Záchranná síť Oblastní charity Jihlava

„Pro lidi v nouzi, pro které není při řešení jejich situace dostupná žádná jiná pomoc.“ 
Nebojte se říci si o pomoc. Můžete nás také upozornit na někoho ze svého okolí,
kdo se nachází v nepříznivé životní situaci.

Kontakt a provozní doba

Pracovníce záchranné sítě20211122_065245
 
Ida Kopalová Mitisková
Telefon: 731 697 664
e-mail: ida.mitiskova@jihlava.charita.cz
 
pondělí - pátek 8.00 – 14.00 hod.

Pracujeme v terénu (u vás doma, na ulici, v nemocnici, kde je třeba) na území Telčska.

 

Jak pomáháme

Pomáháme lidem v akutní nouzi. Poskytujeme materiální pomoc, např. potraviny, hygienické potřeby, oblečení. Ve spolupráci s duchovními nebo s psychologem můžeme zprostředkovat duchovní podporu. Pomůžeme Vám najít způsoby řešení dané situace, vyhledáme pro Vás již existující formu pomoci (sociální či jinou službu) a zprostředkujeme Vám kontakt. V případě potřeby Vás i doprovodíme. Zajišťujeme také dlouhodobou pomoc lidem, pro něž není dostupná žádná jiná forma pomoci (služba, instituce apod.). Pomoci ale můžeme vždy jen v rámci dostupných možností.

Pravidla pomoci

Zachováváme mlčenlivost o věcech, které s lidmi řešíme. Službu poskytujeme zdarma, a pokud si to člověk přeje, může zůstat v anonymitě.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je pomoc osobám sociálně vyloučeným a sociálním vyloučením ohroženým, kteří se se svojí zakázkou nemohou obrátit na žádnou dostupnou sociální službu, nemají dostatečné rodinné zázemí v místě bydliště, popřípadě si neumějí odpovídající pomoc dohledat. Podporujeme klienty v řešení akutního problému a ve stabilizaci sociální situace. Tím jim pomáháme s trvalým začleněním do místní komunity a plnohodnotného života.

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení klienti,

rádi bychom Vás, jako subjekt údajů, informovali o zásadách ochrany a zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

Diecézní charita Brno, org. jednotka Oblastní charita Jihlava (dále jen správce) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679 a se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů jsou:

Diecézní charita Brno, org. jednotka Oblastní charita Jihlava, třída Kpt.Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, sídlo org.  jednotky Jakubské nám. 2, Jihlava; IČO: 44990260; pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Lenka Pospíšilová, lenka.pospisilova@brno.charita.cz, tel.: 739 259 764

Co jsou osobní údaje a proč je zpracováváme:

Osobním údajem jsou všechny informace, podle kterých se dá identifikovat osoba. Patří mezi ně např. jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa, telefonní číslo…

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného písemného souhlasu.

Jaké osobní údaje zpracováváme v Záchranné síti:

 • U klientů Záchranné sítě, se kterými řešíme sociální situaci
  • Identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení (nebo přezdívku), orientační věk, trvalé bydliště, kontaktní adresa/místo setkávání, kontaktní telefon, kontaktní e-mail
  • Údaje o sociální a zdravotní situaci: údaje důležité pro zorientování se v klientově situaci a pro poskytnutí pomoci (např. informace o zaměstnání, finanční situaci, bydlení, zdravotním stavu, vztazích)
 • U klientů, kteří dostávají pouze materiální pomoc:
  • Identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení/přezdívku/identifikační kód

Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje

 • Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, tj. vždy minimálně po dobu poskytování pomoci, po té údaje archivujeme spis po dobu 10 let.

Zdroje osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje důležité pro poskytování pomoci, které nám sami předáváte nebo je získáme během poskytování pomoci.

Příjemci osobních údajů

Příjemcem vašich osobních údajů jsou pouze naši zaměstnanci Záchranné sítě, kteří jsou proškolováni ve správném zacházení s osobními údaji a jsou vázáni mlčenlivostí.

Vedle nich mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím, orgány činné v trestním řízení).

Sdílet vaše osobní údaje s dalšími osobami můžeme také na základě vašeho souhlasu (přičemž způsob, podmínky a rozsah předávání vašich osobních údajů třetí straně je vždy v daném souhlasu specifikován).

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v elektronické podobě automatizovaným způsobem  a/nebo v listinné podobě manuálním způsobem. Údaje v písemné formě jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu uložením v uzamykatelné skříni v kanceláři pracovníků Záchranné sítě. Údaje v elektronické formě ukládané v prostředcích výpočetní techniky, jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu přístupovým heslem, antivirovým programem a firewallem.

Jaká máte práva

 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a nahlížení do dokumentace, která je o Vás vedena.
 • V případě, že jsou Vaše osobní údaje nesprávné, nepřesné, máte právo požadovat opravu.
 • S přihlédnutím k účelům, pro které osobní údaje zpracováváme, máte právo, abychom také doplnili neúplné osobní údaje.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu veřejného nebo oprávněného zájmu.
 • Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7