Společně a úspěšně v Jihlavě

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/1_007/0000179

Popis projektu

Unikátní tříletý projekt s názvem Společně a úspěšně v Jihlavě je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV, který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Realizátorem projektu je Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava a jeho partnery jsou Mateřská škola Mozaika Jihlava, která má celkem 17 pracovišť v Jihlavě, dále Statutární město Jihlava a Střední škola stavební Jihlava. Cílem projektu je zvýšit inkluzivnost vzdělávání a podporu dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávacím procesu.

Doba realizace: 1.9.2016 – 31.8.2019

 

V rámci projektu si realizátor klade za cíl

komplexně řešit problematiku stávajícího malého zapojení předškolních dětí z kulturně odlišného prostředí do vzdělávání, dále problém školní neúspěšnosti žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí na základních školách a malý počet těchto žáků vzdělávajících se na středních školách. V rámci projektu se propojí jednotlivé spolupracující instituce, které působí ve městě Jihlava, jako jsou nestátní neziskového organizace, mateřské školy, základní školy a střední školy, s jejich zaměstnanci budou proškoleni v problematice inkluzivního vzdělávání. Výsledkem by měla být zvýšená inkluzivnost vzdělávání dětí a vzájemné sdílení zkušeností, včetně přenesení výstupů projektu do dalších organizací.

 

Projekt je rozdělen do dvou základních témat:

Téma I. - předškolní vzdělávání

- má za cíl podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol, ale také podpořit děti i rodiče v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy. Během tříletého období projektu ke stávajícímu neformálnímu předškolnímu klubu Klubíčko vznikne druhý klub Klíček, jejich hlavním cílem je připravit děti na začlenění do mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu včetně aktivního zapojení jejich rodičů do procesu. Děti v mateřské škole budou podpořeny formou školního asistenta, který pomůže dětem i rodičům s adaptací ve školce.

 

V rámci tématu II – prevence školní neúspěšnosti 

je cílem především podpořit žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránit předčasnému odchodu těchto žáků ze vzdělávacího systému. V projektu se budou realizovat programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělávání, budou podpořena školní poradenská pracoviště, žáci budou využívat podpory školních asistentů i možnost odpoledního doučování v rodinách apod. Za Oblastní charitu Jihlava bude aktivity v rámci tohoto tématu realizovat služba Terénní programy SOVY. Ta již tři roky působí na poli prevence sociálního vyloučení. S cílovou skupinou pracuje na různých úrovních tak, aby využila její potenciál k opětovnému začlenění do společnosti.

Velmi důležitým prvkem projektu je důraz na rozvoj spolupráce pedagogů, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání. Pracovníci ve vzdělávání budou podpořeni školením v této problematice vytvořeném přesně na míru podle jejich potřeb.

 

Cíle projektu

1) podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ Mozaika, podpořit děti i rodiče v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy:

Zřídíme nízkoprahový klub Klíček a podpoříme také již založený klub Klubíčko. Formou dalšího vzdělávání budeme podporovat také pedagogické pracovníky mateřské školy, které se zúčastní vzdělávání zážitkovou formou. Zvýšíme proinkluzivnost MŠ Mozaika, která je partnerem projektu a má 17 pracovišť v Jihlavě. Děti z obou nízkoprahových předškolních klubů budou spolupracovat s mateřskou školou formami předepsanými výzvou.

2) podpořit sociálně znevýhodněné žáky na 3 zapojených základních školách a 2 středních školách různými formami.  S žáky budou pracovat žákovští poradci přímo ve škole, terénní sociální pracovníci a asistenti TSP budou žáky podporovat v odpoledních hodinách /doučování, motivování, práce s rodinou atd./, podpora bude doplněna také zřízením poradenského pracoviště u partnera projektu SŠ stavební Jihlava.

3) motivovat žáky, aby vzdělávání dokončili

Na rozdíl od základního vzdělávání není vzdělávání na SŠ povinné.

4) podpořit motivaci zapojených žáků ze základních škol k dalšímu studiu na střední škole, a to formou motivačních návštěv na SŠ, prezentací příkladů dobré praxe - tedy prezentací úspěšných žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, kteří se vzdělávají na SŠ.

5) podpořit proinkluzivnost všech zapojených institucí prostřednictvím vzdělávání nebo vzájemného sdílení zkušeností – zapojeny budou mateřská škola, 3 základní školy, 2 střední školy a zřizovatel MŠ a 3 ZŠ - statutární město Jihlava, které v projektu vystupuje jako partner.

6) zvýšíme proinkluzivnost dalších ZŠ zřizovaných městem Jihlava

Pracovníci se zúčastní diseminačních aktivit, které budou součástí platforem pro odborná setkání.

7) pilotně ověřit nové postupy a pozice, např. koordinátor inkluze

8) propojit podporu pedagogických pracovníků a sociálních pracovníků, zapojit osoby z romského etnika na pozici pracovníků v soc. službách, kteří mají důvěru romských rodin

9) snažit se ovlivnit veřejné mínění

 

Kontakty