Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou

Posláním Denního stacionáře Pohodář je poskytovat podporu a pomoc seniorům a dospělým se zdravotním postižením z Luk nad Jihlavou a okolí, kteří nemohou nebo nechtějí zůstat doma sami a potřebují pomoc druhé osoby. Uživatele podporujeme v soběstačnosti a samostatnosti, aktivním vyplněním volného času podle individuálních potřeb ve společnosti svých vrstevníků.

Rodinám a pečujícím osobám umožňujeme využít volný čas k odpočinku - tím umožňujeme uživatelům setrvání v domácím prostředí.

 

 sidlo sluzby - byvala sypka Luka nJ

Jsme služba ambulantní na adrese:

 Denní stacionář Pohodář, Náměstí 9. května č. p. 357, 58822 Luka nad Jihlavou

 

Kromě toho nabízíme fakultativní službu (svoz uživatelů do stacionáře a zpět domů).
Tato služba je zpoplatněna – viz platný ceník.

 

Denní stacionář Pohodář nabízí praxe pro studenty
a účastníky rekvalifikačních kurzů v sociální oblasti.

články

fotogalerie

báseň Pohodář

pracovnice stacionare s uzivateliKDY MÁME OTEVŘENO

Pondělí – Pátek vždy od 7.00 do 16.00 hodin

Záleží na osobní volbě každého zájemce, které dny v týdnu a v které hodiny chce denní stacionář navštěvovat.

 

JAK NÁS KONTAKTOVAT

Jana Jelínková - vedoucí služby

Telefon: 734 172 277, 734 161 683

E-mail: pohodar@jihlava.charita.cz

www.jihlava.charita.cz/pohodar

 

CÍLOVÁ SKUPINA – kdo k nám přichází:

Cílovou skupinou jsou senioři a dospělí se zdravotním postižením z Luk nad Jihlavou a okolí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, a jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

PROGRAM V POHODÁŘI

Program denního stacionáře – cvičení, povídání, aktivizační činnosti, trénování paměti, četba denního tisku, pečení a vaření, společenské hry, procházky, možnost využití bazénu a další.

Účast na všech aktivitách a programech je dobrovolná!

 

NABÍZENÉ SLUŽBY

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Jako fakultativní službu nabízíme Dopravu uživatele do stacionáře a zpět

Zároveň pro své uživatele nabízíme sportovní masáže proškoleným pracovníkem.

Poskytované služby jsou za úhradu v souladu s Vyhláškou č.505/2006 Sb. - viz Platný ceník

O službu lze požádat buď osobně na adrese stacionáře, nebo telefonicky na výše zmíněných telefonních číslech. Poté s Vámi bude domluven další postup (prohlídka stacionáře, předání potřebných informací, zodpovězení dotazů, …). V případě, že zájem bude nadále trvat, dojde k podpisu smlouvy mezi poskytovatelem služby a zájemcem o ni.

 

pracovnice stacionare s uzivatelem2Podmínky přijetí:

 • alespoň částečná soběstačnost
 • není potřeba nepřetržitý individuální dohled
 • zdravotní stav významně neohrožuje zdraví (vlastní nebo ostatních lidí)
 • schopnost společného soužití v denním stacionáři
 • schopnost spolupracovat, dodržovat vnitřní pravidla a podílet se na úhradě služby

 

 

CÍLE SLUŽBY

 • podporovat uživatele v soběstačnosti
 • zajišťovat nezbytnou péči v oblasti běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • rozvíjet a vést k zachování si zájmů, zálib a dovedností pro praktický život
 • podporovat v navázání společenských vztahů
 • umožňovat v případě zájmu naplňovat duchovní potřeby

  

NAŠE ZÁSADY

 • zásada rozvoje samostatnosti – služba podporuje rozvoj samostatnosti uživatele, poskytované služby jsou pro něj vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast uživatele není možná
 • zásada posilování sociálního začleňování – poskytované služby směřují k zapojení uživatele do života ve společnosti, uživatel je podporován při využívání vnějších dostupných služeb
 • zásada dodržování práv uživatele služby – poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů a tato práva byla maximálně naplňována
 • zásada zapojování uživatele do spolurozhodování – uživatel se může individuálně i ve skupině s ostatními podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách a poskytovatel mu k tomu aktivně nabízí možnosti, je respektován jeho názor
 • zásada individuálního přístupu k uživateli -  pracovník uplatňuje individuální přístup ke každému uživateli služeb stacionáře, vnímá jeho osobnost a jedinečnost, bere ohled na to, že každý má své individuální potřeby a každý potřebuje jinou podporu a pomoc
 • zásada přizpůsobování se potřebám uživatelů služeb – poskytovatel pružně přizpůsobuje poskytované služby aktuálním potřebám a požadavkům uživatele
 • zásada zachování lidské důstojnosti uživatele služby – poskytovatel respektuje individualitu, uživatele jeho kulturní, sociální zvyklosti, s uživateli služeb je jednáno v každé situaci dle zásad partnerství, prostor stacionáře je zařízen a upraven tak, aby uživatele služeb neurážel a nesnižoval jejich důstojnost
 • zásada aktivního přístupu služby k uživateli – poskytovatel aktivně přistupuje k uživateli, nabízí mu a s jeho souhlasem ho zapojuje do využívání svých služeb
 • zásada podpory celoživotního vzdělávání pracovníků – pracovník přistupuje k výkonu své profese s vědomím zodpovědnosti za kvalitu své práce, dále má povinnost se průběžně vzdělávat

 

ÚHRADA SLUŽBY

Výše úhrad za služby je dána Nabídkou služeb a úhradou za služby, která je v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb.

 

Viz příloha  - DS Pohodář platný ceník

 


Podporují nás:

 

 

 

 

 

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle
- Nadace Olgy Havlové

logo SE

Děkujeme za finanční podporu Denního stacionáře Pohodář