Následná péče Jihlava

Projekt: Následná péče Jihlava

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014017
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operační program Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 49)

Hlavním cílem je resocializace a reintegrace osob závislých na návykových látkách. Projekt si klade za cíl udržet pozitivní změny v chování a životním stylu osob, které byly právě z důvodu závislého chování sociálně vyloučeny či soc. vyloučením ohroženy. Více informací o projektu k dohledání zde.


 

Následná péče Jihlava pomáhá lidem, kteří prošli léčbou závislosti, vytvářet podmínky k tomu, aby mohli i nadále úspěšně abstinovat a začlenit se zpět do běžného života.

     

Kontakt

Žižkova 108, 
586 01 Jihlava 1
e-mail: nasledna.pece@jihlava.charita.cz

Vedoucí zařízení
Bc. Petr Göth, tel: 736 239 476

Sociální pracovník
V případě zájmu o službu kontaktujte
Bc. Žaneta Fučíková, tel.: 731 697 665
Anna Vítková, Dis - sociální pracovnice: 731 615 432

Terapeutický tým
Bc. Petr Göth, tel: 736 239 476
Josef Novotný, tel: 608 315 744
Bc. Michal Jonáš, tel.: 734 695 546

Pracovní doba

PO, ST     8:00 – 18:00
ÚT, ČT, PÁ 8:00 – 15:00

Upozornění: 21.10.2020 jsou pracovníci celý den mimo zařízení. 

Nabízíme doléčovací program

ambulantní forma (12 měsíců), pobytová forma (6 měsíců)


Program podporuje klienta v těchto oblastech:

 • zdravotní, psychická a sociální stabilizace
 • osvojení dovedností a znalostí potřebných pro každodenní život
 • bližší porozumění vztahovým a rodinným problémům
 • řešení otázek spojených s prací, pracovním uplatněním, kvalifikací
 • řešení otázek spojených s bydlením
 • řešení aktuální finanční situace
 • uspokojování duchovních potřeb a vytváření hodnotového systému
 • samotné přijetí sociální normy

Informace o službě,Informace o pobytové formě služby, Podmínky a principy služby 

OBECNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ

Poslání

Následná péče Jihlava je doléčovací program ambulantní a pobytové formy, který podporuje osoby po ukončení léčby závislosti, aby mohly úspěšně abstinovat a začlenit se zpět do běžného života.

Cíl služby

Cílem doléčovacího programu Následné péče Jihlava je prostřednictvím aktivit strukturovaného programu snižovat riziko relapsu, drogové či jiné závislosti a podporovat v zapojení do běžného života dle individuálních potřeb.

Cílová skupina

Služba následné péče je určená těmto osobám:

 • s anamnézou závislosti, které abstinují minimálně tři měsíce
 • motivovaným k životu bez návykových látek (s výjimkou nikotinu a kávy)
 • starším 16 let u ambulantní formy a starším 18 let u pobytové formy

Zásady poskytování služby

 • Respekt - služby jsou poskytovány s úctou k uživatelům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti.
 • Směřování k soběstačnosti - služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí.
 • Dobrovolnost - služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatele.
 • Diskrétnost – všichni pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí, poskytování informací je vázáno souhlasem uživatele služby (viz. Informovaný souhlas)
 • Zásada komplexnosti - zařízení ctí model bio-psycho-socio-spirituální dimenze - každého jednotlivce a přístupy k případu vždy vycházejí z uvedeného modelu.
 • Bezpečný prostor -  je garantováno prostředí bez návykových (psychoaktivních) látek.
 • Individualita - Odborná péče v procesu poskytování služby reflektuje potřeby a cíle uživatele, kterých chce prostřednictvím odborné péče dosáhnout, a jsou vzhledem k jeho možnostem během využívání služby realizovatelné. Služba podporuje uživatele služby, aby své potřeby a cíle vyjádřil a uplatnil.
 • Dostupnost - Místo poskytování služby a provozní doba odpovídají cílům a charakteru služby a potřebám cílové skupiny.
 • Profesionalita - Odbornou péči provádí personál s příslušnou kvalifikací. Pracovníci se řídí Etickým kodexem charity a etickými kodexy svých profesí. Pracovníci mají rovný přístup k vnější supervizi, která je realizována na základě smlouvy se supervizorem. Supervizorem je kvalifikovaný odborník, pracující mimo organizaci.

Nabízíme doléčovací program ambulantní i pobytové formy: 

ambulantní forma (12 měsíců)

pobytová forma ( 6 měsíců)

Základní doba trvání celého programu je nastavena na 12 měsíců, avšak její trvání může vycházet z individuálních potřeb každého klienta. Uživatelé Následné péče mohou využívat ambulantní formu služby bez toho, aby zároveň využívali formy pobytové. Obě formy služby fungují souběžně a klienti obou z nich se pravidelně setkávají na společných aktivitách. Vzhledem k tomu, že možnost využívat pobytovou formu služby je omezeno na maximálně  6 měsíců, po uplynutí této doby klienti pobytové formy služby plynule přecházejí do ambulantní formy doléčování.  

Charakteristika služby

Následná péče Jihlava představuje intenzivní doléčovací program zaměřený zejména na plné začlenění do běžného života. Služba staví na individuálním přístupu ke klientovi a nabízí následující klíčové aktivity:

 • skupinové terapie,
 • skupiny prevence relapsu,
 • individuální poradenství/terapie,
 • sociální poradenství,
 • rodinné a párové poradenství,
 • arteterapie,
 • zážitkové programy
 • volnočasové aktivity, 

INFORMACE O POBYTOVÉ FORMĚ SLUŽBY

Pro koho je služba určena

Služba je určena pro muže a ženy starší 18 let, kteří absolvovali léčbu závislosti v minimální délce trvání 3 měsíce. Zájemce musí podat kompletní Žádost o poskytnutí služeb Následné péče Jihlavaa následně absolvovat osobní pohovor v místě služby, který je zaměřen na zájemcovu motivaci k abstinenci a doléčování.

Cena ubytování

První čtyři měsíce činí cena za ubytování 100 Kč za den, další dva měsíce 120 Kč za den.
Částku je možno uhradit hotově v den podpisu smlouvy. Při podpisu smlouvy je dále třeba složit v hotovosti vratnou kauci v hodnotě 700Kč.

Délka ubytování

Základní délka ubytování je 6 měsíců. 

Kapacita pobytové formy

14 osob

Postup v případě zájmu:

Kompletní žádost musí obsahovat následující dokumenty:

 • Žádost o poskytnutí služeb Následné péče Jihlava
 • Strukturovaný životopis (dle předlohy na Žádosti)
 • Motivační dopis
 • Doporučení od terapeutického týmu

Vyplněné Žádosti o ubytování zasílejte na adresu: Následná péče Jihlava, Žižkova 108, Jihlava 586 01, nebo e-mailem: naslednapece.jihlava@charita.cz.
Po obdržení Vaší žádosti Vás budeme do několika dní kontaktovat a dohodneme s Vámi termín vstupního pohovoru.

Podmínky pro poskytnutí služby

 • Zájemce o službu patří do cílové skupiny.
 • Zájemce doručí písemnou žádost včetně vlastnoručně psaného životopisu, motivačního dopisu a vyjádření týmu z předchozí léčby.
 • Zájemce v den vstupního rozhovoru podepíše potřebné dokumenty.
 • U mladších 18  let je nutné dodat souhlas zákonného zástupce s přijetím do šlužby.
 • U osob zbavených právní způsobilosti je nutný souhlas opatrovníka.
 • Při nástupu předloží zájemce  Posudek praktického lékaře o zdravotním stavu ne starší než jeden týden.

Zájemce může být přijat pouze v případě, že je v zařízení volná kapacita.

Detailní informace o službě se můžete dočíst v průvodci pro uživatele.

Posudek praktického lékaře  

Žádost o poskytnutí služby 

Průvodce pro uživatele

Naši donátoři