Služby Oblastní charity Jihlava navštívil náměstek primátora Výborný

Služby Oblastní charity Jihlava navštívil náměstek primátora Výborný

Koncem dubna navštívil Oblastní charitu Jihlava náměstek primátora města Jihlavy pro úsek rozvoje města a úsek sociálních věcí Ing. Vratislav Výborný. >>>

Účelem jeho návštěvy bylo seznámení se s chodem organizace a sociálními a zdravotními službami, které Oblastní charita poskytuje.

Návštěva se začala v hlavním sídle jihlavské Charity na Jakubském náměstí 2. Zde byl pan náměstek seznámen s investičním projektem, který zahrnuje rekonstrukci budovy Žižkova 108 pro provozování sociálních služeb sociálně znevýhodněným občanům.

Navštívil zde také Charitní ošetřovatelskou službu, která pečuje o nemocné v domácím prostředí. Poté zavítal do Klubíčka, aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, a do Erka, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, kam docházejí děti a mládež, především z romské etnické menšiny.

DSC05300

Pan Výborný byl v rámci návštěvy seznámen i s fungováním adiktologických služeb. Tedy služeb pro osoby ohrožené závislostmi. V kontaktním a poradenském Centru U Větrníku pana náměstka zaujala například práva a pravidla, kterými se uživatelé mají řídit. Navštívil i prostory nově vzniklé adiktologické ambulance. Setkal se i s pracovníky Následné péče Jihlava, která pomáhá lidem, kteří prošli léčbou závislosti, vytvářet podmínky k tomu, aby mohli i nadále úspěšně abstinovat a začlenit se zpět do běžného života.

DSC05319

Cesta pana náměstka vedla i na Sídliště U Pivovaru, kde navštívil dvě služby zde sídlící - Centrum primární prevence a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava.

V Mahenově ulici navštívil odlehčovací službu Adapta Jihlava, kde zrovna probíhala aktivizační činnost s uživateli. Seznámil se tu také s fungováním Terénních programů SOVY. Cílem této služby je předcházení sociálnímu vyloučení, potažmo snižování míry sociálního vyloučení rodin i jednotlivců a jejich začleňování do společnosti. Podrobně zde byl také vtažen do problematicky inkluze a projektu, který se tímto tématem zabývá. Projekt nese název. Město Jihlava je partnerem tohoto projektu.

DSC05355

Na závěr celé návštěvy se pan Výborný přesunul zpět do hlavního sídla Oblastní charity Jihlava, kde si vyposlechl, jak funguje terénní domácí hospicová péče Bárka.

Během rozhovorů s pracovníky sociálních služeb několikrát vyvstalo téma sociálního bydlení pro některé cílové skupiny. Zaznělo také téma pronájmů prostor, v nichž služby Oblastní charity Jihlava sídlí.

Více foto ve fotogalerii

y8quRYSSi7P%QTr%WeBFQmT6hU