Následná péče Jihlava

Projekt: Následná péče Jihlava

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014017
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operační program Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 49)

Hlavním cílem je resocializace a reintegrace osob závislých na návykových látkách. Projekt si klade za cíl udržet pozitivní změny v chování a životním stylu osob, které byly právě z důvodu závislého chování sociálně vyloučeny či soc. vyloučením ohroženy. Více informací o projektu k dohledání zde.

 

Následná péče Jihlava pomáhá lidem, kteří prošli léčbou závislosti, vytvářet podmínky k tomu, aby mohli i nadále úspěšně abstinovat a začlenit se zpět do běžného života.

     

UPOZORNĚNÍ: 

 • V pobytové službě jsme zvýšili vratnou kauci ze 700kč na 2000kč.
 • V tuto neklidnou dobu realizujeme přijímací pohovory pouze online nebo telefonicky.
  Pro online kontakt používáme Skype. 
  Najdete nás pomocí tohoto emailu:
  nasledna.pece.jihlava@gmail.com

  Nebo sdělte sociální pracovnici svůj Skype kontakt.
  Pro telefonickou komunikaci se obraťte na naše sociální pracovnice. 

  Děkujeme za pochopení

 

Kontakt

Žižkova 108, 
586 01 Jihlava 1
e-mail: nasledna.pece@jihlava.charita.cz

Vedoucí zařízení
Mgr. Zuzana Kovářová, 
tel: 731 616 676
email: zuzana.kovarova@jihlava.charita.cz

Sociální pracovnice
V případě zájmu o službu kontaktujte
Bc. Žaneta Fučíková,
tel: 731 697 665
email: zaneta.fucikova@jihlava.charita.cz

Anna Vítková, Dis
tel.: 731 615 432
email: anna.vitkova@jihlava.charita.cz

Terapeutický tým
Bc. Petr Göth 
tel: 736 239 476
email: petr.goth@jihlava.charita.cz

Josef Novotný
tel: 608 315 744
email: Josef.novotny@jihlava.charita.cz

Mgr. Michal Jonáš,
tel: 734 695 546
email: michal.jonas@jihlava.charita.cz

Mgr. Zuzana Kovářová,
tel: 731 616 676
email: zuzana.kovarova@jihlava.charita.cz

 

 

Pracovní doba

PO, ST     8:00 – 18:00
ÚT, ČT, PÁ 8:00 – 15:00

Upozornění: 20.05.2021 jsou pracovníci celý den mimo zařízení. 

Nabízíme doléčovací program

ambulantní forma (12 měsíců), pobytová forma (6 měsíců)


Program podporuje klienta v těchto oblastech:

 • zdravotní, psychická a sociální stabilizace
 • osvojení dovedností a znalostí potřebných pro každodenní život
 • bližší porozumění vztahovým a rodinným problémům
 • řešení otázek spojených s prací, pracovním uplatněním, kvalifikací
 • řešení otázek spojených s bydlením
 • řešení aktuální finanční situace
 • uspokojování duchovních potřeb a vytváření hodnotového systému
 • samotné přijetí sociální normy

Prostory Následné péče

DSC_8910u
 
DSC_8931

DSC_8897

IMG_1243

DSC_8954u
 
DSC_8984u

DSC_8971u-01

 

 

nasledna pece jihlava_logo

Kontakt

Žižkova 108, 
586 01 Jihlava 1
e-mail: nasledna.pece@jihlava.charita.cz 

 

 

Informace o službě, Informace o pobytové formě služby, Podmínky a principy služby 

OBECNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ

Poslání

Následná péče Jihlava je doléčovací program ambulantní a pobytové formy, který podporuje osoby po ukončení léčby závislosti, aby mohly úspěšně abstinovat a začlenit se zpět do běžného života.

Cíl služby

Cílem doléčovacího programu Následné péče Jihlava je prostřednictvím aktivit strukturovaného programu snižovat riziko relapsu, drogové či jiné závislosti a podporovat v zapojení do běžného života dle individuálních potřeb.

Cílová skupina

Služba následné péče je určená těmto osobám:

 • s anamnézou závislosti, které abstinují minimálně tři měsíce
 • motivovaným k životu bez návykových látek (s výjimkou nikotinu a kávy)
 • starším 16 let u ambulantní formy a starším 18 let u pobytové formy

Zásady poskytování služby

 • Respekt - služby jsou poskytovány s úctou k uživatelům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti.
 • Směřování k soběstačnosti - služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí.
 • Dobrovolnost - služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatele.
 • Diskrétnost – všichni pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí, poskytování informací je vázáno souhlasem uživatele služby (viz. Informovaný souhlas)
 • Zásada komplexnosti - zařízení ctí model bio-psycho-socio-spirituální dimenze - každého jednotlivce a přístupy k případu vždy vycházejí z uvedeného modelu.
 • Bezpečný prostor -  je garantováno prostředí bez návykových (psychoaktivních) látek.
 • Individualita - Odborná péče v procesu poskytování služby reflektuje potřeby a cíle uživatele, kterých chce prostřednictvím odborné péče dosáhnout, a jsou vzhledem k jeho možnostem během využívání služby realizovatelné. Služba podporuje uživatele služby, aby své potřeby a cíle vyjádřil a uplatnil.
 • Dostupnost - Místo poskytování služby a provozní doba odpovídají cílům a charakteru služby a potřebám cílové skupiny.
 • Profesionalita - Odbornou péči provádí personál s příslušnou kvalifikací. Pracovníci se řídí Etickým kodexem charity a etickými kodexy svých profesí. Pracovníci mají rovný přístup k vnější supervizi, která je realizována na základě smlouvy se supervizorem. Supervizorem je kvalifikovaný odborník, pracující mimo organizaci.

Nabízíme doléčovací program ambulantní i pobytové formy: 

ambulantní forma (12 měsíců)

pobytová forma ( 6 měsíců)

Základní doba trvání celého programu je nastavena na 12 měsíců, avšak její trvání může vycházet z individuálních potřeb každého klienta. Uživatelé Následné péče mohou využívat ambulantní formu služby bez toho, aby zároveň využívali formy pobytové. Obě formy služby fungují souběžně a klienti obou z nich se pravidelně setkávají na společných aktivitách. Vzhledem k tomu, že možnost využívat pobytovou formu služby je omezeno na maximálně  6 měsíců, po uplynutí této doby klienti pobytové formy služby plynule přecházejí do ambulantní formy doléčování.  

Charakteristika služby

Následná péče Jihlava představuje intenzivní doléčovací program zaměřený zejména na plné začlenění do běžného života. Služba staví na individuálním přístupu ke klientovi a nabízí následující klíčové aktivity:

 • skupinové terapie,
 • skupiny prevence relapsu,
 • individuální poradenství/terapie,
 • sociální poradenství,
 • rodinné a párové poradenství,
 • arteterapie,
 • zážitkové programy
 • volnočasové aktivity, 

INFORMACE O POBYTOVÉ FORMĚ SLUŽBY

Pro koho je služba určena

Služba je určena pro muže a ženy starší 18 let, kteří absolvovali léčbu závislosti v minimální délce trvání 3 měsíce. Zájemce musí podat kompletní Žádost o poskytnutí služeb Následné péče Jihlavaa následně absolvovat osobní pohovor v místě služby, který je zaměřen na zájemcovu motivaci k abstinenci a doléčování.

Cena ubytování

První čtyři měsíce činí cena za ubytování 100 Kč za den, další dva měsíce 120 Kč za den.
Částku je možno uhradit hotově v den podpisu smlouvy. Při podpisu smlouvy je dále třeba složit v hotovosti vratnou kauci v hodnotě 2000Kč.

Délka ubytování

Základní délka ubytování je 6 měsíců. 

Kapacita pobytové formy

14 osob

Postup v případě zájmu:

Kompletní žádost musí obsahovat následující dokumenty:

 • Žádost o poskytnutí služeb Následné péče Jihlava
 • Strukturovaný životopis (dle předlohy na Žádosti)
 • Motivační dopis
 • Doporučení od terapeutického týmu

Vyplněné Žádosti o ubytování zasílejte na adresu: Následná péče Jihlava, Žižkova 108, Jihlava 586 01, nebo e-mailem: naslednapece.jihlava@charita.cz.
Po obdržení Vaší žádosti Vás budeme do několika dní kontaktovat a dohodneme s Vámi termín vstupního pohovoru.

Podmínky pro poskytnutí služby

 • Zájemce o službu patří do cílové skupiny.
 • Zájemce doručí písemnou žádost včetně vlastnoručně psaného životopisu, motivačního dopisu a vyjádření týmu z předchozí léčby.
 • Zájemce v den vstupního rozhovoru podepíše potřebné dokumenty.
 • U mladších 18  let je nutné dodat souhlas zákonného zástupce s přijetím do šlužby.
 • U osob zbavených právní způsobilosti je nutný souhlas opatrovníka.
 • Při nástupu předloží zájemce  Posudek praktického lékaře o zdravotním stavu ne starší než jeden týden.

Zájemce může být přijat pouze v případě, že je v zařízení volná kapacita.

Detailní informace o službě se můžete dočíst v průvodci pro uživatele.

Posudek praktického lékaře  

Žádost o poskytnutí služby 

Průvodce pro uživatele

Jak podat stížnost

Pravidla pro podávání zpětné vazby

Následná péče Jihlava (dále jen NPJ) usiluje o co možná nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a jejich stálé zlepšování. NPJ vytváří podmínky pro získávání zpětné vazby. Zpětná vazba může mít podobu námětů, připomínek a stížností. Zpětná vazba se může týkat provozu a chodu NPJ, prostředí, ve kterém je služba poskytována, jednání zaměstnanců atp. Zpětnou vazbu může dát kdokoliv.

Práva podavatele

Podavatel může:

 • zůstat v anonymitě,
 • požádat o pomoc při formulování zpětné vazby pracovníka NPJ,
 • zvolit si svobodně nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat,
 • vzít si tlumočníka

Způsob podání

Zpětnou vazbu je možno podat ústně nebo písemně u pracovníka NPJ, do poštovní schránky umístěné v prostorách NPJ, emailem, telefonicky nebo na stránkách Oblastní charity Jihlava. Pokud je zpětná vazba podávána ústně, ujišťuje se pracovník o tom, že záznam o podání odpovídá tomu, co jím chce podavatel říci.

Způsob vyřizování (zpracování zpětných vazeb)

Každá zpětná vazba je okamžitě zaevidována ve složce Námětů, připomínek a stížností. Při evidenci se pracovník ujišťuje o tom, že záznam o podání odpovídá tomu, co jím chce podavatel říci.

Zpětná vazba je projednávána na pracovní poradě NPJ. Pokud je to potřeba, vyřídí pracovník zpětnou vazbu bezprostředně po jejím podání a na pracovní poradě se toto řešení projedná.

Pro projednávání platí následující pravidla:

 • zpětná vazba je projednávána v celém rozsahu,
 • v případě, že se zpětná vazba týká uživatele služeb, může být uživatel na poradu pozván, aby se mohl k věci vyjádřit, jeho přítomnost ale není podmínkou pro projednání,
 • v případě, že se zpětná vazba týká pracovníka NPJ, je věc projednávána za přítomnosti vedoucího a pracovníka, který má právo se k věci vyjádřit,
 • v případě, že se zpětná vazba týká vedoucího NPJ, je věc projednávána za přítomnosti zástupce ředitele pro oblast sociální prevence a vedoucího, který má právo se k věci vyjádřit.

Vyjádření k zpětné vazbě je zpracováno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání. Vyjádření je zaznamenáno ve složce Námětů, připomínek a stížností. Pokud skutečná lhůta překročí limit 30 dnů, je o tom podavatel ústně nebo písemně informován.

Neanonymnímu podavateli je vyjádření předáno písemně, emailem, nebo ústně (podavatel podepíše ve složce Námětů, připomínek a stížností, že mu bylo vyrozumění předáno).

V případě anonymního podání stížnosti je vyjádření zveřejněno na nástěnce NPJ vyjádření není zveřejněno, pokud by to mohlo ohrozit bezpečí uživatelů nebo pracovníků.

Odvolání

Proti vyjádření k zpětné vazbě se může podavatel odvolat na adresu: Následná péče Jihlava, Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava a to do 14 dnů od doručení tohoto vyjádření.

Pracovníci NPJ odvolání předají:

 • zástupci ředitele pro oblast sociální prevence OCHJ – v případě, že se jedná o odvolání proti stížnosti na pracovníka NPJ,
 • řediteli OCHJ – v případě, že se jedná o odvolání proti stížnosti na vedoucího NPJ.

 Postup řešení odvolání je obdobný jako při řešení stížností a platí pro něj stejné časové lhůty.

Závěrečná ustanovení

V případě jakýchkoliv nejasností se podavatel může obrátit na vedoucího NPJ se žádostí o vysvětlení. 

Podavatel se v případě nespokojenosti s vyřízením zpětné vazby může obrátit na nestranné instituce, např.

 • ředitele Diecézní charity Brno, Ing. Oldřicha Haičmana (Tř. kpt. Jaroše 9, 661 35 Brno)
 • zřizovatele Charity ČR, biskupa brněnského Mons. ThLic. Vojtěcha Cirkle (Petrov 8, 601 43 Brno)
 • Kancelář veřejného ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno)
 • Český helsinský výbor (Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5)

KLIKNI A VYPLŇ FORMULÁŘ

 

 

Naši donátoři