu. Program je přizpůsoben potřebám, schopnostem a dovednostem žáků.

Časová dotace:

2 - 4 setkání se třídou ve školním roce (setkání probíhá 1 až 3 vyučovací hodiny dle potřeb a možností žáků)

Cena:

2 000,- / program + náklady spojené s cestou

Další služby pro školy a pedagogy

Setkání školních metodiků prevence

 • pravidelné setkání s metodiky spolupracujících škol, 2 x ve školním roce
 • obsah je určen zakázkou metodiků, zahrnuje informace, aktuality v oblasti primární prevence, vzdělávací aktivity, sdílení a vzájemnou výměnu zkušeností

Konzultace a poradenství

 • konzultace konkrétních situací v prostředí školy na úrovni jednotlivce i kolektivu
 • odborná podpora, metodická pomoc
 • podpora v síti návazných služeb (PPP, OSPOD, psychologové, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ad.)

Otevřená supervizní skupina pro pedagogy

 • skupina je určená pro pedagogy na 1. či 2. stupni ZŠ (začínající či zkušení pedagogové s dlouholetou praxí, školní metodici prevence, výchovní poradci aj.), jejichž třídy absolvují preventivní programy CPP
 • probíhá 1x měsíčně v prostorách CPP Vrakbar
 • vedena zkušeným supervizorem 
 • možnost využítí bezpečného prostoru pro řešení náročných situací v pedagogické praxi
 • zaměřena kazuisticky, na problémy spojené s konkrétními případy a situacemi

Vzdělávání pedagogů

 • interaktivní seminář je podpůrným nástrojem pro třídní učitele I. a II. stupně ZŠ
 • zaměření: role třídního učitele – uvědomění si své role a jak se v ní cítím, sebereflexe, sdílení, potřeby, vzájemná inspirace v této oblasti
 • rozsah: 3 hod.
 • cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody
Tým Centra primární prevence Vrakbar

Mgr. Romana Kubů

Vedoucí Centra, lektorka programů všeobecné a selektivní primární prevence. Víc jak 10 let praxe v oblasti práce s dětmi a mládeží, v oblasti primární prevence rizikového chování, 4 roky působící jako sociální pracovnice v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež, 1 rok praxe v oblasti vzdělávání dlouhodobě nezaměstnané mládeže. Absolventka sociálně – ekonomické fakulty UJEP a Jihočeské Univerzity.

Další vzdělávání:

 • Vzdělávací program Gabriel – kurz pro vedoucí zařízení, pracující s neorganizovanými dětmi a mládeží (100h)
 • Kurz primární prevence, Skálův institut (80h)
 • Dvouletý výcvik ve speciálních výchovných technikách – Skálův institut (192 h)
 • seminář – Hry s psychologickým obsahem, PhDr. Richard Braun, Univerzita Karlova- Pedagogická fakulta, Praha 2013
 • seminář – Diagnostika třídních kolektivů, PhDr. Richard Braun, Praha 2014, Pedagogická fakulta Univerzita Karlova
 • Vedení poradenského rozhovoru v systemickém rámci, DCHB
 • Kyberšikana – Ing. Šmíd, Portus Prachatice
 •  „Hra na hraně“ – prevence gamblingu – Podané ruce
 • a další ....

Mgr. Klára Hekrlová

Koordinátorka a lektorka programů VPP pro 1. a 2. st. ZŠ

Další vzdělání:

 • Gymnázium Jihlava
 • Univerzita Pardubice, obor Sociální antropologie
 • Culturesp Madrid
 • University of Ljubljana, Slovinsko – Erasmus
 • Kurz měkkých dovedností
 • Rapid Improvement Event
 • Growjob workshopy, přednášky, konference
 • Kurz Šikana a Kyberšikana
 • Kurz Ireas, Mgr. M. Titmanová

Mgr. Jan Tkadleček

Lektor programů všeobecné a selektivní primární prevence, 5 let praxe v oblasti prevence, 13 let praxe ve vzdělávání mládeže v oblasti zaměstnanosti. Absolvent evangelické teologické fakulty UK Praha. Absolvent oboru Učitelství všeobecných předmětů pro 2. stup. ZŠ a SŠ, UK Praha.

Další vzdělávání:

 • Psychosociální dovednosti a základy psychoterapie, IPIPAPP, s.r.o. Olomouc (200 hodin)
 • Nouzové situace při poskytování sociálních služeb, MAVO (8 hodin)
 • Krize a krizová intervence, OCHJ (12 hodin)
 • Uvedení do psychopatologie, Modrá linka (16 hodin)
 • Kurz prevence šikanování ve školách, UK Prah (24 hodin)
 • Nespecifické poruchy chování, PaeDr. Zdeněk Martínek
 • Kyberšikana – Ing. Šmíd, Portus Prachatice
 • Umění zpětné vazby – DCHB, Horák
 • a další…..

Mgr. Hana Komárková

Koordinátorka programů selektivní primární prevence a lektorka programů všeobecné a selektivní prevence, 10 let praxe v oblasti školské prevence, 4 roky praxe ve speciálním školství a 3 roky praxe v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním. Absolventka pedagogické fakulty, obor speciální pedagogika, Masarykova Univerzita Brno.

Další vzdělávání:

 • Individuální plánování v praxi, 23 hodin, FOKUS Praha
 • Aplikovaná krizová intervence-práce s klientem se sebevražednými tendencemi, 8 hodin, DCHB Brno
 • Úvod do motivačních rozhovorů, 17 hodin, Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • Krize a krizová intervence, 12 hodin, OCH Jihlava
 • Úvod do první pomoci při šikanování, 8 hodin, UK -Pedagogická fakulta
 • Hry s psychologickým obsahem, 8 hodin, UK -Pedagogická fakulta
 • Práce s dětskou a adolescenční skupinou, 17 hodin, Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • Multidisciplinární spolupráce při péči o sociálně znevýhodněné dítě, odborný seminář, Mgr. Michaela Veselá
 • Evropský preventivní projekt EU-Dap program Unplugged, 28 hodin, Magdaléna o.p.s.
 • Kyberšikana – Ing. Šmíd, Portus Prachatice, 2017
 • Práce se třídou - diagnostické techniky – PPP Brno, 2017
 • Kurz „Focusing – metoda pro zvládání emocí a stresu“ – DCHB, 2018, M. Šalplachta
 • Kurz „Základní krizová intervence“ – Remedium Praha, 2018 – 2019
Externí lektoři VPP:
Milan Řezníček
Bc. Ilona Tomková
Martin Šrámek
Stížnostní postup

Připomínky a stížnosti ze strany účastníků (žáci, třídní učitelé procházející programy) a objednavatelů (vedení školy, školní metodici prevence) programů primární prevence jsou Centrem primární prevence Vrakbar a jeho zřizovatelem Oblastní charitou Jihlava považovány za přínos pro zvyšování kvality programu. Pro usnadnění vzájemné komunikace předkládáme všem partnerům stížnostní postup. Tento dokument se stává součástí Smlouvy o realizaci programu primární prevence. Centrum primární prevence Vrakbar se tím zavazuje dodržet stanovený postup vyřizování stížností a chce své partnery ujistit, že se jejich připomínkami bude zevrubně zabývat, což by se mělo odrazit v příslušných úpravách programu. Připojením postupu ke smlouvě zároveň žádáme své partnery o jeho dodržování při uplatňování případných připomínek.

Stížnosti účastníků preventivního programu

Účastníci programu jsou seznámeni s možností podat stížnost lektory, vždy v úvodu programu. Právo stěžovat si je součástí Kodexu práv účastníků programu. Informace o možnosti a způsobu podávání a vyřizování stížností jsou vyvěšeny také v písemné podobě v místnosti, kde je preventivní program realizován.

Účastníci programu si mohou stěžovat ústně lektorovi po programu při závěrečném hodnocení. Mohou využít také telefonického kontaktu.

Pro písemnou formu mohou využít:

 • zpětnovazebného dotazníku
 • schránku na stížnosti
 • poštu
 • elektronickou poštu

Stížnosti objednavatelů preventivního programu

V případě objednávajících si lze stěžovat ústně při osobních schůzce na závěr školního roku v rámci hodnocení spolupráce nebo kdykoli v průběhu roku. Je možné využit také telefonického kontaktu.

Pro písemnou formu je možné využít:

 • poštu
 • elektronickou poštu

Při ústním podání stížnosti je vždy pořízen zápis, který je uložen do evidence stížností CPP Vrakbar. Kopii záznamu obdrží účastník na vyžádání.

Způsob vyřízení stížnosti

Maximální lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů. V této lhůtě musí stěžovatel obdržet odpověď v ústní, písemné nebo elektronické podobě, dle způsobu podání stížnosti. Řešení stížnosti se vždy zakládá do evidence stížnosti a je k nahlédnutí objednavateli, který stížnost podával.

Podávání stížností týkajících se realizovaného programu primární prevence podléhá vnitřní směrnici o informačních tocích Diecézní charity Brno a v podstatě kopíruje strukturu organizace. Základním pravidlem zůstává, že se v podávání stížností postupuje od nejnižších článků struktury k nejvyšším. Při podávání stížností na práci lektora primárně preventivního programu uplatněte nejprve sdělení své připomínky přímo jemu. Pokud nedojde ke zlepšení, informujte vedoucího primárně preventivního programu a po té vedoucího zařízení Centra primární prevence Vrakbar. Pokud s řešením dané situace nebudete nadále spokojeni, nebo se vaše stížnost bude týkat přímo práce vedoucího zařízení, podejte své podněty řediteli Oblastní charity Jihlava. Pokud se budete cítit naší organizací poškozeni, a s vyřizováním vašich připomínek nebudete spokojeni, obraťte se, prosím, na zřizovatele, a to na Diecézní charitu Brno.

Pro úplnost jsou na tomto místě uvedena jména a kontakty zodpovědných osob:

 1. Lektoři primárně preventivního programu, Mgr. Jana Němcová, Mgr. Hana Komárková, Mgr. Jan Tkadleček, adresa: Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava, Jakubské nám. 2, 58601 Jihlava, tel: 567 563 671, mobil: 736 523 660
 2. Vedoucí Centra primární prevence Vrakbar: Mgr. Romana Kubů, Centrum primární prevence  Vrakbar, Jakubské nám. 2, 586 01 Jihlava, tel: 567 563 671, mobil: 736 523 660, e-mail: romana.kubu@jihlava.charita.cz
 3. Zástupce ředitele pro služby prevence, Mgr. Martina Hynková, adresa: Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 563 671, mobil: 734 170 703, e-mail: martina.hynkova@jihlava.charita.cz
 4. Ředitelka oblastní charity Jihlava, Ing. Hana Fexová, adresa: Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 563 671, mobil: 736 523 640, e-mail: hana.fexova@jihlava.charita.cz
 5. Ředitel Diecézní charity Brno, Mgr. Oldřich Haičman, adresa: Diecézní charita Brno, Kapitána Jaroše 9, tel: 545 213 456,  e-mail: oldrich.haicman@brno.charita.cz

Naši donátoři