Adiktologická ambulance

OCHJ_Adiktologicka_ambulance

Aktuality:
25. 1. 2023 změna otevírací doby - 8:00 - 15:00 hod.
Skupinová setkání v roce 2023:

skupinapracovni1

Posláním adiktologické ambulance je doprovázet a podporovat klienty na cestě ke změně ve vztahu k užívání návykových látek a tím usilovat o zvýšení kvality jejich života, jejich sociální stabilizaci a hodnotné uplatnění ve společnosti. Motivace ke stabilizaci v užívání návykových látek nebo abstinenci je vnímána jako jedna z podmínek a předpokladů k poskytnutí služby. Posláním adiktologické ambulance je také nabídnout podporu rodičům a dalším osobám blízkým lidem se závislostním problémem. Služba je provozována v Jihlavě. 

Kontakt

U Větrníku 17, Jihlava 586 01                                                         DSC01139
 
f_logo FB AAJ
 
Provozní doba
Úterý 12-18h
Středa 7-12h.
Čtvrtek 8-16h
 
Schůzka je možná pouze po předchozí domluvě!
 
Objednání 
tel. + 420 731 771 984
 
Pracovníci zařízení:
Anna
Mgr. Anna Mištová
Vedoucí služby, adiktolog
anna.mistova@jihlava.charita.cz
tel. +420 736 523 655
306794890_129667439819749_6599462662854276088_n
Jan Kučera, Dis.
Terapeut, sociální pracovník
jan.kucera@jihlava.charita.cz
tel. +420 731 771 984
306794890_129667439819749_6599462662854276088_n
Martina Věžníková
Terapeut
martina.veznikova@jihlava.charita.cz
tel. +420 739 354 990

Cíle a cílová skupina, zásady služby, kapacita

Služby adiktologické ambulance jsou poskytovány zdarma, ambulantní formou v budově Centra U Větrníku. Poskytujeme odborné sociální poradenství individuální či skupinovou formou.

CÍLE

 • Posílení a udržení motivace ke změně ve vztahu k užívání návykových látek/závislostního chování 
 • Stabilizace v užívání návykových látek, směrování k abstinenci, či podpora v udržení abstinence
 • Zlepšení sociálního a psychického stavu klientů
 • Vytvoření sítě přirozených zdrojů a vztahů
 • Zprostředkování kontaktu a navázání klienta na další odborné služby 
 • Podpora rodičů a osob blízkých lidem se závislostí osoby starší 15 let

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou adiktologické ambulance jsou:  

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na alkoholových i nelegálních návykových látkách, včetně zneužívání medikamentů a nelátkových závislostech 
 • osoby usilující o změnu závislostního chování, jejichž stav nevyžaduje hospitalizaci
 • rodiče a osoby blízké lidem se závislostním problémem, osoby v krizi 

ZÁSADY

Služba se řídí uvedenými zásadami: 

 • Bezpečné neodsuzující prostředí  
 • Respekt ke klientům a jejich volbě 
 • Bezpečný profesionální vztah, pod supervizním vedením
 • Aktivizace a podpora rozvoje samostatnosti klientů  
 • Komplexní pohled na klienta a jeho situaci v rámci bio-psycho-socio-spirituálního modelu

KAPACITA

Okamžitá kapacita služby je, v případě individuální konzultace, jeden klient na pracovníka a maximálně tři osoby v případě práce s rodinou. V případu většího počtu osob se práci s rodinou věnují dva pracovníci. 

Práva klientů a pravidla spolupráce

Pravidla spolupráce

Poskytování služeb se řídí následujícími pravidly:  

 • Setkání probíhá obvykle 1* týdně či dle individuální domluvy pracovníka a klienta 
 • Pracovník se klientovi věnuje v předem vymezeném čase, kdy doba standardního setkání je 45 minut. 
 • Pokud klient přijde pozdě, avšak do patnácti minut od původně plánovaného zahájení setkání, čas se o tuto dobu úměrně zkracuje. Setkání končí v předem plánovaném čase. Pokud klient přijde později než 15 minut po domluveném začátku setkání, pracovník již klienta nepřijme. 
 • Když se klient nemůže dostavit na domluvenou schůzku, je třeba, aby se omluvil. V závislosti na vysoké úrovni spolupráce a stanovení domluvy může pracovník klienta kontaktovat, neděje se tak však automaticky. 
 • Pokud se klient bez omluvy nedostaví na tři setkání, bude s ním ukončena spolupráce. Po 6-ti měsících se klient může znovu objednat. 
 • Pokud by pracovník nemohl službu poskytnout v dohodnutém termínu (pracovní neschopnost), je klient co nejdříve kontaktován a je s ním domluven náhradní termín. 
 • Pro poskytnutí setkání klient nesmí vykazovat takové známky intoxikace, které by mu znemožňovaly produktivní komunikaci, v opačném případě klientovi nebude služba poskytnuta.   
 • Klient se vyvaruje verbální i fyzické agresi a sexuálnímu obtěžování. V opačném případě s ním bude spolupráce okamžitě ukončena. Po 6-ti měsících se znovu může do adiktologické ambulance objednat. 
 • Pokud spolupráce nebude řádně ukončena, smlouva o poskytování služeb automaticky zaniká půl roku po posledním kontaktu s klientem.

Práva klientů 

Klienti adiktologické ambulance mají právo na:   

 • rovný přístup ke službám bez ohledu na pohlaví, věk, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti,  
 • ohleduplnou odbornou péči prováděnou s porozuměním a kvalifikovanými pracovníky, 
 • individuální přístup 
 • zachování důstojnosti, respektu, bezpečí, diskrétnosti, 
 • ochranu před jakoukoli formou zneužívání, 
 • seznámení s filozofií, pravidly a povinnostmi v programu, 
 • podání stížnosti týkající se způsobu poskytování služby bez negativních důsledků pro svoji osobu, 
 • informace o nakládání s osobními údaji a na nahlížení do své dokumentace v adiktologické ambulanci,  
 • respektování svých rozhodnutí pracovníky, 
 • zprostředkování odborné péče a právo nabízenou péči odmítnout, 
 • podílet se na chodu služby přinášením podnětů a připomínek,
 • svobodné ukončení využívání služby.

Jak si stěžovat

Jak a komu podat přání/stížnost na služby Adiktologické ambulance Jihlava (AAJ) 

Podávat přání/stížnost může kdokoli, nejen uživatel služby (US) a zájemce o službu (ZoS). Přání či stížnosti se mohou týkat provozu a chodu služby, prostředí, kde je služba poskytována, jednání zaměstnanců atp., pokud přání/stížnost nesouvisí s provozem služby, tak se jimi pracovníci zařízení nezabývají.  

Stěžovateli nevzniká právní nárok na to, aby na základě jeho přání/stížnosti byly provedeny určité úkony, i když se jich domáhá, nebo aby přání/stížnost byla prověřována jím stanoveným způsobem. Musí být, ale seznámen s důvody, kvůli kterým jeho přání nebylo splněno.  

Způsoby podání přání/stížnosti 

V AAJ lze podat přání/stížnost následujícími způsoby:  

 • ústně – telefonicky či osobně, např. v průběhu poskytování služeb,
 • písemně – oficiálně nebo anonymně a to dopisem, emailem, SMS, prostřednictvím sociálních sítí, vzkazem do poštovní či anonymní schránky, účastí v průzkumu spokojenosti se službou. 

Přání/stížnost je projednána nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. O výsledku řešení je podavatel přání/stížnosti vyrozuměn, dle způsobu, kterým stížnost podal, či podle domluvy. V případě anonymního podání stížnosti, je odpověď vyvěšena u anonymní schránky na nástěnce v čekárně zařízení a také na webových stránkách, a to po dobu 30 dnů. V případě, že by tím byla ohrožena bezpečnost některého z pracovníků či klientů, přání/stížnost a výsledek řešení, nejsou zveřejňovány. V případě nejasností se podavatel přání/stížnosti může obrátit na vedoucí služby se žádostí o vysvětlení. 

V případě nespokojenosti s vyřízením přání/stížnosti, má stěžovatel možnost podat proti tomuto odvolání. Odvolání podává pracovníkům AAJ, a to do 30 dnů od doručení či zveřejnění vyjádření. 

Postup řešení odvolání je obdobný jako při řešení přání/stížnosti a platí pro něj stejné časové lhůty, tedy je vyřízeno do 30 dnů a podavatel je o výsledku vyrozuměn. 

Podavatel se dále v případě nespokojenosti s vyřízením přání/stížnosti nebo odvoláním může obrátit na nestranné instituce, např.: 

 • Občanskou poradnu Jihlava, Žižkova 1683/13, 586 01 Jihlava
 • Veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno

Stěžovatel se může obracet nejen na nestranné instituce, ale také na zástupce ředitele pro služby prevence OCHJ. 

Informace o nakládání s osobními údaji

připravujeme

 

 

Naši donátoři:                       

 

 

 

 

 000244    

 

 

 

 

 

 

 

000184