Následná péče Jihlava

Projekt: Následná péče Jihlava

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014017
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operační program Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 49)

Hlavním cílem je resocializace a reintegrace osob závislých na návykových látkách. Projekt si klade za cíl udržet pozitivní změny v chování a životním stylu osob, které byly právě z důvodu závislého chování sociálně vyloučeny či soc. vyloučením ohroženy. Více informací o projektu k dohledání zde.

 

 

 

Následná péče Jihlava pomáhá lidem, kteří prošli léčbou závislosti, vytvářet podmínky k tomu, aby mohli i nadále úspěšně abstinovat a začlenit se zpět do běžného života.

 

     

 

UPOZORNĚNÍ: 

 • 11. 1. 2023 nebudeme k zastižení, jsme na supervizi.

  Děkujeme za pochopení

 

Kontakt

Žižkova 108, 
586 01 Jihlava 1
e-mail: nasledna.pece@jihlava.charita.cz

Vedoucí zařízení
Mgr. Zuzana Kovářová, 
tel: 731 616 676
email: zuzana.kovarova@jihlava.charita.cz

Sociální pracovnice
V případě zájmu o službu kontaktujte
Mgr. Žaneta Fučíková,
tel: 731 697 665
email: zaneta.fucikova@jihlava.charita.cz

Martina Hrabalová
tel.: 731 615 432
email: martina.hrabalova@jihlava.charita.cz

Terapeutický tým
Josef Novotný
tel: 608 315 744
email: Josef.novotny@jihlava.charita.cz

Mgr. Michal Jonáš,
tel: 734 695 546
email: michal.jonas@jihlava.charita.cz

Mgr. Zuzana Kovářová,
tel: 731 616 676
email: zuzana.kovarova@jihlava.charita.cz

Pracovní doba

Pondělí 8:00 – 18:00
Úterý  8:00 – 15:00
Středa 8:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 15:00

Nabízíme doléčovací program

 • ambulantní forma (12 měsíců)
 • pobytová forma (6 měsíců)

Program podporuje klienta v těchto oblastech:

 • zdravotní, psychická a sociální stabilizace
 • osvojení dovedností a znalostí potřebných pro každodenní život
 • bližší porozumění vztahovým a rodinným problémům
 • řešení otázek spojených s prací, pracovním uplatněním, kvalifikací
 • řešení otázek spojených s bydlením
 • řešení aktuální finanční situace
 • uspokojování duchovních potřeb a vytváření hodnotového systému
 • samotné přijetí sociální normy
 

Informace o službě, Informace o pobytové formě služby, Podmínky a principy služby 

OBECNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ

Poslání

Následná péče Jihlava je doléčovací program ambulantní a pobytové formy, který podporuje osoby po ukončení léčby závislosti, aby mohly úspěšně abstinovat a začlenit se zpět do běžného života. 

Cíl služby

Základním cílem programu Následné péče Jihlava je udržení a rozvoj pozitivních změn, pro které se klient rozhodl a osvojil si je v předešlé léčbě. Podpořit klienta v rozvíjení potřebných kompetencí pro další samostatný a soběstačný život tak, aby mohl obstát v běžných podmínkách života a začlenit se do společnosti. 

Dílčí cíle

 • Abstinence
  Klient abstinuje od všech nelegálních návykových látek, alkoholu a nelátkových závislostí (gambling). Klient má zmapované rizikové situace a ví, jaké má možnosti pro jejich řešení (někdo na telefonu, práce se stresem atd.) a snaží se jim předcházet. Zná své limity a včas na ně reaguje. Umí si říct o pomoc.
 • Získání a udržení zaměstnání
  Klient má legální zdroj příjmů. Volí takové zaměstnání, které ho bezprostředně neohrožuje na jeho abstinenci. (Komplikace může nastat např: pří práci na nočních směnách, práce s přímým kontaktem s návykovými látkami, nestandartní časová dotace, přesčasy.) Výjimku tvoří studenti a důchodci.
 • Uspokojivé bydlení
  Klient má takové bydlení, které je schopen hradit z vlastních příjmů. Vyhýbá se rizikovému ubytování např. na ubytovnách, nebo spolubydlení s uživateli OPL.
 • Finance
  Klient má přehled o výši svých dluhů, komunikuje s věřiteli, případně s institucemi (např: občanská poradna) a své pohledávky splácí dle možností. Je schopný samostatně a s rozvahou nakládat se svými penězi.
 • Aktivní trávení volného času
  Klient usiluje o vyvážený životní styl, ve kterém má smysluplné trávení volného času své pevné místo. Klient využívá dostupných služeb a volnočasových aktivit v místě bydliště. Umí se adekvátně odměnit a kvalitně odpočívat.
 • Sociální vztahy
  Klient má kolem sebe lidi, se kterými může otevřeně mluvit o tom co ho trápí a těší. Může je požádat o pomoc a sám jim pomoc nabídnout. Zná ve vztazích své hranice a respektuje hranice druhých.
 • Zdraví
  Klient pečuje o své zdraví, má obstaranou základní zdravotní péči (Např: praktický lékař, zubař, gynekolog, psychiatr). 

Cílová skupina

Služba následné péče je určená těmto osobám:

 • s anamnézou závislosti, které absolvovaly léčebný program a abstinují minimálně tři měsíce
 • motivovaným k životu bez návykových látek (s výjimkou nikotinu a kávy)
 • osoby starší 18 let 

Zásady poskytování služby

 • Respekt - služby jsou poskytovány s úctou k uživatelům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti.
 • Směřování k soběstačnosti - služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí.
 • Dobrovolnost - služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatele.
 • Bezpečný prostor -  je garantováno prostředí bez návykových (psychoaktivních) látek.
 • Individualita - Odborná péče v procesu poskytování služby reflektuje potřeby a cíle uživatele, kterých chce prostřednictvím odborné péče dosáhnout, a jsou vzhledem k jeho možnostem během využívání služby realizovatelné. Služba podporuje uživatele služby, aby své potřeby a cíle vyjádřil a uplatnil
 • Profesionalita - Odbornou péči provádí personál s příslušnou kvalifikací. Pracovníci se řídí Etickým kodexem charity a etickými kodexy svých profesí. Pracovníci mají rovný přístup k vnější supervizi, která je realizována na základě smlouvy se supervizorem. Supervizorem je kvalifikovaný odborník, pracující mimo organizaci.

Nabízíme doléčovací program ambulantní i pobytové formy: 

 • ambulantní forma (12 měsíců)
 • pobytová forma ( 6 měsíců)

Základní doba trvání celého programu je nastavena na 12 měsíců, avšak její trvání může vycházet z individuálních potřeb každého klienta. Uživatelé Následné péče mohou využívat ambulantní formu služby bez toho, aby zároveň využívali formy pobytové. Obě formy služby fungují souběžně a klienti obou z nich se pravidelně setkávají na společných aktivitách. Vzhledem k tomu, že možnost využívat pobytovou formu služby je omezeno na maximálně  6 měsíců, po uplynutí této doby klienti pobytové formy služby plynule přecházejí do ambulantní formy doléčování.  

Charakteristika služby

Následná péče Jihlava představuje intenzivní doléčovací program zaměřený zejména na plné začlenění do běžného života. Služba staví na individuálním přístupu ke klientovi a nabízí následující klíčové aktivity:

 • skupinové terapie,
 • skupiny prevence relapsu,
 • individuální poradenství/terapie,
 • sociální poradenství,
 • rodinné a párové poradenství,
 • arteterapie,
 • zážitkové programy
 • volnočasové aktivity, 

INFORMACE O POBYTOVÉ FORMĚ SLUŽBY

Pro koho je služba určena

Služba je určena pro muže a ženy starší 18 let, kteří absolvovali léčbu závislosti v minimální délce trvání 3 měsíce. Zájemce musí podat kompletní Žádost o poskytnutí služeb Následné péče Jihlava a následně absolvovat osobní pohovor v místě služby, který je zaměřen na zájemcovu motivaci k abstinenci a doléčování.

Cena ubytování

Cena za ubytování je 120 Kč/den. Částku je možno uhradit hotově v den podpisu smlouvy. Při podpisu smlouvy je dále třeba složit v hotovosti vratnou kauci v hodnotě 2000Kč.

Délka ubytování

Základní délka ubytování je 6 měsíců. 

Kapacita pobytové formy

14 osob

Postup v případě zájmu:

Kompletní žádost musí obsahovat následující dokumenty:

 • Žádost o poskytnutí služeb Následné péče Jihlava
 • Strukturovaný životopis (dle předlohy na Žádosti) - v rozsahu 4x A4
 • Motivační dopis - ručně psaný, v rozsahu 1x A4
 • Vyjádření terapeutického týmu z předchozí léčby

Vyplněnou Žádost o poskytnutí služeb Následné péče Jihlava zasílejte na adresu: Následná péče Jihlava, Žižkova 108, Jihlava 586 01, nebo e-mailem: naslednapece.jihlava@charita.cz.
Po obdržení Vaší žádosti Vás budeme do několika dní kontaktovat a dohodneme s Vámi termín vstupního pohovoru.

Podmínky pro poskytnutí služby

 • Zájemce o službu patří do cílové skupiny.
 • Zájemce doručí písemnou žádost včetně vlastnoručně psaného životopisu, motivačního dopisu a vyjádření týmu z předchozí léčby.
 • Zájemce absolvuje přijímací pohovor
 • Zájemce dodrží veškeré termíny
 • Zájemce udržuje pravidelný kontakt se službou před svým nástupem
 • Zájemce uzavře smlouvu o poskytnutí služby a v zařízení je volná kapacita
 • Plynulý přechod z léčby do doléčování: u pobytové i ambulantní formy nástup maximálně do 24 hodin po propuštění z léčebného zařízení. U zájemců propuštěných z VTOS je nutné předem vyplnit dotazník, který nahrazuje přijímací pohovor. Pokud je to možné, přijímací pohovor se realizuje online. Následně se zájemci tým ozve a v případě přijetí dál komunikuje se sociální pracovnicí.
 • Úhrada všech povinných poplatků v den nástupu do služby (kauce 2000Kč, první měsíc ubytování)
 • Negativní toxikologické testy (registrujeme ale případy, kdy test reaguje na léky na předpis, toto zohledňujeme)
 • Kopie propouštěcí zprávy
 • Při nástupu předloží Posudek praktického lékaře o zdravotním stavu ne starší než jeden týden.

Zájemce může být přijat pouze v případě, že je v zařízení volná kapacita.

Detailní informace o službě se můžete dočíst v průvodci pro uživatele.

 

 Informace o nakládání s osobními údaji

Žádost o poskytnutí služby

Soubor ke stažení 
Posudek praktického lékaře

Průvodce pro uživatele

Jak podat stížnost

Pravidla pro podávání zpětné vazby

Následná péče Jihlava (dále jen NPJ) usiluje o co možná nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a jejich stálé zlepšování. NPJ vytváří podmínky pro získávání zpětné vazby. Zpětná vazba může mít podobu námětů, připomínek a stížností. Zpětná vazba se může týkat provozu a chodu NPJ, prostředí, ve kterém je služba poskytována, jednání zaměstnanců atp. Zpětnou vazbu může dát kdokoliv.

Práva podavatele

Podavatel může:

 • zůstat v anonymitě,
 • požádat o pomoc při formulování zpětné vazby pracovníka NPJ,
 • zvolit si svobodně nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat,
 • vzít si tlumočníka

Způsob podání

Zpětnou vazbu je možno podat ústně nebo písemně u pracovníka NPJ, do poštovní schránky umístěné v prostorách NPJ, emailem, telefonicky nebo na stránkách Oblastní charity Jihlava. Pokud je zpětná vazba podávána ústně, ujišťuje se pracovník o tom, že záznam o podání odpovídá tomu, co jím chce podavatel říci.

Způsob vyřizování (zpracování zpětných vazeb)

Každá zpětná vazba je okamžitě zaevidována ve složce Námětů, připomínek a stížností. Při evidenci se pracovník ujišťuje o tom, že záznam o podání odpovídá tomu, co jím chce podavatel říci.

Zpětná vazba je projednávána na pracovní poradě NPJ. Pokud je to potřeba, vyřídí pracovník zpětnou vazbu bezprostředně po jejím podání a na pracovní poradě se toto řešení projedná.

Pro projednávání platí následující pravidla:

 • zpětná vazba je projednávána v celém rozsahu,
 • v případě, že se zpětná vazba týká uživatele služeb, může být uživatel na poradu pozván, aby se mohl k věci vyjádřit, jeho přítomnost ale není podmínkou pro projednání,
 • v případě, že se zpětná vazba týká pracovníka NPJ, je věc projednávána za přítomnosti vedoucího a pracovníka, který má právo se k věci vyjádřit,
 • v případě, že se zpětná vazba týká vedoucího NPJ, je věc projednávána za přítomnosti zástupce ředitele pro oblast sociální prevence a vedoucího, který má právo se k věci vyjádřit.

Vyjádření k zpětné vazbě je zpracováno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání. Vyjádření je zaznamenáno ve složce Námětů, připomínek a stížností. Pokud skutečná lhůta překročí limit 30 dnů, je o tom podavatel ústně nebo písemně informován.

Neanonymnímu podavateli je vyjádření předáno písemně, emailem, nebo ústně (podavatel podepíše ve složce Námětů, připomínek a stížností, že mu bylo vyrozumění předáno).

V případě anonymního podání stížnosti je vyjádření zveřejněno na nástěnce NPJ vyjádření není zveřejněno, pokud by to mohlo ohrozit bezpečí uživatelů nebo pracovníků.

Odvolání

Proti vyjádření k zpětné vazbě se může podavatel odvolat na adresu: Následná péče Jihlava, Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava a to do 14 dnů od doručení tohoto vyjádření.

Pracovníci NPJ odvolání předají:

 • zástupci ředitele pro oblast sociální prevence OCHJ – v případě, že se jedná o odvolání proti stížnosti na pracovníka NPJ,
 • řediteli OCHJ – v případě, že se jedná o odvolání proti stížnosti na vedoucího NPJ.

 Postup řešení odvolání je obdobný jako při řešení stížností a platí pro něj stejné časové lhůty.

Závěrečná ustanovení

V případě jakýchkoliv nejasností se podavatel může obrátit na vedoucího NPJ se žádostí o vysvětlení. 

Podavatel se v případě nespokojenosti s vyřízením zpětné vazby může obrátit na nestranné instituce, např.

 • ředitele Diecézní charity Brno, Ing. Oldřicha Haičmana (Tř. kpt. Jaroše 9, 661 35 Brno)
 • zřizovatele Charity ČR, biskupa brněnského Mons. ThLic. Vojtěcha Cirkle (Petrov 8, 601 43 Brno)
 • Kancelář veřejného ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno)
 • Český helsinský výbor (Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5)

KLIKNI A VYPLŇ FORMULÁŘ

Prostory Následné péče

DSC_8910u
 
DSC_8931

DSC_8897

IMG_1243

DSC_8954u
 
DSC_8984u

DSC_8971u-01

logo

Kontakt

Žižkova 108, 
586 01 Jihlava 1
e-mail: nasledna.pece@jihlava.charita.cz 

 

Naši donátoři