Podpořil Kraj Vysočina 

 

TP SOVY – Terénní programy pro lidi žijící ve vysoké míře sociálního vyloučení

 

Poslání

Sociální služba Terénní programy SOVY je realizována pod Oblastní charitou Jihlava v Kraji Vysočina za účelem zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a za účelem poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Posláním služby je předcházení sociálnímu vyloučení, potažmo snižování míry sociálního vyloučení rodin i jednotlivců a jejich začleňování do společnosti. Obsahem služby je poskytování sociální pomoci a poradenství lidem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým, kterým chybí nástroje k tomu, aby si dokázali pomoci sami.

 

Projekt Společně a úspěšně v Jihlavě

Články o TP SOVY

Fotogalerie

 

foto: Olga ŠtrejbarováNázev zařízení

TP SOVY – Terénní programy pro lidi žijící ve vysoké míře sociálního vyloučení

 

Adresa zařízení

Žižkova 108, Jihlava,
586 01 Jihlava 1     ukaž na mapě

e-mail: aiFy.i4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M

telefon: +420 736 238 095

facebook: TP Sovy

web: http://jihlava.charita.cz/terenni-programy-sovy/

 

Vedoucí zařízení

Michaela Kulhánková, DiS.

Telefon: 736 238 095
E-mail: michaela.kulhankova@jihlava.charita.cz

Terénní pracovnice pro Vysočinu

foto: Olga Štrejbarová

Marie Sedláková, DiS.
mobil: 731 126 613
e-mail: 88EsVWi_Zenu5f56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ

 

Terénní pracovnice pro okres Jihlava

Miriam Pohanková
mobil: 736 524 339
e-mail: miriam.pohankova@jihlava.charita.cz

 

Martina Hrabalová

mobil: 736 523 648
e-mail: martina.hrabalova@jihlava.charita.cz 


 

foto: Olga ŠtrejbarováForma poskytování sociálních služeb

terénní

 

Cíl

Cílem sociální služby TP SOVY je mírnění či odstraňování příznaky sociálního vyloučení a prevence sociálního vyloučení rodin a jednotlivců.

 

Cílová skupina (okruh osob)

Osoby žijící ve vysoké míře sociálního vyloučení a které vykazují následující znaky:

 • jsou ve špatné ekonomické situaci – vysoká míra zadluženosti a neschopnosti splácet pohledávky, nedostatečná finanční gramotnost apod.,
 • jsou dlouhodobě nezaměstnaní,
 • mají nízkou míru vzdělání a kvalifikace,
 • mají nedostatečnou úroveň bydlení,
 • nedosahují na kvalitní péči o svůj duševní a zdravotní stav,
 • foto: Olga Štrejbarovájsou ohroženy sociálně-patologickými jevy.

 

Nabídka služby

 • Základní sociální poradenství
 • Doprovod při jednání na úřadech
 • Pomoc s listinami (sepisování žádostí, stížností, odvolání a vysvětlení úředních dopisů)
 • Pomoc při vyřizování osobních dokladů
 • Pomoc při vyřizování sociální dávek a vypisování formulářů
 • Pomoc při získávání zaměstnání, kariérní poradenství
 • Pomoc při řešení dluhů
 • Pomoc při ztrátě bydlení
 • Zprostředkování potravinové a materiální pomoci 

 

Místa poskytování služby

 • ORP Jihlava
 • ORP Telč
 • ORP Moravské Budějovice
 • ORP Havlíčků Brod
 • ORP Pelhřimov

 

Věková kategorie klientů

 • děti předškolního věku (1 – 5 let)
 • mladší děti (6 – 10)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • dospělí (17 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let) 

 

Zásady sociální služby

 • foto: Olga ŠtrejbarováDiskrétnost: pracovníci mají podepsanou mlčenlivost. Bez souhlasu uživatele nesmí být poskytnuty podrobnosti jeho dotazu mimo sociální službu.
 • Nestrannost: pracovníci sociální služby se snaží při řešení situací, se kterými se na ně uživatelé obrací, zachovávat nezaujatý objektivní postoj.
 • Nezávislost: sociální služba je nezávislou nestátní organizací a je součástí Diecézní charity Brno, Oblastní charity Jihlava. Díky tomu pracovníci sociální služby jednají v zájmu uživatele nezávisle vůči ostatním organizacím, institucím, osobám apod.
 • Respektování osobnosti uživatele: pracovníci vytváří takové podmínky, aby uživatelé mohli v průběhu poskytování služby uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí s porozuměním důsledku své volby.
 • Celostátní spolupráce v rámci sítě sociálních služeb ČR, spolupráce se státním i nestátním sektorem a s dalšími odborníky.
 • Flexibilita: služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatelů

 

Jakým způsobem je služba poskytována?

Poradenství je poskytováno terénní formou v sociálně vyloučených lokalitách, to znamená například v domácím prostředí, ve veřejném prostranství, v nemocnici, apod. v regionech kraje Vysočina.

foto: Olga ŠtrejbarováPři prvním kontaktu je zájemce informován o právech a povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytnutí služby, o tom, že pokud službu využije, uzavírá s terénním pracovníkem ústní smlouvu.

Pracovníci terénních programů vedou osobní dokumentaci, ve které jsou obsaženy nezbytné informace potřebné pro řešení situace, s níž se uživatel na pracovníka obrátil. Zájemce či uživatel se může rozhodnout, zda využije možnosti anonymního vedení osobní dokumentace.

V rámci konzultací je nabízeno více možností řešení, ze kterých si uživatel vybírá tu variantu, která mu nejvíce vyhovuje. Pracovníci respektují jeho rozhodnutí. Uživatel je dále ze strany sociální služby podporován v případě, že zvolená varianta je v souladu s posláním a cíli sociální služby.

Pokud se uživatel rozhodne řešit svou situaci za pomoci terénních pracovníků, sestaví ve spolupráci s nimi tzv. individuální plán, který povede k vyřešení jeho stávající situace. Na naplnění dílčích kroků plánu je uživatel povinen se aktivně podílet. Individuální plán je pravidelně vyhodnocován a aktualizován. Zápisy o průběhu poskytované sociální služby jsou součástí dokumentace, do které může uživatel kdykoliv nahlédnout a pro svou potřebu z ní požádat o výpis či kopie.

 

Sociální služba je poskytována bezplatně.

 


foto: Olga ŠtrejbarováPracovní doba terénních pracovníků

Pondělí 8:00 – 16:00

Úterý 8:00 – 16:00

Středa 8:00 – 16:00

Čtvrtek 8:00 – 16:00

Pátek 8:00 – 16:00

 

 


 

Jak si na nás můžete stěžovat?

foto: Olga ŠtrejbarováUživatelé, jejich rodinní příslušníci, a další osoby si mohou kdykoliv stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Sociální služba má stanovena vnitřní pravidla, kterými se řídí vyřizování stížností. S jejich obsahem jsou seznamováni uživatelé služby při vstupním rozhovoru.

Stížnosti jsou poskytovatelem chápány jako informace o spokojenosti s poskytovanou službou a o tom, zda služba odpovídá potřebám uživatelů. Je to důležitý zdroj informací o možnostech, jak zlepšit službu. Současně jde o nástroj kontroly uživatele nad službou, která je mu poskytována. Stížnost je brána jako přirozená obrana proti neoprávněnému zásahu do práv a zájmů uživatelů. Stížnost na kvalitu může uplatnit kdykoliv každý uživatel, či jiná osoba, která by ho zastupovala.

Stížnosti, podněty, připomínky lze podávat ústně nebo písemně v pracovních hodinách jednotlivým terénním foto: Olga Štrejbarovápracovníkům. Stížnost může být zaslána též poštou na adresu zařízení Mahenova 16, 586 01 Jihlava 1.

Shromažďování a evidenci stížností zajišťuje vedoucí zařízení. Předání stížnosti k zaevidování má na starosti pracovník, který stížnost převzal a v případě ústní stížnosti o ní učinil zápis. 

Stížnost je vždy vyřízena v nejbližší možné lhůtě maximálně do 30ti dnů s ohledem na charakter stížnosti. O vyřízení stížnosti obdrží uživatel písemnou zprávu, která mu bude předána osobně nebo zaslána poštou. Zpráva bude napsána tak, aby byla pro stěžovatele dostatečně srozumitelná. V případě, že skutečná lhůta vyřizování stížnosti překročí výše uvedený termín pro vyřízení, příjemce stížnosti uvědomí stěžovatele písemně o této skutečnosti a důvodech do ukončení lhůty vyřízení.

Při vyřizování stížnosti, připomínek a podnětů je respektováno soukromí a lidská práva stěžovatele. Stížnost nesmí být důvodem pro ukončení služby nebo diskriminační jednání ze strany poskytovatele služby. Na žádost stěžovatele bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti.

 

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může uživatel nebo jiná osoba domáhat svých práv, či se odvolat k:

1. Vedoucímu služby
Michaela Kulhánková, DiS.
, mobil: 736 238 095
Pracoviště: Mahenova 16, 586 01 Jihlava
- proti vyřízení stížnosti

Ing. Hana Fexová, ředitelka Oblastní charity Jihlava
Adresa:    Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava
E-mail:     hana.fexova@jihlava.charita.cz, Telefon:   567 563 671

4. Řediteli Diecézní charity Brno
Ing. Mgr. Oldřich Haičman
tř. Kpt. Jaroše 9, P. O. BOX 635, 661 35 Brno
- proti vyřízení stížnosti ředitelem OCH Jihlava

5. Krajský úřad Jihlava, Odbor sociálních věcí
Žižkova 57, 586 01 Jihlava

6. Kancelář veřejného ochránce práv – ombudsman
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., Údolní 39, 602 00 Brno - Sekretariát: tel. (+420) 542 542 777

7. Český helsinský výbor
Štefánikova 21, 150 00 Praha 5

Pracovníci i uživatelé sociální služby jsou seznámeni se závazným a bezpečným postupem při přijímání a vyřizování stížností.

Fond Vysočiny