Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč

 

 

 

Poskytujeme bezpečí, podporu a pomoc mladým lidem ve věku od 10 do 26 let. Vytvářet takové podmínky, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnávat.

Kontakt

Slavíčkova 387, 588 56 Telč
telefon: 567 214 613
mobilní telefon: 604 535 577
e-mail: zastavka.telc@jihlava.charita.cz

VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ:
Mgr. Šárka Štočková
mobil: +420 734 435 283
e-mail: sarka.stockova@jihlava.charita.cz

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ:
Bc. Martin Lacina
e-mail: martin.lacina@jihlava.charita.cz
 
KOORDINÁTOR PRAKTIKANTŮ A STÁŽISTŮ
Hana Zahradníčková
e-mail: hana.zahradnickova@jihlava.charita.cz

ZÁSTUPCE KOORDINÁTORA DOBROVOLNÍKŮ
Tereza Kadlecová
e-mail: tereza.kadlecova@jihlava.charita.cz

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Bc. Barbora Petrů
e-mail: barbora.petru@jihnala.charita.cz

ODBORNÝ PRACOVNÍK
Bc. Michaela Sochorová

Cílová skupina a kapacita služby

Cílová skupina uživatelů:

Mladí lidé ve věku od 11 do 26 let, pohybující se ve městě Telč a jeho blízkém okolí, kteří by se mohli ocitnout, nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci v oblasti rodiny, školy, veřejnosti, skupiny vrstevníků a z různých důvodů nevyužívají standardní formy volnočasových aktivit (dále VA) či institucionalizovanou pomoc a péči.

Specifika cílové skupiny dle výše uvedených pojmů:

1. Nepříznivá sociální situace – cílová skupina zažívá nepříznivé sociální situace, ve kterých se těžce orientuje a které jsou obtížně řešitelné vlastními silami.

Mezi takové události řadíme:
a/ problémy se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, opakování ročníku, předčasný odchod ze školného systému, šikana, záškoláctví, hledání zaměstnání, nezaměstnanost, dluhová problematika),
b/ problémy v rodině (nové vztahy rodičů, časté stěhování, útěky z domova, nízká životní úroveň rodiny, neplnění základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci, rozpad rodiny),
c/ vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama),
d/ experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství),
e/ problémy se zákonem a společenskými normami (rasismus, xenofobie, domácí násilí, kyberšikana, vandalismus, nelegální graffiti, drobné krádeže, pohlavní zneužívání, stalking, dealerství drog, nízká finanční gramotnost),
f/ ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, rizikový sexuální život, promiskuita, nedostatečné
hygienické návyky, pasivní trávení volného času).

2. Standardní formy VA – uživatel z různých důvodů (dostupnost, finance, předsudky…) nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit. Uživatel tedy například nenavštěvuje kroužky DDM, sportovní oddíly, nejezdí na tábory, nenavštěvuje ZUŠ a podobné VA z důvodu povinné pravidelné docházky, z finančních důvodů, z důvodu jiného zaměření volného času a koníčku a tedy nepokrytí potřeb daného uživatele ve městě.

3. Institucionalizovaná pomoc a péče – uživatel v dané chvíli nenavštěvuje z různých důvodů (dostupnost, finance, předsudky…) například pedagogickopsychologické poradny, rodinné poradny, rodinné terapie, občanské poradny… K cílové skupině se vztahují další (doplňkové) charakteristiky:
dávají přednost pasivnímu trávení volného času, dávají přednost trávení volného času mimo rodinu,
mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí, nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb, dávají přednost způsobu života „tady a teď“, před plánováním jednotlivých kroků v řešení své životní situace, těžce se orientují ve svém sociálním prostředí a obtížně si vytváří podmínky k řešení své nepříznivé sociální situace.

Kapacita zařízení:

Kapacita ambulantní formy poskytování: počet klientů - 25 (max. okamžitá kapacita)

Kapacita terénní formy poskytování: počet klientů - 10 (max. okamžitá kapacita)

Zásady služby

Pracovníci NZDM poskytují služby v souladu se zákonem stanovenými zásadami poskytování sociálních služeb a s ohledem na individuálně určené potřeby osob, kterým je služba poskytována (§2 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Způsob poskytování služeb vychází z:

 • Principu diskrétnosti - uživatelé či zájemci o službu si volí přezdívku, pod kterou jsou vedeni. Pracovníci nezjišťují, žádné osobní údaje o klientech, zjišťují pouze informace nutné k poskytnutí sociální služby. Je na klientech, jaké informace o sobě pracovníkům řeknou. Pracovníci jsou dále vázání mlčenlivostí, tudíž nemohou o klientech služby poskytnout informace třetí osobě (výjimku tvoří trestné činy).
 • Principu bezplatnosti - služba je poskytována bezplatně
 • Principu dobrovolnosti - klienti mohou službu využít kdykoliv v otevírací době klubu či terénu. Nejsou vázáni žádnou pevnou docházkou, tudíž mohou přijít, kolikrát chtějí (každý den, jednou týdně, jednou měsíčně…). Klienti se mohou, avšak nemusí účastnit připraveného programu. Dále v případě nepříznivé situace je rozhodnutí zcela na klientovi, jak nepříznivou situaci bude řešit, pracovník jim pouze může říct svůj pohled na věc.
 • Rovného přístupu - služba je poskytována bez ohledu na etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, pohlaví, rodinný stav, náboženské přesvědčení či sociální postavení. Využívat službu může kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty a návštěvníky, pracovníky či efektivitu služby.
 • Bezpečného prostoru – je zajišťován prostřednictvím práv klientů a existencí pravidel zařízení v ambulantní formě služby.
 • Aktivního působení - pracovníci aktivně podporují rozvoj samostatnosti klienta, motivují ho k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují sociální začleňování klienta.
 • Respektu – služba vytváří podmínky, v nichž se klienti služeb mohou cítit důstojně a bezpečně. Pracovníci uznávají názory a vlastní rozhodnutí klientů služby a dodržují jejich práva.

Program pro školy

Provozní doba

PO - PÁ     8:30 - 17:00 h.
 

Otevírací doba

Ambulantní forma
Po - Pá     13:00 - 17:00 h.
- probíhá v prostorách NZDM ZASTÁVka Telč, Slavíčkova 387, 58856 Telč.
 
Terénní forma
Pátek        13:00 - 17:00 h. 
- probíhá po městě Telč, spojit se s terénními pracovníky můžete přes tel. číslo: +420 604 535 577
 

Cíle sociální služby

 • poskytovat mladým lidem bezpečný prostor pro trávení volného času ve skupině vrstevníků
 • poskytovat mladým lidem pomoc a podporu při zvládání jejich nepříznivé situace (tíživé situace v rodině, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.)
 • poskytovat podporu mladým lidem při začleňování do skupiny vrstevníků i do společnosti
 • poskytovat podmínky a prostor pro rozvoj osobnosti mladých lidí
 • poskytnout podporu při realizaci osobních aktivit a aktivního trávení volného času cílové skupiny
 • vytvářet a posilovat potřebné schopnosti a dovednosti mladých lidí k samostatnému řešení životních situací a přijetí důsledků svých rozhodnutí
 • poskytnout cílové skupině informace vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů
 • usnadnit mladým lidem orientaci v sociálním prostředí, ve kterém žijí - zvýšit sociální schopnosti a dovednosti

FOTOGALERIE

ČLÁNKY

 

Naši donátoři

kraj vysočina