Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč

 

 streetwork-clen-zakladni

Posláním NZDM ZASTÁVka Telč je poskytovat v rámci ambulantní i terénní formy služby bezpečí, podporu a pomoc mladým lidem ve věku od 10 do 26 let. Vytvářet takové podmínky, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých nepříznivých situací a lépe se s nimi vyrovnávali.

Kontakt

Slavíčkova 387, 588 56 Telč
telefon: 567 214 613
mobilní telefon: 604 535 577
e-mail: zastavka.telc@jihlava.charita.cz

VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ:
Mgr. Šárka Štočková
mobil: +420 734 435 283
e-mail: sarka.stockova@jihlava.charita.cz

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ:
Bc. Martin Lacina
e-mail: martin.lacina@jihlava.charita.cz
 
KOORDINÁTOR PRAKTIKANTŮ A STÁŽISTŮ
Hana Zahradníčková
e-mail: hana.zahradnickova@jihlava.charita.cz

ZÁSTUPCE KOORDINÁTORA DOBROVOLNÍKŮ
Tereza Kadlecová
e-mail: tereza.kadlecova@jihlava.charita.cz

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Bc. Barbora Petrů
e-mail: barbora.petru@jihlava.charita.cz

ODBORNÝ PRACOVNÍK
Bc. Michaela Sochorová

Cíle služby, cílová skupina, kapacita služby

Cíle služby:

 • Zajistit orientaci a fungování mladých lidí v jejich prostředí.
 • Předcházet či snižovat sociální a zdravotní rizika spojená se způsobem života mladých lidí.

Proto pracovníci zařízení poskytují podporu a pomoc při řešení nepříznivých situací klientů.

Cílová skupina:

Mladí lidé ve věku 10-26 let, kteří se nacházejí či mohou nacházet v nepříznivé situaci, se kterou si nevědí rady, mají potřebu ji řešit nebo hledají prostor pro její řešení.

Specifika cílové skupiny dle výše uvedených pojmů:

 • problémy se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, opakování ročníku, předčasný odchod ze školského systému, šikana, záškoláctví, hledání zaměstnání, nezaměstnanost, dluhová problematika),
 • problémy v rodině (rozpad rodiny, nové vztahy rodičů, časté stěhování, útěky z domova, nízká životní úroveň rodiny, neplnění základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci),
 • vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama),
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství),
 • problémy se zákonem a společenskými normami (rasismus, xenofobie, domácí násilí, kyberšikana, vandalismus, nelegální graffiti, drobné krádeže, pohlavní zneužívání, stalking, dealerství drog, nízká finanční gramotnost),
 • ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, rizikový sexuální život, promiskuita, nedostatečné hygienické návyky, pasivní trávení volného času).

Okamžitá kapacita zařízení:

 • Ambulantní forma: počet klientů - max. 25 klientů
 • Terénní forma: počet klientů - max. 10 klientů

Zásady služby

Pracovníci NZDM poskytují služby v souladu se zákonem stanovenými zásadami poskytování sociálních služeb a s ohledem na individuálně určené potřeby osob, kterým je služba poskytována (§2 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Způsob poskytování služeb vychází především ze zásady nízkoprahovosti:

 • Diskrétnost – klienti si volí přezdívku, pod kterou jsou vedeni. Pracovníci nezjišťují, žádné osobní údaje o klientech, zjišťují pouze informace nutné k poskytnutí sociální služby. Je na klientech, jaké informace o sobě pracovníkům řeknou. Pracovníci jsou dále vázání mlčenlivostí, tudíž nemohou o klientech poskytnout informace třetí osobě (výjimku tvoří trestné činy).
 • Bezplatnost – služba je poskytována bezplatně.
 • Dobrovolnost – klienti mohou službu využít kdykoliv v otevírací době klubu či terénu. Nejsou vázáni žádnou pevnou docházkou, tudíž mohou přijít, kolikrát chtějí (každý den, jednou týdně, jednou měsíčně…). Klienti se mohou, avšak nemusí účastnit připravenéhoprogramu. Dále v případě nepříznivé situace je rozhodnutí zcela na klientovi, jak nepříznivou situaci bude řešit, pracovník jim pouze může říct svůj pohled na věc.
 • Rovný přístup – služba je poskytována bez ohledu na etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, pohlaví, rodinný stav, náboženské přesvědčení či sociální postavení. Využívat službu může kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty a návštěvníky, pracovníky či efektivitu služby.
 • Bezpečný prostor – je zajišťován prostřednictvím dodržování práv klientů a existencí pravidel zařízení v ambulantní formě služby.
 • Individuální přístup a aktivní působení – pracovníci přistupují individuálně ke všem klientům. Vytvářejí takové podmínky, aby se klienti mohli cítit důstojně a bezpečně. Uznávají názory klientů a jejich vlastní rozhodnutí, čímž je aktivně podporují v rozvoji samostatnosti.

Program pro školy

Jak podat stížnost

Pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč usilují o co možná nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a její stálé zlepšování.  

Vytváří podmínky pro získání reakce od uživatelů služeb, zájemců o službu a dalších osob (rodič, pedagog, pracovník z jiného zařízení, …) k fungování poskytované služby. Uživatelé služby a zájemci o službu mohou na službu reagovat v podobě stížností, návrhů a připomínek či na základě vyžádané zpětné vazby (např. zpětnovazební dotazník, zhodnocení aktivity apod.).  

Uživatelé služby a zájemci o službu jsou o postupu podávání stížností, návrhů a připomínek informováni v rámci prvokontaktu, při uzavírání či prodlužování dohody a v průběhu řešení problémových situací.  

Postup pro podávání stížností, návrhů a připomínek je, ve formě srozumitelné uživatelům služby a zájemcům o službu, součástí Manuálu NZDM Zastávka Telč, který je k dispozici v kanceláři pracovníků. Postup pro podávání stížností, návrhů a připomínek je pro uživatele služby a zájemce o službu vyvěšen i u Schránky stížností, návrhů a připomínek umístěné v bezpečném (nerušeném) prostoru chodby u sociálních zařízení v přízemí. Uživatelé služby a zájemci o službu se s ním tudíž mohou v případě potřeby znovu seznámit a svou stížnost zde umístit i zcela anonymně.  

S postupem podávání stížnosti, návrhu či připomínky jsou rovněž obeznámeni pracovníci zařízení v rámci zaškolování nového pracovníka. 

Veřejnost je o postupu podání stížnosti, návrhu a připomínky informována prostřednictvím osobního kontaktu s pracovníky nebo vedoucí zařízení a prostřednictvím webových stránek.  

Stížnost, návrh či připomínku může podat kdokoliv (uživatel služby, zájemce o službu, veřejnost, pracovník) k poskytované službě zařízení a ke všemu, co se poskytované služby týká.  

 

Nakládání s podanými stížnostmi se řídí Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a Předpisem ředitele OCHJ č. 1/2013 kontrola hodnocení kvality služeb ve službách. 

1.   Postup pro podávání a řešení stížnosti, návrhů a připomínek

 Stížnost, návrh a připomínka může být podána na: 

 • Zaměstnance
 • Vedoucího zaměstnance
 • Službu 

Uživatelé služby, zájemci o službu, zaměstnanci a veřejnost mohou vznést stížnost, návrh či připomínku. Pracovník, k němuž se stížnost, návrh či připomínka dostane, z ní pořídí písemný zápis do Knihy stížností, návrhů a připomínek a informuje tým na nejbližší poradě.  

Stížnost, návrh či připomínku po pořízení záznamu předá pracovník vedoucímu zařízení.   

Uživatelé služby, zájemci o službu, veřejnost a zaměstnanci ji mohou předat ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně. 

1.1   Ústní forma (osobně či telefonicky)

Ústní forma předávání stížností, návrhů a připomínek se uskutečňuje prostřednictvím osobního či telefonického rozhovoru s pracovníkem či vedoucím pracovníkem.  

1.2   Písemná forma

 •  Uživatelé služby a zájemci o službu 

Uživatelé služby a zájemci o službu mohou písemnou formu stížnosti vložit do uzamykatelné Schránky stížností, návrhů a připomínek umístěné na přístupném, viditelném a bezpečném místě v zařízení. Schránka stížností, návrhů a připomínek je vybírána za dohledu dvou pracovníků, kteří jsou přítomni na službě. Tento postup slouží jako prevence ztráty stížností, návrhu či připomínky. Schránka se kontroluje každý den.  

 • Veřejnost 

Pro veřejnost je určená poštovní schránka na adrese zařízení (Slavíčkova 387), kam mohou stížnost, návrh či připomínku vhodit v písemné formě či zaslat poštou na adresu zařízení (NZDM ZASTÁVka Telč, Slavíčkova 387, 588 56 TELČ) nebo emailem na adresu zařízení (zastavka.telc@jihlava.charita.cz). U veřejnosti je vždy nutné, aby stěžovatel uvedl kontakt, na který jej můžeme vyrozumět s výsledkem řešení. V případě, že u stížnosti, návrhu či připomínky nebude uveden kontakt na stěžovatele, stížnost, návrh či připomínka se vyvěsí na vstupní dveře po dobu 30 dnů. Po uplynutí této doby bude tento dokument vložen do šanonu stížností, návrhů a připomínek. 

 • Zaměstnanec 

V případě stížnosti, návrhu či připomínky na službu od zaměstnance, ji může zaměstnanec předat komukoliv (kolega, vedoucí služby, zástupce vedoucího). V případě stížnosti, návrhu či připomínky na pracovníka, ji předá svému přímému nadřízenému. Stížnost na vedoucí zařízení řeší zástupce ředitele pro služby prevence nebo ředitelka OCHJ. Vyrozumění stížností, návrhů a připomínek. 

2.   Vyrozumění stížností, návrhů a připomínek

Stížnosti, na fungování služby či na pracovníky, řeší vedoucí zařízení. Do 30 dnů od podání stížnosti je vedoucí povinen písemně vyrozumět podavatele s výsledkem řešení stížnosti na kontakt v ní uvedený.  

Ostatní stížnosti, návrhy a připomínky vyřizují pracovníci zařízení na nejbližší poradě pracovního týmu. Do 30 dnů od podání stížnosti, návrhu či připomínky, jsou pracovníci povinni písemně vyrozumět podavatele s výsledkem řešení stížnosti na kontakt v ní uvedený.  

 • Uživatelé služby a zájemci o službu 

V případě anonymní stížnosti od uživatelů služby a zájemců o službu je do 30 dnů od podání vyvěšena písemná odpověď, a to na nástěnku vedle Schránky stížností, návrhů a připomínek umístěné na bezpečném (nerušeném) místě chodby vedle sociálních zařízení v přízemí budovy. 

 • Veřejnost a zaměstnanci 

V případě veřejnosti a zaměstnanců se odpověď na stížnost, návrh či připomínku posílá na kontakt, který stěžovatel uvedl ve své stížnosti, návrhu či připomínce. 

 • Stížnost na vedoucího NZDM ZASTÁVkaTelč  

Stížnosti na vedoucího NZDM ZASTÁVka Telč řeší zástupce ředitele pro služby sociální prevence OCHJ nebo ředitel OCHJ. V případě, že uživatel služby s řešením zástupce ředitele pro služby prevence OCHJ či samotného ředitele OCHJ nebude spokojen, může se obrátit na vyšší instanci, a to ředitele DCHB. Pokud ani s tímto řešením uživatel služby nebude spokojen, může se obrátit na Biskupství brněnské, ombudsmana ČR či Český helsinský výbor. 

3.   Odvolání 

Pokud je podavatel s rozhodnutím nespokojen, má možnost se písemně odvolat k zástupci ředitele pro služby prevence OCHJ (Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava), který má opět povinnost se stížností, návrhem či připomínkou zabývat, případně přizvat k projednání vzniklé situace i osoby, kterých se věc týká. Do 30 dnů od podání stížnosti je zástupce ředitele pro služby prevence povinen písemně vyrozumět podavatele s rozhodnutím řešení stížnosti na kontakt uvedený v písemné stížnosti. 

Stížnosti, návrhy a připomínky jsou brány jako zpětná vazba a možný podnět pro rozvoj a zlepšování kvality služby a zařízení. 

Časopis

... ANEB CO SE DĚJE V NZDM Zastávka?

VYDÁNÍ 1/2021

Provozní doba

PO - PÁ     8:30 - 17:00 h.
 

Otevírací doba

Ambulantní forma
Po - Pá     13:00 - 17:00 h.
- probíhá v prostorách NZDM ZASTÁVka Telč, Slavíčkova 387, 58856 Telč.
 
Terénní forma
Pátek        13:00 - 17:00 h. 
- probíhá po městě Telč, spojit se s terénními pracovníky můžete přes tel. číslo: +420 604 535 577
 
 
 

FOTOGALERIE

ČLÁNKY

 

Naši donátoři

kraj vysočina