Centrum primární prevence DOK Jihlava

OCHJ_DOK

Poslání

Formou efektivní primární prevence přispíváme k pozitivnímu vývoji dětí a mladých lidí, žáků a studentů ze spolupracujících základních a středních škol v okrese Jihlava a v okrese Pelhřimov, v kraji Vysočina.

 

Kontakt

Kancelář
Jakubské nám. 2, Jihlava 586 01
Telefon: 736 523 660, 567 563 671

Realizace programů
Sídliště U Pivovaru, Jihlava 58601

Pracovníci služby:

DSC_0107 (2)
Mgr. Romana Kubů, vedoucí služby
romana.kubu@jihlava.charita.cz
Klárka
Mgr. Klára Hekrlová, koordinátorka programů VPP a lektorka programů  
klara.hekrlova@jihlava.charita.cz
Jan
Mgr. Jan Tkadleček, lektor programů VPP a SPP
jan.tkadlecek@jihlava.charita.cz
Hanka
Mgr. Hana Komárková, koordinátorka programů SPP a lektorka programů
hana.komarkova@jihlava.charita.cz

Ilča - kopie (2)  

Bc. Ilona Tomková, lektorka programů VPP a SPP ilona.tomkova@jihlava.charita.cz

 

Provozní doba:

Po – Čt   7:30 – 14:00 preventivní programy
Po – Pá  7:30 – 15:00 informační servis, konzultace a poradenství

V případě zájmu o nabízené služby, kontaktujte vedoucí CPP DOK. V případě plné kapacity budete zařazeni do pořadníku zájemců.

CPP DOK se prioritně zaměřuje  

na realizaci programů specifické všeobecné a selektivní primární prevence rizikového chování pro žáky a studenty ZŠ a SŠ, působí na území okresu Jihlava a Pelhřimov. Usiluje o poskytování kvalitních a efektivních programů. Důraz je proto kladen na dlouhodobé působení, individuální zaměření bloků pro jednotlivé třídy, na partnerský přístup a spolupráci se školami, učiteli a žáky. Ideálně je program součástí vzdělávacího plánu školy.

Cílem našich aktivit je předcházet rizikovému chování, popřípadě zmírňovat jeho následky. Předat cílovým skupinám znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou eliminovat projevy rizikového chování ve společnosti a podporují zdravý životní styl.

Termíny supervize pro pedagogy:

21. 9. 2022 19. 10. 2022
23. 11. 2022 14. 12. 2022

Supervize probíhá v prostorách CPP DOK (Sídliště U Pivovaru), od 13.00 - do 16.00 h

V případě zájmu kontaktujte vedoucí CPP DOK Mgr. Romanu Kubů. 
Tel.: 736 523 660, E-mail: romana.kubu@jihlava.charita.cz 

 

ZPĚTNÉ VAZBY OD PEDAGOGŮ

"Původně jsem si myslela, že supervize je jakási kontrola. Už první sezení mě nadchlo. Získala jsem pohled na svůj problém z více úhlů, nabídla se mi nová řešení, co mě nenapadala nebo jsem je naopak vidět nechtěla. Někdy nás obklopují lidé, většinou přátelé, se kterými máme tendenci řešit situace či problémy stále stejně, potvrzovat si ten svůj náhled na situaci, svůj úhel pohledu. Při supervizi se mi otevřely nové úhly a směry řešení, které bych jinak neviděla. Myslím, že předpokladem k úspěchu je hlavně otevřenost a aktivita hledat řešení. Věřím, že pro ty, kteří rádi sdílejí a inspirují se, je to skvělá cesta."                                                                       Mgr. Jana Jarošová, ZŠ Želiv

"Na první setkání supervize jsem šla s obavou, že mě někdo odsoudí za to, jaké mám vnitřní pocity, že mi bude řečeno, abych raději ze školství odešla, ale vše bylo přesně naopak. Každé setkání pro mě bylo vždy přínosem a takovým jemným pohlazením po duši. Supervize mi přinesla možnost otevřeně si promluvit o všem, co mě tíží, a to v bezpečném prostředí. Nikdo mě nesoudí. Pomohl mi pohled zvenčí, "nastavení zrcadla". Stanovila jsem si konkrétní cíle, kterých jsem chtěla dosáhnout. Kde a na čem zapracovat."                                                            Mgr. Karla Malá, ZŠ Rošického

"Velký smysl mi dává sdílení mezi ostatními. Je skvělé, že setkání vede zkušená supervizorka a setkání se účastní podobně naladění lidé s chutí mluvit o problémech, zkušenostech, atd. Ráda hledám nejrůznější cesty k seberozvoji a sebepoznání a myslím si, že toto je fajn možnost. I díky supervizi jsem si uvědomila, že můj pohled na věc nemusí být vždy ten jediný správný. Spolu s ostatními jsme hledali jiné cesty řešení problémů. I když mi supervize nedá rychlý a snadný návod na vyřešení problémů, přináší mi radost a novou energii pro mou práci."                                                                                                                                Mgr. Šárka Kosinová, ZŠ Demlova

"K účasti na supervizi mě motivovalo aktuální téma, a to ukrajinští žáci ve výuce. Vzhledem k tomu, že se mi najednou ve třídě objevilo 7 dětí z této země s různou znalostí češtiny a české latinky, vítala jsem možnost si o tom s někým otevřeně pohovořit a podělit se o své zkušenosti. Mohla jsem se vypovídat a tím jsem si utřídila myšlenky. Podívala jsem se na problematiku z jiného úhlu pohledu a uvědomila jsem si spoustu věcí, které mi do té doby vůbec nedocházely."                                                                                                                                         Mgr. Ivana Lakušová, Křesťanská ZŠ

Cílové skupiny

Primární cílová skupina:

 • mladší žáci (6-12 let)
 • starší žáci (12-15 let)
 • studenti 1. ročníku SŠ
 • třídní učitelé spolupracujících tříd, školní metodici prevence

Sekundární cílová skupina:

 • ředitelé škol
 • ostatní učitelé spolupracujících škol
 • rodiče dětí, které navštěvují Program PP
Programy všeobecné primární prevence pro 1. st. a 2. st. ZŠ

Primární cílová skupina:

 • mladší žáci (6 - 12 let)
 • starší žáci (12 - 15 let)

Program má formu interaktivního prožitkového setkání, je veden dvěma lektory CPP.

Využívá metody zážitkové pedagogiky: kooperativní učení, diskuze, hraní rolí, výtvarné prostředky a techniky, rozehřívací hry ad. Vedle poskytování ucelených a pravdivých informací o jevech rizikového chování se program zaměřuje na posílení sebedůvěry účastníků, jejich komunikačních dovedností, sebepoznání, sebeocenění a přijetí odpovědnosti za své chování. Program je zasazen do kontextu vzdělávacího a výchovného působení školy, vychází z potřeb a požadavků školy, konkrétní třídy a žáků.

Důraz je kladen na dlouhodobé a systematické působení založené na vztahu lektorů s žáky. Témata jsou zakomponována do širšího pojetí prevence rizikového chování, jsou chápána v jeho kontextu a v souvislostech s modelem bio-psycho-sociálně-spirituálního vzniku závislostí.

Koncepce programu (dlouhodobost, komplexnost, přizpůsobení individuálním potřebám) a využívané pedagogické metody směřují k působení na celistvou osobnost žáka, tedy nejen na jeho vědomosti, ale především na jeho postoje a chování.

Okruhy nabízených témat:

1. stupeň ZŠ

 • Seznámení
 • Moje třída
 • Džungle internetu
 • Kamarádství
 • Moje bezpečí
 • Na ostrově (vztahy v kolektivu)
 • Kousek hrdinství (prevence šikany)
 • V moři emocí
 • Na wifině
 • Mě nenachytáš (prevence závislostí)

2. stupeň ZŠ      

 • Kdo jsme?
 • Naše třída
 • Když se vztahům nedaří (prevence šikany)
 • On-line
 • Duše v pohodě
 • Závislosti (legální a nelegální návykové látky)
 • Můj život
 • Umění tolerance (prevence rasismu a agresivity),
 • Duševní zdraví 
 • Do vztahu (partnerské a sexuální vztahy, prevence sexuálně přenosných chorob a rizikového chování)

Prostupná témata

 • Osobní hranice (osobní prostor, empatie, asertivní jednání)
 • Rodina a já
 • Konflikty a komunikace

Časová dotace:

 • 1. a 3. třída – 1 setkání se třídou / 2 vyučovací hodiny
 • 4. až 9. třída – 1 setkání se třídou / 3 vyučovací hodiny
 • 9. třída - program na téma "Do vztahu" / 4,5 vyučovací hodiny
 • Aby byla práce s kolektivem co nejefektivnější, je vhodná dlouhodobá spolupráce. Žádoucí jsou 2 setkání se třídou ve školním roce.
 • Maximální časová dotace je 10 bloků v průběhu docházky na 1. st. ZŠ a 8 bloků v průběhu docházky na 2. st. ZŠ

Cena:       2 000,- / program + náklady spojené s cestou

Pokud máte zájem o realizaci programů, kontaktujte vedoucí Centra primání prevence. V případě plné kapacity budete zařazeni do pořadníku zájemců.

Programy selektivní primární prevence pro 1. a 2. st. ZŠ

Tyto programy jsou zaměřeny na třídní kolektivy, které jsou ve vyšší míře ohroženy rizikovým chováním. Vychází ze zakázky školy a staví na aktivní spolupráci všech aktérů. 

Primární cílová skupina:

 • mladší žáci (6-12 let)
 • starší žáci (12-15 let)

V rámci SPP nabízíme dva typy programů:

A/ Intervenční programy pro třídy, kde jsou narušené vztahy (žákům se spolu nedaří komunikovat, spolupracovat, vytvářet pozitivní sociální klima, probíhá vyčleňování jedinců aj.)

Programy reagují na specifickou situaci ve třídě. Přímá práce je zaměřena zejména na  práci se skupinou, na problém se tedy nahlíží jako na záležitost celé třídy. Zásadní je přítomnost třídního učitele na programu.

Realizujeme je zpravidla v rámci 3 setkání, délka jednoho setkání je 3 vyučovací hodiny (135 min.). Mezi jednotlivými programy je časový odstup cca 1 - 3 týdny. 

PODOBA PROGRAMU

 • Mapující rozhovory s pedagogy (třídní učitel, školní metodik prevence, ředitel/ka školy)
 • 3 x 3 hodinové setkání se třídou (přítomnost třídního učitele na programu, konzultace po každém setkání)
 • Doporučení k návazné práci

Cena: 2 000,- / program + náklady spojené s cestou

B/ Porgramy pro třídy s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (speciální či praktické školy)

Témata práce se třídou jsou totožná jako u programů všeobecné primární prevence. Liší se však styl práce a hloubka probíraného tématu. Program je přizpůsoben potřebám, schopnostem a dovednostem žáků. Pro vytváření programu na míru je velmi důležité, aby byly školou popsány specifika dané třídy.

Časová dotace je 1 až 3 vyučovací hodiny (45 - 135 min.) dle potřeb a možností žáků.

Cena: 2 000,- / program + náklady spojené s cestou

Pokud máte zájem o realizaci programů, kontaktujte vedoucí Centra primární prevence. 

Preventivní servis

Služby v rámci preventivního servisu jsou poskytovány školám zdarma, doplňují realizaci preventivních programů VPP či SPP.

Supervize pro pedagogy

 • určená pro pedagogy ZŠ, SŠ (začínající či zkušení pedagogové s dlouholetou praxí, školní metodici prevence, vychovní poradci aj.)     
 • vedena zkušeným supervizorem v prostorách CPP DOK
 • možnost využití bezpečného prostoru pro řešení náročných situací v pedagogické praxi
 • zaměřena kazuisticky, na problémy spojené s konkrétními případy a situacemi
 • rozsah 3 hod.
 • probíhá 1x/měsíc

Konzultace a poradenství

 • konzultace konkrétních situací v prostředí školy na úrovni jednotlivce i kolektivu
 • odborná podpora, metodická pomoc
 • podpora v síti návazných služeb (PPP, SVP, SPC, OSPOD, psychologové, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ad.)

Setkání školních metodiků prevence

 • pravidelné setkání s metodiky prevence spolupracujících škol
 • probíhá 2x za školní rok
 • obsah je určen zakázkou metodiků, zahrnuje informace, aktuality v oblasti primární prevence, vzdělávací aktivity, sdílení a vzájemnou výměnu zkušeností

Účast na třídní schůzce

 • nabízíme možnost účasti zástupců CPP DOK na třídní schůzce spolupracujících školních tříd
 • cílem je informovat rodiče o poskytovaných službách CPP DOK a prezentovat blíže program VPP či SPP, kterého se účastní jeho děti
 • rodičům jsou předány také písemné informace o službě či programu (informační leták CPP ad.)

Prezentace programu VPP, SPP ve škole 

 • nabízíme informačně zážitkový workshop pro pedagogický sbor školy
 • cílem je seznámit učitele s posláním a cílem programů CPP DOK, představit jejich metodiku a umožnit učitelům prožít si a vyzkoušet část preventivních aktivit
 • prezentace programu je žádoucí na školách, které začínají na realizaci preventivních programů s CPP DOK nově spolupracovat
Vzdělávání učitelů

Témata vzdělávacích kurzů se zaměřují zejména na práci se třídou a podporu zdravého klimatu. Jsou předávána interaktivní formou tak, aby byli učitelé schopni načerpané znalosti a dovednosti v praxi efektivně využít. 

SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

Role třídního učitele

Cílem semináře je posílení kompetencí pedagogických pracovníků v roli třídnícho učitele prostřednictvím sebereflexe. Účastníci se budou zamýšlet v rámci introspektivních technik, nad svou pozicí třídního učitele, nad svým chováním, svými činy v interakci s žáky, ale i jejich rodiči a kolegy na škole. Budou mít možnost uvědomit si vlastní pojetí této role, vnitřní i vnější motivy a impulzy. Na základě vlastní sebereflexe pak zkusí pojmenovat své potřeby a najít funkční nástroje pro řešení náročných situací. Významným prvkem bude vzájemné sdílení a inspirace všech účastníků. 

Vzdělávání je určeno pro: učitelé 1. a 2. stup. ZŠ, učitele SŠ, školní metodiky prevence a výchovné poradce

Forma: interaktivní seminář

Časová dotace: 3 hod.

Počet účastníků: min 10 - max 20

Cena: 700,- Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody)

Místo realizace: Sídliště U Pivovaru, Jihlava 586 01, CPP DOK

Je-li seminář určen pro pedagogický sbor, může proběhnout v prostorách školy.

Není-li vypsán termín, pro bližší informace kontaktujte prosím vedoucí CPP DOK.

Orientace v online prostoru

Cílem semináře je posílení kompetencí pedagogických pracovníků v problematice onlineprostoru. Účastníci budou seznámeni s aktivitami, kterým se na síti věnují jejich žáci. Díky názorným ukázkám online aktivit, získají lepší orientaci v tomto prostředí. Seminář vede účastníky k pochopení zájmu žáků o online svět, což umožňuje efektivnější diskusi a motivaci žáků k bezpečnému pohybu na internetu. Budeme se věnovat tématům jako jsou PC hry, sociální sítě, online výzvy, videa na Youtube atd., včetně pojmenování jejich rizik. Součástí semináře bude prostor pro sdílení a dotazy.

Vzdělávání je určeno pro: učitele 1. a 2. stup. ZŠ, školní metodiky prevence, výchovné poradce, školní psychology, speciální pedagogy na ZŠ

Forma: seminář, webinář

Časová dotace: 90 min

Počet účastníků: min 10

Cena semináře pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody.

Není-li vypsán termín, pro bližší informace kontaktuje vedoucí CPP DOK.

 

 

KURZY

Třídní pravidla

Cílem kurzu je posílení kompetencí pedagogických pracovníků při práci s třídními pravidly. Účastníci kurzu se seznámí s praktickými postupy, které mohou při tvorbě a následné práci s pravidly využít tak, aby stanovená pravidla fungovala co nejefektivněji. Kurz vede účastníky ke schopnosti motivovat žáky k dodržování pravidel, která si sami vytvořili, k přijetí jejich vlastní zodpovědnosti za to, jak fungují. S pomocí takto nastavených pravidel se žáci učí společenskému chování a respektování pravidel přirozeně a prakticky, přímo v komunitě třídy.

Vzdělávání je určeno pro: třídní učitele a budoucí třídní učitele I. a II. stup. ZŠ, školní metodiky prevence, výchovné poradce.

Forma: interaktivní kurz

Časová dotace: 4 hod.

Počet účastníků: min. 10 - max 20

Cena: 900,- Kč/ osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody)

Místo konání: Sídliště U Pivovaru, Jihlava 586 01, CPP DOK                                                                Je-li kurz určen pro pedagogický sbor, může proběhnout v prostorách školy.

Není-li vypsán termín, pro bližší informace kontaktuje vedoucí CPP DOK.

Vedení třídnických hodin

Cílem kurzu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti práce se třídou se zacílením na podporu zdravého klimatu. Účastní kurzu se naučí zacházet s atributy důležitými pro práci s kolektivem - nastavení pravidel v kolektivu, práce v komunitním kruhu, techniky zaměřené na rozvoj sociálních dovedností. Vybrané aktivity si prakticky vyzkouší. Účastníci obdrží podklady, které mohou následně využít pro praktickou realizaci her a technik při práci se třídou. 

Vzdělávání je určeno pro: třídní učitele a budoucí třídní učitele 1. a 2. stup. ZŠ, školní metodiky prevence, výchovné poradce.

Forma: Interaktivní seminář

Časová dotace: 7 hod.

Počet účastníků: min 10 - max 20

Cena: 1 700,- Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody)

Místo konání: Sídliště U Pivovaru, Jihlava 586 01, CPP DOK

Je-li kurz určen pro pedagogický sbor, může proběhnout v prostorách školy.

Není-li vypsán termín, pro bližší informace kontaktujte vedoucí CPP DOK.

Komunikace s dítětem v krizi

Cílem kurzu je posílení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti komunikace s dítětem v krizi, ve školním prostředí. Účastníci budou seznámeni s teoretickými základy v problematice krize, s možnostmi a pohledy na krizové situace, se zásadami vedení rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci v prostředí školy. Součástí bude také nácvik základních postupů při vedení rozhovoru s dítětem v náročné situaci.

Vzdělávání je určeno pro: učitele ZŠ a SŠ, školní metodiky prevence, výchovné poradce

Forma: interaktivní seminář

Časová dotace: 8 hod.

Počet účastníků: min. 10 - max. 20

Cena: 1 900,- / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody)

Místo konání: Sídliště U Pivovaru, Jihlava 586 01, CPP DOK                                                                Je-li kurz určen pro pedagogický sbor, může proběhnout v prostorách školy.

Není-li vypsán termín, pro bližší informace kontaktujte vedoucí CPP DOK.

Jak na prevenci v MŠ

Cílem kurzu je připravit pedagogické pracovníky - učitele, metodiky prevence v MŠ na samostatnou realizaci preventivního programu s dětmi v mateřských školách. Účastníci kurzu si osvojí základní dovednosti ve vedení preventivních aktivit s dětským kolektivem, budou seznámeni s metodikou vybraných preventivních témat jako je např. podpora zdravých vztahů, osobní bezpečí, bezpečí na internetu ad. V závěru kurzu obdrží zpracovanou metodiku k celému preventivnímu programu.

Vzdělávání je určeno pro: učitele a metodiky prevence v MŠ

Forma: interaktivní seminář

Časová dotace: 6 hod.

Počet účastníků: min. 10

Cena: 1 500,- / osoba 

Místo konání: Sídliště U Pivovaru, 586 01 Jihlava, CPP DOK

Není-li vypsán termín, pro bližší informace kontaktujte vedoucí CPP DOK.

Stížnostní postup

Pokud nejste spokojeni s kvalitou služby, způsobem jejího poskytování či přístupem pracovníků, můžete podat stížnost. Připomínky a stížnosti ze strany účastníků (žáci, třídní učitelé procházející programy) a objednavatelů (vedení školy, školní metodici prevence) programů PP jsou Centrem primární prevence DOK a jeho zřizovatelem Oblastní charitou Jihlava považovány za přínos pro zvyšování kvality programu.

Postup podání stížnosti

Stížnosti účastníků preventivního programu

Účastní programu si mohou stěžovat ústně lektorovi po programu při závěrečném hodnocení. Mohou využít také telefonického kontaktu. Pro písemnou formu mohou využít:

 • zpětnovazebného dotazníku
 • schránku na stížnosti
 • poštu
 • elektronickou poštu

Stížnosti objednavatelů preventivního programu

V případě objednávajících si lze stěžovat ústně při osobní schůzce na závěr školního roku v rámci hodnocení spolupráce nebo kdykoli v průběhu roku. Je možné využít také telefonického kontaktu.

Pro písemnou formu je možné využít:

 • poštu
 • elektronickou poštu

Při ústním podání stížností je vždy pořízen záznam, který je uložen do evidence stížností CPP DOK. Kopii záznamu obdrží stěžovatel na vyžádání.

Způsob vyřízení stížnosti

Maximální lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů. V této lhůtě musí stěžovatel obdržet odpověď v písemné podobě na uvedenou adresu, v případě zájmu stěžovatele může proběhnout také ústní vysvětlení vedoucím CPP DOK. Řešení stížnosti se vždy zakládá do evidence stížností a je k nahlédnutí. 

Nejprve se bude stížností zabývat vedoucí Centra primární prevence DOK. Pokud s řešením dané situace nebudete spokojeni, podejte své podněty zástupci ředitele OCH Jihlava, pokud nebudete spokojeni ani poté, lze se odvolat k ředitelce OCH Jihlava. Při přetrvávající nespokojenosti se můžete obrátit na zřizovatele Diecézní charitu Brno. Další odvolání není možné, ale pokud budete mít pocit, že byla porušena Vaše práva, můžete se obrátit na Veřejného ochránce práv. 

Kontakty pro podání stížností

 1. Vedoucí centra primární prevence DOK, Mgr. Romana Kubů, Jakubské nám. 2, 586 01 Jihlava, tel.:736 523 660,567 563 671, e-mail: romana.kubu@jihlava.charita.cz
 2. Zástupce ředitele pro služby prevence, Mgr. Martina Hynková, Oblastní charita Jihlava, Jakubské nám. 2, 586 01 Jihlava, tel.: 734 170 703, 567 563 671, e-mail: martina.hynkova@jihlava.charita.cz
 3. Ředitelka OCH Jihlava, Ing. Hana Fexová, Oblastní charita Jihlava, Jakubské nám. 2, 586 01 Jihlava, tel.: 736 523 640, 567 563 671, e-mail: hana.fexova@jihlava.charita.cz
 4. Ředitel Diecézní charity Brno, Mgr. Oldřich Haičman, Diecézní charita Brno, Kapitána Jaroše 9, 602 00 Brno,     e-mail: haicmanchbrno@charita.cz
 5. Veřejný ochránce práv, JUDr. Stanislav Křeček, Údolní 39, 602 00 Brno, e-mail: podatelna@ochrance.cz

Vzdělávání pro rodiče a pro širokou veřejnost

Orientace v online protředí

Cílem programu je rozšíření kompetencí rodičů pro bezpečné doprovázení dítěte kyberprostorem.  Rodiče budou seznámeni s aktivitami, kterým se na síti věnují jejich děti. Díky názorné ukázce těchto aktivit, získají lepší orientaci v online prostředí. Budeme se věnovat tématům jako PC hry, sociální sítě, online výzvy, videa na Youtube ad., včetně pojmenování jejich rizik.  Důležitou součástí semináře bude prostor pro sdílení a dotazy. 

Seminář je určen: pro rodiče 

Forma: seminář, webinář

Časová dotace: 90 min.

Počet účastníků: min. 10

Cena: 300,-Kč / osoba (Cena kurzu pro školu se odvíjí od počtu účastníků a případné dohody)

 

 

 

Publikace ke stažení

 

Naši donátoři

urad vlady ministerstvo zdravotnictví ČR
PODPORIL_KV_240x80 jihlava
  Pelhrimov