Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko Jihlava

Posláním NZDM Erko Jihlava je poskytnout místo, kde mohou děti a mládež trávit svůj volný čas. Pomáháme dětem a mladým lidem vyznat se v jejich prostředí a okolní společnosti. Usilujeme o zlepšení jejich obtížných situací (např. při potížích ve škole, vztahové problémy v rodině či vrstevníky). Poskytujeme informace, podporu, odbornou pomoc, aby se nedostali mimo běžný život ve společnosti. 

Kontakt

Žižkova 108, Jihlava, 586 01, Jihlava
telefon: 734 435 156
e-mail: erko@jihlava.charita.cz 

Vedoucí zařízení:
Mgr. Šárka Štočková
mobil: +420 734 435 283
email: sarka.stockova@jihlava.charita.cz

 

Zástupce vedoucí zařízení:
Irena Miklošová, DiS.
mobil: +420 734 765 748
e-mail: irena.miklosova@jihlava.charita.cz

Nahlédněte do našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Erko:

 

Pracovní doba ambulantní formy poskytování

Běžný provoz:
Klub

PO – ČT 12:00 – 17:00

PÁ 12:00 – 16:00

Prázdninový provoz:

Klub

PO – PÁ 10:00 – 15:00

Služba je poskytována bezplatně.

Kapacita ambulantní formy poskytování

okamžitá kapacita: počet klientů - 49

Hlavní nabízené aktivity

 • podpora při přípravě do školy - doučování, pomoc s domácími úkoly, referáty 
 • poradenství
 • preventivní programy na různá témata 
 • zprostředkování dalších služeb - spolupráce s institucemi
 • doprovod - doprovod na návazné služby, instituce 
 • informační servis - jednostranná informace, kterou si klient vyžádá
 • práce s osobou blízkou
 • volnočasové aktivity - výtvarné aktivity, sportovní aktivity, taneční aktivity, hra na hudební nástroje, divadelní kurz, program vaření
 • akce na Erku i mimo Erko, výlety, turnaje

Cíle služby a cílová skupina, zásady služby

Cílem Erka je, aby děti a mladí lidé

 • využívali různé služby v místě, kde žijí (např. sportovní a zájmové kroužky, volnočasové aktivity sportovní zařízení),
 • měli aktivní smysluplné vztahy s přáteli, rodinou a vrstevníky
 • podíleli se na veřejných aktivitách ve svém okolí (např. dobrovolná účast na brigádách, dobrovolné organizování různých akcí),
 • trávili volný čas smysluplnými aktivitami, které člověka naplňují, mají pro něj smysl a při kterých si odpočine a odreaguje se,
 • připravovali se studiem na zaměstnání/měli placené zaměstnání,
 • měli dostatek informací a možností, jak se starat o své zdraví a zdravý životní styl 
 • měli základní vědomí o svých právech a povinnostech a s tím související odpovědnost,

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a mládež od 6 – 26 let z Jihlavska, které zažívají nepříznivé sociální situace.

Jde o tyto oblasti:

 • Rodina (nepříznivá finanční situace rodiny, chybějící rodič, nefunkční rodiny, útěky z domova atd.) Vrstevníci (hádky, šikana, strach z nepřijetí vrstevnickou skupinou, rizikové sexuální chování, agresivní chování atd.) 
 • Škola (prospěchové problémy, zameškané hodiny, záškoláctví atd.)                                                          Práce/finance (nezaměstnanost, špatné hospodaření s financemi atd.)                                                                   
 • Sociální zdatnost (nejistota v oblastech jednání s úřady, PMS, soudy, lékaři, finanční gramotnost atd.).
 • Volný čas (nedostatek informací o možnostech trávení volného času, finančních prostředků na volnočasové aktivity, omezená nabídka aktivit v lokalitě atd.).
 • Zdraví/zdravý životní styl (hygienické návyky, nevhodná strava, návykové látky, chování - experimentování s návykovými a psychotropními látkami, drobná kriminální činnost - krádeže, gamblerství, graffity, nezvládnutelná agresivita atd.)
 • Veřejné aktivity (dobrovolná účast na brigádách, dobrovolné organizování různých akcí atd.)
 • Volný čas mimo zařízení (využití zájmových kroužků, volnočasových aktivit sportovního zařízení v místě bydliště)

Zásady poskytování sociální služby:

 • Nízkoprahovost – zaměření na osoby, které nevyhledávají běžnou pomoc (institucionalizovanou) služba je svým charakterem a umístěním blízká přirozenému prostředí cílové skupiny. Zařízení realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranění časových, prostorových, psychologických (anonymita uživatelů) a finančních bariér, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb.
 • Dobrovolnost a respektování rozhodnutí uživatelů - Klienti si sami svým rozhodnutím zvolí, jaké aktivity nabízené v Erku chtějí využívat. Do všech programů se uživatelé zapojují dobrovolně a nejsou k účasti na aktivitách nuceni. Dobrovolně také mohou kdykoliv odejít a přijít v rámci provozní doby zařízení.
 • Zachování lidské důstojnosti, dodržování práv uživatelů - Pracovníci jsou si vědomi své povinnosti respektovat vůli, důstojnost, soukromí dětí a mládeže. Jednají s klientem služby s respektem k jeho lidským právům. Zařízení poskytuje služby klientům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost.
 • Individuální přístup - Ke každému klientovi je přistupováno individuálně a podle věkových a individuálních specifik klienta je přizpůsobena forma komunikace a jednání. S každým konkrétním klientem je uzavřena ústní dohoda a vyplněn prvokontaktový list na základě, kterého zjišťujeme nepříznivou sociální situaci. Na základě zjištěných potřeb je vytvořen individuální plán. 
 • Diskrétnost a nestrannost - Diskrétnost je důležitým prvkem při jednání s klienty. Zachováváním informací poskytnutých klientovi získáváme jejich důvěru. Všechny naše klienty posuzujeme nestranně a rovnoprávně. Řešení případných stížností či konfliktů řešíme strukturovaně, abychom předcházeli případné nespravedlnosti.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti - Cílem služby je dbát na samostatnost a soběstačnost klientů, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Pracovníci podporují jejich rozvoj, motivují klienty k tomu, aby byli více samostatní. Klienti mohou uplatňovat svoji vůli při řešení své nepříznivé sociální situace. Pracovníci vytvářejí podmínky, v nichž se klienti služeb cítí důstojně, mají volbu se svobodně rozhodovat, být samostatní. Pracovníky jsou pouze vedeni k porozumění důsledků svého rozhodnutí. 

Práva a povinnosti uživatelů

Pravidla zařízení Erko

 

 • Na klubu nekonzumuj alkohol, nekuř a neužívej omamné látky
 • Chovej se slušně a dodržuj práva ostatních
 • Nenos na Erko nebezpečné předměty
 • Na zařízení se nenatáčej, nefotografuj
 • Intimnosti na klubu máš zakázané (líbání, osahávání, masturbace, sex)
 • Dodržuj pravidla PC

Pravidla PC:

 • Než jdeš na PC, zapiš se do tabulky, která je u počítače
 • Primárně se PC využívá k vyhledávání informací do školy, k přípravě do školy, hledání informací o práci, brigády
 • Pokud je PC volný a nevyužívá se k vyhledávání informací, máš možnost zahrát si hry nebo se podívat na Youtube (max. 30 min.)
 • Nezobrazuj stránky s násilím a erotikou
 • U PC nejez a nepij
 • Zkontroluj, zda si se z PC odhlásil (Bakalář, email atd.)

Povinosti klienta:

 • Respektuj pokyny pracovníků zařízení
 • Respektuj soukromí ostatních klientů
 • Slušně zacházej s majetkem zařízení
 • Zanechej po sobě pořádek, ukliď po dané aktivitě 
 • Po skončení klubu se nezdržuj ve společných prostorách domu, na zahradě a hřišti
 • Bez pracovníka se nesmíš pohybovat ve venkovních prostorách Erka (zahrada, hřiště)

Sankce:

Pokud některý z klientů porušuje pravidla či povinnosti klubu, má pracovník právo a povinnost zasáhnout. Jeho postup je následující:

 • Pracovník klienta upozorní na to, že porušil pravidlo či povinnost, pracovník může klienta takto upozornit 2x za sebou.
 • Pokud pracovník klienta napomene po třetí, je pro ten den z klubu vykázán (druhý den může opět na klub přijít).
 • Pokud klient porušuje pravidla nebo povinnosti opakovaně a pracovník jej musí často řešit, nabídne klientovi rozhovor v soukromí, blíže s ním rozebere situaci nebo jej rovnou vykáže z klubu na delší čas. O délce trvání rozhodnou pracovníci na poradě.
 • Z důvodu hrubého, opakovaného porušení pravidel (násilí, napadení se zbraní, vstup pod vlivem alkoholu a drog, ničení majektu), je klientovi ukončena smlouva. Pracovník mu skutečnost sdělí. 

Práva klienta:

 • Nemusíš uvádět své pravé jméno, adresu
 • Můžeš se podívat do své dokumentace v počítači, co je o tobě napsané
 • Můžeš podat stížnost, námět, připomínku  
 • Můžeš svobodně přijít a odejít 
 • Můžeš si sám zvolit, jestli se chceš zúčastnit programu Erka 

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Pravidla pro podávání stížností, námětů a připomínek

V Erku usilujeme o co možná nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a jejich stálé zlepšování. Proto vytváříme podmínky pro získávání námětů, připomínek a stížností. Náměty, připomínky a stížnosti se mohou týkat provozu a chodu Erka, prostředí, ve kterém je služba poskytována, jednání zaměstnanců Erka atp. Podat je může kdokoliv.

 

Práva podavatele:

 • na anonymitu, svoji stížnost, podnět může vhodit do schránky důvěry umístěné na chodbě budovy NZDM Erko u herny;
 • na pomoc s formulací svého problému od nezávislé osoby, která může být přítomna při přednesení problému pracovníkovi zařízení;
 • zvolit si svobodně nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat. 

Forma podání stížnosti, námětu, připomínky:

 • Ústně (i telefonicky) - pokud je stížnost, námět, připomínka podávána ústně, ujišťuje se pracovník o tom, že záznam o podání odpovídá tomu, co jím chce podavatel říci;
 • Písemně (dopisem, elektronickou formou - e-mail, Facebook, Instagram atd.);
 • Vhozením do schránky důvěry;

Postup při řešení stížností

Stížnost, námět, nebo připomínku zaeviduje pracovník ihned v Knize námětů, připomínek a stížností. Pro každou připomínku námět, stížnost je pak veden samostatný list, který je označen pořadovým číslem.

O podání námětu, připomínky, stížnosti je informován vedoucí služby. Námět, připomínka, stížnost, je projednávána na pracovní poradě. Pokud je to potřeba, vyřídí pracovník námět, připomínku, stížnost bezprostředně po jejím podání a na pracovní poradě se toto řešení projedná.

Pro projednávání platí následující pravidla:

 • stížnost, námět, připomínka je projednávána v celém rozsahu,
 • v případě, že se stížnost, námět, připomínka týká klienta služeb, může být klient na poradu pozván, aby se mohl k věci vyjádřit, jeho přítomnost ale není podmínkou pro projednání,
 • v případě, že se stížnost, námět, připomínka týká pracovníka Erka, je věc projednávána za přítomnosti vedoucího a pracovníka, který má právo se k věci vyjádřit,
 • v případě, že se stížnost, námět, připomínka týká vedoucího Erka, je věc projednávána za přítomnosti zástupce ředitele pro oblast sociální prevence a vedoucího, který má právo se k věci vyjádřit.

Vyjádření k námětu, připomínce, stížnosti je zpracováno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání. Vyjádření je zaznamenáno v Knize námětů, připomínek a stížností. Pokud skutečná lhůta překročí limit 30 dnů, je o tom podavatel ústně nebo písemně informován.

Neanonymnímu podavateli je vyjádření předáno písemně, nebo ústně.

V případě anonymního podání stížnosti je vyjádření zveřejněno na dveřích Erka. Vyjádření není zveřejněno, pokud by to mohlo ohrozit bezpečí klientů.

Odvolání

Proti vyjádření k zpětné vazbě na námět, připomínku či stížnost se může podavatel odvolat na:

Podavatel se v případě nespokojenosti s vyřízením námětu, připomínek či stížností může obrátit na nestranné instituce:

 • kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00, Brno
 • Český helsinksý výbor (Ostravského 253/3, 150 00 Praha 5)

Časová lhůta na odvolání proti vyjádření k námětu, připomínce či stížnosti je 14 dnů. 

 

 

Informace o nakládání s osobními údaji

Informace o NZDM Erko pro zájemce o službu a klienty

Veřejný závazek (poslání, cíle služby, cílová skupina, zásady poskytování sociální služby)

poslání v dětské formě_0

cíle v dětské formě_page-0001

cílová skupina 2_page-0001

c├şlov├í skupina 11024_1

zásady Erka_0

Hlavní nabízené aktivity zařízení 

aktivity na Erku_page-0001

Ochrana práv osob (práva klienta, povinnosti klienta, pravidla zařízení, sankce)

práva_0

povinnosti dětí_0

Pravidla děti_0

pravidla pc_0

sankce_0

STÍŽNOST, NÁMĚT, PŘIPOMÍNKA (práva podavatele, forma podání stížnosti, námětu, připomínky, postup při řešení stížností, odvolání)

Stížnosti 1_0

stížnosti 2_0

stížnosti 3_0

stížnosti 4_0

stížnosti 5_0

Informace o zpracování osobních údajů 

osobní údaje

Příjemci osobních údajů

ochrana osobních údajů1

 

FOTOGALERIE

 

Naši donátoři

 jihlava
kraj vysočina