2

články o ZASTÁVce

Akce ZASTÁVky

Fotogalerie ZASTÁVky

ZASTAVnoviny - časopis

Podporují nás

Reference a ocenění

báseň pro ZASTÁVku od uživatele služby

 

ZASTÁVka Telč

 

 

ZASTÁVka Telč – je členem České Asociace Streetwork a splňuje její standardy.

                                    

 

 

Název zařízení:

ZASTÁVka Telč

 

Pracovníci zařízení:

 

Bc. Monika Smejkalová, zástupce vedoucí                  mobil: +420 604 535 577

                                                                                     e-mail: monika.smejkalova@jihlava.charita.cz

Bc. Martin Lacina, koodinátor dobrovolníků          

                                                                                      e-mail: martin.lacina@jihlava.charita.cz

Hana Zahradníčková, koordinátorka praktikantů a stážistů

                                                                                      e-mail: hana.zahradnickova@jihlava.charita.cz

Michaela Marková, DiS.

Bc. Monika Čápová

Bc. Michaela Sochorová

Mgr. Šárka Štočková, vedoucí zařízení              mobil: +420 734 435 283 

                                                                               e-mail: sarka.stockova@jihlava.charita.cz

 

Kontakt:

Slavíčkova 387, 588 56 Telč

telefon: 567 214 613

mobil.telefony: 734 435 283, 604 535 577

e-mail: g8FDRfa7TmrvTYUS5buvRf54YanBZd54Ys, %8EuRWil--xy.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-MjEK

 

 

Poslání  ZASTÁVka

Posláním ZASTÁVka Telč je poskytovat bezpečí, podporu a pomoc mladým lidem ve věku od 11 do 26 let. Vytvářet takové podmínky, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnávali.

 

 

Cíle sociální služby:

 • poskytovat mladým lidem bezpečný prostor pro trávení volného času ve skupině vrstevníků

 • poskytovat mladým lidem pomoc a podporu při zvládání jejich nepříznivé situace (tíživé situace v rodině, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.)

 • poskytovat podporu mladým lidem při začleňování do skupiny vrstevníků i do společnosti

 • poskytovat podmínky a prostor pro rozvoj osobnosti mladých lidí

 • poskytnout podporu při realizaci osobních aktivit a aktivního trávení volného času cílové skupiny

 • vytvářet a posilovat potřebné schopnosti a dovednosti mladých lidí k samostatnému řešení životních situací a přijetí důsledků svých rozhodnutí

 • poskytnout cílové skupině informace vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů

 • usnadnit mladým lidem orientaci v sociálním prostředí, ve kterém žijí - zvýšit sociální schopnosti a dovednosti

Cílová skupina uživatelů:

Mladí lidé ve věku od 11 do 26 let, pohybující se ve městě Telč a jeho blízkém okolí, kteří by se mohli ocitnout, nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci v oblasti rodiny, školy, veřejnosti, skupiny vrstevníků a z různých důvodů nevyužívají standardním formy volnočasových aktivit (dále VA) či institucionalizovanou pomoc a péči.

Specifika cílové skupiny dle výše uvedených pojmů:

Specifika cílové skupiny dle výše uvedených pojmů:

1. Nepříznivá sociální situace – cílová skupina zažívá nepříznivé sociální situace, ve kterých se těžce orientuje a které jsou obtížně řešitelné vlastními silami. 

Mezi takové události řadíme:

a/ problémy se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, opakování ročníku, předčasný odchod ze školného systému, šikana, záškoláctví, hledání zaměstnání, nezaměstnanost, dluhová problematika),

b/ problémy v rodině (nové vztahy rodičů, časté stěhování, útěky z domova, nízká životní úroveň rodiny, neplnění základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci, rozpad rodiny),

c/ vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama),

d/ experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství),

e/ problémy se zákonem a společenskými normami (rasismus, xenofobie, domácí násilí, kyberšikana, vandalismus, nelegální graffiti, drobné krádeže, pohlavní zneužívání, stalking, dealerství drog, nízká finanční gramotnost),

f/ ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, rizikový sexuální život, promiskuita, nedostatečné hygienické návyky, pasivní trávení volného času).

2. Standardní formy VA – uživatel z různých důvodů (dostupnost, finance, předsudky…) nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit. Uživatel tedy například nenavštěvuje kroužky DDM, sportovní oddíly, nejezdí na tábory, nenavštěvuje ZUŠ a podobné VA z důvodu povinné pravidelné docházky, z finančních důvodů, z důvodu jiného zaměření volného času a koníčku a tedy nepokrytí potřeb daného uživatele ve městě.

3. Institucionalizovaná pomoc a péče – uživatel v dané chvíli nenavštěvuje z různých důvodů (dostupnost, finance, předsudky…) například pedagogickopsychologické poradny, rodinné poradny, rodinné terapie, občanské poradny…

K cílové skupině se vztahují další (doplňkové) charakteristiky:

 • dávají přednost pasivnímu trávení volného času,
 • dávají přednost trávení volného času mimo rodinu,
 • mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí,
 • nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb,
 • dávají přednost způsobu života „tady a teď“, před plánováním jednotlivých kroků v řešení své životní situace,
 • těžce se orientují ve svém sociálním prostředí a obtížně si vytváří podmínky k řešení své nepříznivé sociální situace.

Zásady sociální služby

Pracovníci NZDM poskytují služby v souladu se zákonem stanovenými zásadami poskytování sociálních služeb a s ohledem na individuálně určené potřeby osob, kterým je služba poskytována (§2 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Způsob poskytování služeb vychází z: 

  • Principu diskrétnosti - uživatelé či zájemci o službu si volí přezdívku, pod kterou jsou vedeni. Pracovníci nezjišťují, žádné osobní údaje o klientech, zjišťují pouze informace nutné k poskytnutí sociální služby. Je na klientech, jaké informace o sobě pracovníkům řeknou. Pracovníci jsou dále vázání mlčenlivostí, tudíž nemohou o klientech služby poskytnout informace třetí osobě (výjimku tvoří trestné činy).
 • Principu bezplatnosti - služba je poskytována bezplatně
  • Principu dobrovolnosti - klienti mohou službu využít kdykoliv v otevírací době klubu či terénu. Nejsou vázáni žádnou pevnou docházkou, tudíž mohou přijít, kolikrát chtějí (každý den, jednou týdně, jednou měsíčně…). Klienti se mohou, avšak nemusí účastnit připraveného programu. Dále v případě nepříznivé situace je rozhodnutí zcela na klientovi, jak nepříznivou situaci bude řešit, pracovník jim pouze může říct svůj pohled na věc.
  • Rovného přístupu - služba je poskytována bez ohledu na etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, pohlaví, rodinný stav, náboženské přesvědčení či sociální postavení. Využívat službu může kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty a návštěvníky, pracovníky či efektivitu služby.
  • Bezpečného prostoru – je zajišťován prostřednictvím práv klientů a existencí pravidel zařízení v  ambulantní formě služby.
  • Aktivního působení - pracovníci aktivně podporují rozvoj samostatnosti klienta, motivují ho k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují sociální začleňování klienta.
 • Respektu – služba vytváří podmínky, v nichž se klienti služeb mohou cítit důstojně a bezpečně. Pracovníci uznávají názory a vlastní rozhodnutí klientů služby a dodržují jejich práva.

Kapacita zařízení:

Kapacita ambulantní formy poskytování: počet klientů - 25 (max. okamžitá kapacita)

Kapacita terénní formy poskytování: počet klientů - 10 (max. okamžitá kapacita)

Postup pro podávání stížností


Pracovní doba

Provozní doba (mimo letní prázdniny):

Pondělí až pátek - 10:00 - 18:30

*Provozní doba ambulantní formy služby (mimo letní prázdniny)

Pondělí               14:00 až 18:00 (klub)

Úterý                   14:00 až 18:00 (klub)

Středa                 14:00 až 18:00 (klub)

Čtvrtek                14:00 až 18:00 (klub)

Pátek                  14:00 až 18:00 (klub)

Klub probíhá v prostorách NZDM ZASTÁVka Telč,
Slavíčkova 387, Telč.

 *Provozní doba terénní formy služby (mimo letní prázdniny):

Pátek           14:00 až 18:00 (terén) 

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY:

21.6. ZAVŘENO Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ

PROVOZNÍ DOBA O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

PO AŽ PÁTEK 7:30 - 16:00

AMBULANTNÍ FORMA SLUŽBY (KLUB)  - PO A STŘ  11:00 - 16:00
TERÉNNÍ FORMA SLUŽBY (TERÉN) - ÚT A ČTV 11:00 - 16:00

PÁ - možnost dorazit na individuální poradenství v době od 7:30 - 16:00

 


 


 


 

Akce v ZASTÁVce

 

                 JEDNOTLIVÉ PLAKÁTKY S POZVÁNÍM NA AKCE NALEZNETE ZDE

 Fotogalerie

 

Naši donátoři v roce 2019

 

logo,pekarstvilogo,telclogo,kraj,vysocina