Osobní asistence Dačice

V souvislosti s pandemií koronaviru a nařízením vlády o omezení pohybu osob, nabízí Osobní asistence Dačice seniorům možnost zajištění nákupu a léků. Pokud máte zájem o tuto nabídku, volejte na číslo 736 523 633.

Poslání

Posláním Osobní asistence Dačice je  individuálně pomáhat lidem se zdravotním postižením a seniorům z Dačic a okolí překonávat jejich nepříznivou sociální situaci, která je způsobena změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem. Službu zajišťují kvalifikovaní osobní asistenti, kteří uživatele podporují a provázejí ho v jeho přirozeném prostředí, pomáhají mu k soběstačnosti a podporují ho v zapojení  se do běžného života.

 Kontakt

Masarykova 295/I, 380 01 Dačice

vedoucí služby/osobní asistentka - Lenka Holcová
Email: lenka.holcova@jihlava.charita.cz    
Mobil: 736 523 633

Osobní asistentka
Irena Urbancová

Provozní doba

Po - Pá: 7 - 18 hod.

Osobní asistence je terénní služba, která je definována Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, § 39. Je poskytovaná osobám, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Rozsah poskytovaných služeb

Základní činnosti
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Součástí základních činností je i základní sociální poradenství.
 
Fakultativní služby
doprava uživatele autem poskytovatele

Služba je poskytována za úhradu, dle platné NABÍDKY SLUŽEB A ÚHRADY ZA SLUŽBY, která je v souladu s Vyhláškou č.505/2006 Sb.

 

Jak o službu požádat?

Zájemce o službu může kontaktovat vedoucí osobní asistence osobně, telefonicky, nebo e-mailem. Je dohodnut termín schůzky, která  může být v domácím prostředí zájemce o službu, v kanceláři služby nebo na jiném  dohodnutém místě (např. v nemocnici, u příbuzných zájemce atd.). Dojednání místa probíhá vždy s ohledem na zdravotní možnosti a bydliště zájemce o službu.
Zájemce je seznámen s nabídkou služeb a úhradou za služby, pravidly služby, podmínkami a náležitostmi, právy a povinnostmi související s poskytnutím služby.
 

 

Projekt podpořilo Město Dačice