Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko Jihlava

Posláním NZDM Erko je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

Kontakt

Žižkova 108, Jihlava, 586 01, Jihlava
telefon: 734 435 156
e-mail: erko@jihlava.charita.cz

Vedoucí zařízení: 
Mgr. Šárka Štočková
mobil: +420 734 435 283
e-mail: sarka.stockova@jihlava.charita.cz

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ:
Irena Miklošová
mobil: +420 734 435 156
e-mail: irena.miklosova@jihlava.charita.cz 

Pracovní doba ambulantní formy poskytování

Běžný provoz:
Klub

PO – ČT 12:00 – 17:00

PÁ 12:00 – 16:00

Poradenství

PO – ČT 9:00 – 11:30

Prázdninový provoz:

Klub

PO – PÁ 10:00 – 15:00

Poradenství

PO – ČT 15:00 – 17:00

Služba je poskytována bezplatně

Kapacita ambulantní formy poskytování

okamžitá kapacita: počet klientů - 49

Hlavní nabízené aktivity

 • volnočasové aktivity - výtvarné aktivity, sportivní aktivity, taneční aktivity, hra na hudební nástroje, divadelní kurz
 • poradenství 
 • program vaření - výuka vaření, stolování 
 • podpora při přípravě do školy - doučování, pomoc s domácími úkoy, referáty 
 • preventivní programy na různá témata 
 • zprostředkování dalších služeb - spolupráce s institucemi
 • doprovod - doprovod na návazné služby, instituce 
 • akce NZDM - akce na Erku i mimo Erko, výlety, turnaje

Cíle služby a cílová skupina, zásady služby

Erko podporuje děti a mladé lidi v tom, aby

 • používali různé služby v místě, kde žijí (např. sportovní a zájmové kroužky, volnočasové aktivity sportovní zařízení),
 • měli aktivní smysluplné vztahy s přáteli a rodinou,
 • podíleli se na veřejných aktivitách ve svém okolí (např. dobrovolná účast na brigádách, dobrovolné organizování různých akcí),
 • trávili volný čas smysluplnými aktivitami, které člověka naplňují, mají pro něj smysl a při kterých si odpočine a odreaguje se,
 • připravovali se studiem na zaměstnání/měli placené zaměstnání,
 • měli dostatek informací a možností, jak se starat o své zdraví,
 • měli základní vědomí o svých právech a povinnostech a s tím související odpovědnost,

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a mládež od 6 – 26 let z Jihlavska, které zažívají nepříznivé sociální situace.

cílová skupina part 2 pdf-page-001

Jde o tyto oblasti:

 • Rodina (nepříznivá finanční situace rodiny, chybějící rodič, nefunkční rodiny, útěky z domova atd.).
 • Škola (prospěchové problémy, zameškané hodiny, záškoláctví atd.).
 • Vrstevníci (hádky, šikana, strach z nepřijetí vrstevnickou skupinou, rizikové sexuální chování, agresivní chování atd.).
 • Volný čas (nedostatek informací o možnostech trávení volného času, finančních prostředků na volnočasové aktivity, omezená nabídka aktivit v lokalitě atd.).
 • Návykové látky/ chování (experimentování s návykovými a psychotropními látkami, drobná kriminální činnost – gamblerství, graffiti, krádeže, nezvládnutá agresivita atd.).
 • Práce/finance (nezaměstnanost, špatné hospodaření s financemi, atd.).
 • Sociální zdatnost (nejistota v oblastech jednání s úřady, PMS, soudy, lékaři atd.).

Zásady poskytování sociální služby:

 • Nízkoprahovost – zaměření na osoby, které nevyhledávají běžnou pomoc (institucionalizovanou) služba je svým charakterem a umístěním blízká přirozenému prostředí cílové skupiny. Zařízení realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranění časových, prostorových, psychologických (anonymita uživatelů) a finančních bariér, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb.
 • Dobrovolnost a respektování rozhodnutí uživatelů - Uživatelé sami svým rozhodnutím zvolí, jaké aktivity nabízené v Erku chtějí využívat. Do všech programů se uživatelé zapojují dobrovolně a nejsou k účasti na aktivitách nuceni. Dobrovolně také mohou kdykoliv odejít a přijít v rámci provozní doby zařízení.
 • Zachování lidské důstojnosti, dodržování práv uživatelů - Pracovníci jsou si vědomi své povinnosti respektovat vůli, důstojnost, soukromí dětí a mládeže. Jednají s uživatelem služby s respektem k jeho lidským právům. Zařízení poskytuje služby uživatelům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost.
 • Individuální přístup - Ke každému uživateli je přistupováno individuálně a podle věkových a individuálních specifik uživatele je přizpůsobena forma komunikace a jednání. S každým konkrétním uživatelem je uzavřena ústní dohoda, ve které zjišťujeme jeho potřeby a spolupracujeme s ním dále na základě individuálního plánu. V rámci naší služby se snažíme rozvíjet a prohlubovat dovednosti uživatelů, a tak je vedeme k samostatnosti.
 • Diskrétnost a nestrannost - Diskrétnost je důležitým prvkem při jednání s uživateli. Zachováváním informací poskytnutých uživateli získáváme jejich důvěru. Všechny naše uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně. Řešení případných stížností či konfliktů řešíme strukturovaně, abychom předcházeli případné nespravedlnosti.

Práva a povinnosti uživatelů

Pravidla zařízení Erko

 

 • Zákaz konzumace alkoholu, kouření a užívání omamných látek
 • V klubu se chovej slušně a dodržuj práva ostatních
 • Nebezpečné předměty na Erko nepatří
 • Při nedodržení školní docházky, se nesmíš účastnit programu Erka
 • Na zařízení se nenatáčej, nefotografuj
 • Žádné intimnosti na klubu (líbání, osahávání, masturbace, sex)
 • Dodržuj pravidla PC

Pravidla PC:

 • Než jdeš na PC, zapiš se do tabulky, která je u počítače
 • Primárně se PC využívá k vyhledávání informací do školy, k přípravě do školy, hledání informací o práci, brigády
 • Pokud je PC volný a nevyužívá se k vyhledávání informací, máš možnost zahrát si hry nebo se podívat na Youtube (max. 30 min.)
 • Nezobrazuj stránky s násilím a erotikou
 • U PC nejez a nepij
 • Zkontroluj, zda si se z PC odhlásil (Bakalář, email atd.)

Povinosti uživatele:

 • Respektovat pokyny pracovníků zařízení
 • Respektovat soukromí ostatních uživatelů
 • Slušně zacházet s majetkem zařízení
 • Udržovat pořádek
 • Při příznacích nemoci či nachlazení, uživatel nesmí na zařízení
 • Po skončení klubu končí pobyt i ve společných prostorách domu, na zahradě a hřišti
 • Bez pracovníka se uživatel nesmí pohybovat ve venkovních prostorách Erka (zahrada, hřiště)

Sankce:

Pokud některý z klientů porušuje pravidla či povinnosti klubu, má pracovník právo a povinnost zasáhnout. Jeho postup je následující:

 • Pracovník uživatele upozorní na to, že porušil pravidlo či povinnost, pracovník může uživatele takto upozornit 2x za sebou.
 • Pokud pracovník uživatele napomene po třetí, je pro ten den z klubu vykázán (druhý den může opět na klub přijít).
 • Pokud uživatel porušuje pravidla nebo povinnosti opakovaně a pracovník jej musí často řešit, nabídne uživateli rozhovor v soukromí, blíže s ním rozebere situaci nebo jej rovnou vykáže z klubu na delší čas. O délce trvání rozhodnou pracovníci na poradě.
 • Pokud uživatel poruší nějaké pravidlo závažným způsobem (násilí, napadení se zbraní, vstup pod vlivem alkoholu a drog, ničení majetku), je okamžitě vykázán. Pracovník mu skutečnost sdělí společně s informací, že při příští návštěvě se dozví, jak dlouho zákaz trvá (týden, měsíc), o tom rozhodne tým po mimořádné společné domluvě na poradě.

Práva uživatele:

 • na anonymitu (uživatel nemusí uvádět svoje jméno, adresu)
 • na nahlížení do osobní dokumentace (o klientovi je vedena dokumentace v elektronické podobě, pokud o to uživatel požádá může do ní nahlédnout)
 • podat stížnost, námět, podnět 
 • svobodně přijít a odejít do zařízení podle vlastní vůle
 • svobodně si vybrat z nabízených činností 

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Pravidla pro podávání stížností, námětů a připomínek

V Erku usilujeme o co možná nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a jejich stálé zlepšování. Proto vytváříme podmínky pro získávání námětů, připomínek a stížností. Náměty, připomínky a stížnosti se mohou týkat provozu a chodu Erka, prostředí, ve kterém je služba poskytována, jednání zaměstnanců Erka atp. Podat je může kdokoliv.

Stížnosti part pdf-page-001

Práva podavatele:

 • na anonymitu, svoji stížnost, podnět může vhodit do schránky důvěry umístěné na chodbě budovy NZDM Erko u herny;
 • na pomoc s formulací svého problému od nezávislé osoby, která může být přítomna při přednesení problému pracovníkovi zařízení;
 • zvolit si svobodně nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat. 

stížnosti pro děti part 2 pdf-page-001

Forma podání stížnosti, námětu, připomínky:

 • Ústně (i telefonicky) - pokud je zpětná vazba podávána ústně, ujišťuje se pracovník o tom, že záznam o podání odpovídá tomu, co jím chce podavatel říci;
 • Písemně (dopisem, elektronickou formou - e-mail, facebook atd.);
 • Vhozením do schránky důvěry;

stížnosti pro děti part 3 pdf-page-001

Postup při řešení stížností

Stížnost, námět, nebo připomínka zaeviduje pracovník ihned v Knize námětů, připomínek a stížností. Pro každou stížnost, připomínku námět, stížnost je pak veden samostatný list, který je označen pořadovým číslem.

O podání námětu, připomínky, stížnosti je informován vedoucí služby. Námět, připomínka, stížnost, je projednávána na pracovní poradě. Pokud je to potřeba, vyřídí pracovník námět, připomínku, stížnost bezprostředně po jejím podání a na pracovní poradě se toto řešení projedná.

Pro projednávání platí následující pravidla:

 • zpětná vazba je projednávána v celém rozsahu,
 • v případě, že se zpětná vazba týká uživatele služeb, může být uživatel na poradu pozván, aby se mohl k věci vyjádřit, jeho přítomnost ale není podmínkou pro projednání,
 • v případě, že se zpětná vazba týká pracovníka Erka, je věc projednávána za přítomnosti vedoucího a pracovníka, který má právo se k věci vyjádřit,
 • v případě, že se zpětná vazba týká vedoucího Erka, je věc projednávána za přítomnosti zástupce ředitele pro oblast sociální prevence a vedoucího, který má právo se k věci vyjádřit.

Vyjádření k námětu, připomínce, stížnosti je zpracováno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání. Vyjádření je zaznamenáno v Knize námětů, připomínek a stížností. Pokud skutečná lhůta překročí limit 30 dnů, je o tom podavatel ústně nebo písemně informován.

Neanonymnímu podavateli je vyjádření předáno písemně, nebo ústně.

V případě anonymního podání stížnosti je vyjádření zveřejněno na nástěnce Erka, vyjádření není zveřejněno, pokud by to mohlo ohrozit bezpečí uživatelů.

stížnost děti part 4 pdf-page-001

Odvolání

Proti vyjádření k zpětné vazbě se může podavatel odvolat na adresu: NZDM Erko, Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava a to do 14 dnů od doručení vyjádření ke stížnosti.

Pracovníci Erka odvolání předají:

 • zástupci ředitele pro oblast sociální prevence OCHJ – v případě, že se jedná o odvolání proti stížnosti na pracovníka Erka,
 • řediteli OCHJ – v případě, že se jedná o odvolání proti stížnosti na vedoucího Erka.

 Postup řešení odvolání je obdobný jako při řešení stížností a platí pro něj stejné časové lhůty.

Závěrečná ustanovení

V případě jakýchkoliv nejasností se podavatel může obrátit na vedoucího Erka s žádostí o vysvětlení. 

Podavatel se v případě nespokojenosti s vyřízením zpětné vazby může obrátit na nestranné instituce, např.

 • ředitele Diecézní charity Brno, Ing. Oldřicha Haičmana (Tř. kpt. Jaroše 9, 661 35 Brno)
 • zřizovatele Charity ČR, biskupa brněnského Mons. ThLic. Vojtěcha Cirkle (Petrov 8, 601 43 Brno)
 • Kancelář veřejného ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno)
 • Český helsinský výbor (Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5)

Závěrečná ustanovení

Informace o nakládání s osobními údaji

FOTOGALERIE

 

Naši donátoři

 jihlava
kraj vysočina