Denní stacionář Pohodář

Poslání

Posláním Denního stacionáře Pohodář je poskytovat podporu a pomoc seniorům a dospělým se zdravotním postižením z Luk nad Jihlavou a okolí, kteří nemohou nebo nechtějí zůstat doma sami a potřebují pomoc druhé osoby.

Denní stacionář Pohodář nabízí praxe pro studenty a účastníky rekvalifikačních kurzů v sociální oblasti.
stacionar3

Kontakt

Denní stacionář Pohodář
Náměstí 9. května č. p. 357, 58822 Luka nad Jihlavou

Jana Jelínková - vedoucí služby
Telefon: 734 172 277, 734 161 683
E-mail: pohodar@jihlava.charita.cz

Kdy máme otevřeno

Pondělí – Pátek vždy od 7.00 do 16.00 hodin
Záleží na osobní volbě každého zájemce, které dny v týdnu a v které hodiny chce denní stacionář navštěvovat. 

Kdo k nám přichází? Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři a dospělí se zdravotním postižením z Luk nad Jihlavou a okolí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Denní program stacionáře

Cvičení, povídání, aktivizační činnosti, trénování paměti, četba denního tisku, pečení a vaření, společenské hry, procházky, možnost využití bazénu a další. Účast na všech aktivitách a programech je dobrovolná!

Co nabízíme

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Jako fakultativní službu nabízíme dopravu uživatele do stacionáře a zpět
 • Poskytované služby jsou za úhradu v souladu s Vyhláškou č.505/2006 Sb. 
 • Nabídka služeb a úhrada za služby - dokument ke stažení

Cílová skupina a cíl služby, Zásady služby, Kapacita služby

Poslání

Posláním Denního stacionáře Pohodář je poskytovat podporu a pomoc seniorům a dospělým se zdravotním postižením z Luk nad Jihlavou a okolí, kteří nemohou nebo nechtějí zůstat doma sami a potřebují pomoc druhé osoby.

Cíle služby

Cílem Denního stacionáře je uživatel, který má zajištěnou potřebnou péči. Pomáháme uživateli k případnému zlepšení, udržení stavu. Je ve společnosti svých vrstevníků, kde může aktivně strávit den.

O službu lze požádat buď osobně na adrese stacionáře, nebo telefonicky na výše zmíněných telefonních číslech. Poté s Vámi bude domluven další postup (prohlídka stacionáře, předání potřebných informací, zodpovězení dotazů, …). V případě, že zájem bude nadále trvat, dojde k podpisu smlouvy mezi poskytovatelem služby a zájemcem o ni.

Podmínky přijetí

 • alespoň částečná soběstačnost
 • není potřeba nepřetržitý individuální dohled
 • zdravotní stav významně neohrožuje zdraví (vlastní nebo ostatních lidí)
 • schopnost společného soužití v denním stacionáři
 • schopnost spolupracovat, dodržovat vnitřní pravidla a podílet se na úhradě služby

Zásady služby

 • zásada rozvoje samostatnosti – služba podporuje rozvoj samostatnosti uživatele, poskytované služby jsou pro něj vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast uživatele není možná
 • zásada posilování sociálního začleňování – poskytované služby směřují k zapojení uživatele do života ve společnosti, uživatel je podporován při využívání vnějších dostupných služeb
 • zásada dodržování práv uživatele služby – poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů a tato práva byla maximálně naplňována
 • zásada zapojování uživatele do spolurozhodování – uživatel se může individuálně i ve skupině s ostatními podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách a poskytovatel mu k tomu aktivně nabízí možnosti, je respektován jeho názor
 • zásada individuálního přístupu k uživateli -  pracovník uplatňuje individuální přístup ke každému uživateli služeb stacionáře, vnímá jeho osobnost a jedinečnost, bere ohled na to, že každý má své individuální potřeby a každý potřebuje jinou podporu a pomoc
 • zásada přizpůsobování se potřebám uživatelů služeb – poskytovatel pružně přizpůsobuje poskytované služby aktuálním potřebám a požadavkům uživatele
 • zásada zachování lidské důstojnosti uživatele služby – poskytovatel respektuje individualitu, uživatele jeho kulturní, sociální zvyklosti, s uživateli služeb je jednáno v každé situaci dle zásad partnerství, prostor stacionáře je zařízen a upraven tak, aby uživatele služeb neurážel a nesnižoval jejich důstojnost
 • zásada aktivního přístupu služby k uživateli – poskytovatel aktivně přistupuje k uživateli, nabízí mu a s jeho souhlasem ho zapojuje do využívání svých služeb
 • zásada podpory celoživotního vzdělávání pracovníků – pracovník přistupuje k výkonu své profese s vědomím zodpovědnosti za kvalitu své práce, dále má povinnost se průběžně vzdělávat

Kapacita ambulantní formy poskytování:  

15 klientů (jedná se o maximální denní kapacitu)

Naši donátoři

   Obec Luka nad Jihlavou