Osobní asistence Dačice

Poslání

Posláním Osobní asistence Dačice je  individuálně pomáhat lidem se zdravotním postižením a seniorům z Dačic a okolí překonávat jejich nepříznivou sociální situaci, která je způsobena změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem. Službu zajišťují kvalifikovaní osobní asistenti, kteří uživatele podporují a provázejí ho v jeho přirozeném prostředí, pomáhají mu k soběstačnosti a podporují ho v zapojení  se do běžného života.

Kontakt

Masarykova 295/I, 380 01 Dačice

vedoucí služby/osobní asistentka - Lenka Holcová
Email: lenka.holcova@jihlava.charita.cz    
Mobil: 736 523 633

Osobní asistentka
Irena Urbancová

Provozní doba

PO – PÁ od 7,00 do 19,00 hodin, s ohledem na individuální potřeby uživatele a kapacitu služby. V individuálních případech probíhá i o víkendech.

Popis služby, cíl, cílová skupina, zásady, rozsah poskytovaných služeb

Osobní asistence je terénní služba, která je definována Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 39. Je poskytovaná osobám, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Cílem je

 • podporovat uživatele v udržení soběstačnosti a samostatnosti,
 • rozvíjet nebo zachovávat schopnosti a dovednosti
 • podporovat snahy a aktivity uživatele – překonání osamělosti, společenské kontakty, realizace jejich zájmů a potřeb,
 • poskytovat uživatelům takové služby, které  jim umožní co nejdéle setrvat ve domácím prostředí, dokud jeho zdravotní stav nebude vyžadovat nepřetržitou péči,
 • usnadnit přístup k lékařským a veřejným službám v obci – dovozem či doprovodem na tato místa,
 • zprostředkovat informace o možných sociálních příspěvcích, výhodách, kompenzačních pomůckách, jiných službách atd.,
 • umožnit zvládání běžných každodenních dovedností a úkolů, které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk.

Cílová skupina

Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo vysokého věku, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Osobní asistence je určena osobám se zdravotním postižením od šesti let věku a seniorům z Dačic a ORP Dačice.

Kapacita terénní formy poskytování: 

počet klientů - 2
okamžitá kapacita

ZÁSADY poskytování sociální služby

 • Zachování důstojnosti a dodržení práv uživatelů - personál si je vědom své povinnosti respektovat vůli, důstojnost, soukromí. Jedná s uživatelem s respektem ke všem jeho lidským právům.
 • Respektování rozhodnutí uživatelů - uživatelé služeb žijí svým způsobem života, sami si rozhodují, které služby chtějí využívat.
 • Individuální přístup- ke každému uživateli je přistupováno individuálně s cílem udržovat a podporovat soběstačnost  a samostatnost. 
 • Podpora nezávislosti uživatele na službě- služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatele, lze službu nejen rozšířit, ale i zúžit, dle stavu a potřeb uživatele.
 • Rozvoj schopností a dovedností- uživatelé se mohou zapojit podle svých zájmů a schopností do různých aktivit a společenského života obce a využívat veřejné služby v obci.
 • Profesionalita - odborný a profesionální přístup k uživateli. Pracovníci služby Osobní asistence dodržují Kodex Charity ČR.

Osobní asistence Dačice  vytváří při poskytování služby takové podmínky, aby osoby, kterým je služba určena, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace. Uživatelům je dán dostatečný prostor pro svobodné rozhodování, v případě potřeby mají možnost požádat pracovníka o pomoc či radu. Důležitá je tedy především možnost volby.

Rozsah poskytovaných služeb

Základní činnosti
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Součástí základních činností je i základní sociální poradenství.
 
Fakultativní služby
doprava uživatele autem poskytovatele

Služba je poskytována za úhradu, dle platné NABÍDKA SLUŽEB A ÚHRADY ZA SLUŽBY, která je v souladu s Vyhláškou č.505/2006 Sb. 

 

Jak o službu požádat?

Zájemce o službu může kontaktovat vedoucí osobní asistence osobně, telefonicky, nebo e-mailem. Je dohodnut termín schůzky, která  může být v domácím prostředí zájemce o službu, v kanceláři služby nebo na jiném  dohodnutém místě (např. v nemocnici, u příbuzných zájemce atd.). Dojednání místa probíhá vždy s ohledem na zdravotní možnosti a bydliště zájemce o službu.
Zájemce je seznámen s nabídkou služeb a úhradou za služby, pravidly služby, podmínkami a náležitostmi, právy a povinnostmi související s poskytnutím služby.
 

Projekt podpořil Jihočeský kraj

Projekt podpořilo Město Dačice

Zobrazit zdrojový obrázek