Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava

 

Naším posláním je formou efektivní primární prevence přispívat k pozitivnímu vývoji dětí a mladých lidí, žáků a studentů ze spolupracujících mateřských, základních a středních škol v okrese Jihlava a v okrese Pelhřimov, v kraji Vysočina.                       

články o Centru primární prevence

 Reference a ocenění

Název zařízení:

Centrum primární prevence Vrakbar

 

Vedoucí zařízení:

Mgr. Romana Kubů

Lektor – instruktor:

Mgr. Zuzana Mach
Mgr. Jan Tkadleček
Mgr. Hana Komárková

Externí lektor – instruktor:

Mgr. Robin Melounek
Bc. Andrea Balvínová

Milan Řezníček

Supervizor:

PhDr. Martin Hajný PhD.

 

Kontakt

Sídliště U Pivovaru, 586 01 Jihlava     ukaž na mapě

Telefon: 567 304 802, 736 523 660
E-mail: cknuSZh6LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ

            ~hzk4Z2cb9HjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r

 CPP Vrakbar se prioritně zaměřuje

na realizaci programů specifické všeobecné a selektivní primární prevence rizikového chování pro žáky a studenty ZŠ a SŠ, působí na území okresu Jihlava a Pelhřimov. Usiluje o poskytování kvalitních a efektivních programů. Důraz je proto kladen na dlouhodobé působení, individuální zaměření bloků pro jednotlivé třídy, na partnerský přístup a spolupráci se školami, učiteli a žáky. Ideálně je program součástí vzdělávacího plánu školy.
Cílem programu primární prevence je, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

 


Programy všeobecné primární prevence pro 1. st. a 2. st. ZŠ


Program primární prevence rizikového chování pro žáky na 1. st. a 2. st. ZŠ 

Primární cílová skupina:

 • mladší žáci (8-12 let)
 • starší žáci (12-15 let)

Program má formu interaktivního prožitkového setkání, je veden dvěma lektory CPP.

Využívá metody zážitkové pedagogiky: kooperativní učení, diskuze, hraní rolí, výtvarné prostředky a techniky, rozehřívací hry ad. Vedle poskytování ucelených a pravdivých informací o jevech rizikového chování se program zaměřuje na posílení sebedůvěry účastníků, jejich komunikačních dovedností, sebepoznání, sebeocenění a přijetí odpovědnosti za své chování. Program je zasazen do kontextu vzdělávacího a výchovného působení školy, vychází z potřeb a požadavků školy, konkrétní třídy a žáků.

Důraz je kladen na dlouhodobé a systematické působení založené na vztahu lektorů s žáky. Témata jsou zakomponována do širšího pojetí prevence rizikového chování, jsou chápána v jeho kontextu a v souvislostech s modelem bio-psycho-sociálně-spirituálního vzniku závislostí.

Koncepce programu (dlouhodobost, komplexnost, přizpůsobení individuálním potřebám) a využívané pedagogické metody směřují k působení na celistvou osobnost žáka, tedy nejen na jeho vědomosti, ale především na jeho postoje a chování.

Okruhy nabízených témat:

1. stupeň ZŠ
 • kamarádství
 • prevence závislostí
 • vztahy v kolektivu
 • šikana
 • virtuální svět
 • moje bezpečí
 2. stupeň ZŠ      
 • seznámení (navázání spolupráce, sebeprezentace),
 • vztahy v kolektivu, naše třída, když se vztahů nedaří (prevence šikany),
 • rodina a já, umění tolerance (prevence rasismu a agresivity),
 • osobní hranice (osobní prostor, empatie, asertivní jednání),
 • prevence závislostí (legální a nelegální návykové látky),
 • plány do budoucna (životní hodnoty a plány),
 • virtuální svět (násilí a nebezpečí kyberprostoru),
 • partnerské a sexuální vztahy (prevence sexuálně přenosných chorob a rizikového chování).

Časová dotace:

2 setkání se třídou ve školním roce (tj. 6 vyučovacích hodin)
celkem 6 bloků v průběhu docházky na 1. st. ZŠ (18 vyučovaích hodin) a 8 bloků v průběhu docházky na 2. st. ZŠ (24 vyučovacích hodin)


 

Program selektivní primární prevence pro 1. a 2. st. ZŠ

 

Primární cílová skupina:

 • mladší žáci (8 - 12 let)
 • starší žáci (12 - 15 let)

Programy jsou určeny pro žáky (třídy), kde jsou ve zvýšené  míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování, tzn. že jsou více ohrožené než jiné skupiny.

A/ Intervenční programy pro třídy, kde jsou narušené vztahy 

Program je určen pro třídní kolektivy, kde se již vyskytlo rizikové chování, žáci mohou mít narušené vztahy (nepříznivé klima, neschopnost spolupracovat, komunikovat aj.). Škola je motivována a snaží se situaci v daném třídním kolektivu řešit. Podmínkou pro samotnou realizaci je podrobné vyjasnění zakázky mezi CPP a školou. Programy jsou realizovány interaktivní formou. S třídním kolektivem pracuje vždy dvojice zkušených lektorů. 

Časová dotace:

Rozvržení programu je orientační, vždy vychází z potřeb dané třídy a z individuální domluvy se školou. Kompletní realizace má 3 fáze. Každé setkání probíhá 3 vyučovací hodiny, mezi jednotlivými bloky je časový odstup 1 - 2 týdny. 

B/ Programy určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou ve vyšší míře ohroženy vznikem rizikového chování

Témata práce se třídou jsou totožná jako u programů všeobecné primární prevence, liší se však styl práce a hloubka probíraného tématu. Program je přizpůsoben potřebám, schopnostem a dovednostem žáků.

Časová dotace:

2 - 4 setkání se třídou ve školním roce (setkání probíhá 2 až 3 vyučovací hodiny dle potřeb a možností žáků)

 

Sekundární cílová skupina v rámci realizace všeobecné a selektivní primární prevence:

 • Školní metodici prevence a ředitelé škol
 • Třídní učitelé spolupracujících tříd
 • Ostatní učitelé spolupracujících škol
 • Rodiče dětí, které navštěvují Program PP

Provozní doba

Po – Čt   7:30 – 14:00 preventivní programy

Po – Pá  7:30 – 15:00 informační servis, konzultace a poradenství


Odborný garant programu: PhDr. Lenka Skácelová
Supervizor: PhDr. Martin Hajný PhD.


Kodex práv účastníků programu

Informace o ceně programu


 

PROGRAM SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Dokument s posláním ke stažení v PDF (3,2 MB)


PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

V publikaci „Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování“  je uveden a doporučován školám program CPP Vrakbar „Pohádková školička“, str. 93.