Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč

 

 streetwork-clen-zakladni

ZMĚNA PROVOZNÍ A OTEVÍRACÍ DOBY
Dnes 3. 11. a zítra 4. 11. je pouze TERÉNNÍ FORMA (v čase 13:30 - 16:30 hod.).
KLUB JE ZRUŠENÝ z technických důvodů.
       - V dopoledních hodinách jsme mimo kancelář.
       - V případě potřeby volejte na tel.: 604 535 577.
Děkujeme za pochopení, tým pracovníků NZDM.


Posláním zařízení je poskytovat v rámci ambulantní i terénní formy služby bezpečný prostor, podporu a pomoc dětem a mladým lidem, kteří jsou, či mohou být, ohroženi společensky nežádoucími vlivy (experimentování s návykovými látkami, vandalismus…), a kteří se nacházejí, či se mohou nacházet v nepříznivé situaci, se kterou si nevědí rady (opakování ročníku, hledání práce…). Vytvářet takové podmínky, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých nepříznivých situací a lépe se s nimi vyrovnávali.

Kontakt

Slavíčkova 387, 588 56 Telč
mobilní telefon: 604 535 577
terénní telefon: 739 389 149
e-mail: zastavka.telc@jihlava.charita.cz

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ
Bc. Martin Lacina
e-mail: martin.lacina@jihlava.charita.cz

KOORDINÁTOR PRAKTIKANTŮ A STÁŽISTŮ
Hana Zahradníčková
e-mail: hana.zahradnickova@jihlava.charita.cz

ZÁSTUPCE KOORDINÁTORA DOBROVOLNÍKŮ
Tereza Kadlecová
e-mail: tereza.kadlecova@jihlava.charita.cz

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Bc. Barbora Petrů
e-mail: barbora.petru@jihlava.charita.cz

VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ:
Mgr. Šárka Štočková
mobil: +420 734 435 283
e-mail: sarka.stockova@jihlava.charita.cz

Cíle služby, cílová skupina, kapacita služby

Cíle služby:

Cílem NZDM ZASTÁVka Telč je, aby děti a mladí lidé:

 • studovali školu a měli zaměstnání (dobrý prospěch, postup do vyššího ročníku, zdárné dokončení povinné školní docházky, dobré vztahy se spolužáky, pravidelná docházka, aktivní hledání zaměstnání, zaměstnanost, finanční gramotnost a orientace v dluhové problematice).
 • měli dobré a fungující vztahy s rodinou a partnery (úplné rodiny, pevné vztahy rodičů, stálé bydliště, dostatečná životní úroveň rodiny, plnění základních rodičovských povinností, žádné generační, sourozenecké, vrstevnické, partnerské konflikty, bez konfliktů s autoritami, schopnost přijmout sama sebe). 
 • nebyli ohroženi zdravotními a sociálními důsledky plynoucími z experimentování s návykovými látkami (vznik závislosti, předčasné ukončení školní docházky, propuštění z práce, špatná finanční situace plynoucí z experimentování s alkoholem, cigaretami, marihuanou, dalšími drogami, či patologickým hráčstvím).   
 • respektovali a dodržovali zákon a společenské normy (klienti nejsou původci rasismu a xenofobie, domácího násilí, vandalismus, krádeží, pohlavního zneužívání a stalkingu).
 • žili zdravým životním stylem (zdravá strava, bezpečný sexuální život, dostatečné hygienické návyky, aktivní trávení volného času).

Cílová skupina:

Mladí lidé ve věku 10-26 let, pohybující se v Telči a blízkém okolí, kteří se nacházejí či mohou nacházet v nepříznivé situaci, se kterou si nevědí rady, mají potřebu ji řešit nebo hledají prostor pro její řešení.

Charakteristiky cílové skupiny dle výše uvedených informací:

 • obtíže se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, opakování ročníku, předčasný odchod ze školského systému, šikana a kyberšikana, záškoláctví, hledání zaměstnání, nezaměstnanost, nízká finanční gramotnost a dluhová problematika)
 • obtíže v rodině (rozpad rodiny, nové vztahy rodičů, časté stěhování, útěky z domova, nízká životní úroveň rodiny, neplnění základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci),
 • vztahové obtíže (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama)
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy+ dealerství, patologické hráčství)
 • obtíže se zákonem a společenskými normami (rasismus a xenofobie, domácí násilí, vandalismus a nelegální graffiti, drobné krádeže, pohlavní zneužívání, stalking)
 • ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, rizikový sexuální život, promiskuita, nedostatečné hygienické návyky, pasivní trávení volného času)

Okamžitá kapacita zařízení:

 • Ambulantní forma: počet klientů - max. 25 klientů
 • Terénní forma: počet klientů - max. 10 klientů

Zásady služby

Pracovníci NZDM poskytují služby v souladu se zákonem stanovenými zásadami poskytování sociálních služeb a s ohledem na individuálně určené potřeby osob, kterým je služba poskytována (§2 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Způsob poskytování služeb vychází především ze zásady nízkoprahovosti:

 • Diskrétnost – klienti si volí přezdívku, pod kterou jsou vedeni. Pracovníci nezjišťují, žádné osobní údaje o klientech, zjišťují pouze informace nutné k poskytnutí sociální služby. Je na klientech, jaké informace o sobě pracovníkům řeknou.
 • Bezplatnost – služba je poskytována bezplatně.
 • Dobrovolnost – klienti mohou službu využít kdykoliv v otevírací době klubu či terénu. Nejsou vázáni žádnou pevnou docházkou, tudíž mohou přijít, kolikrát chtějí (každý den, jednou týdně, jednou měsíčně…). Klienti se mohou, avšak nemusí účastnit připravenéhoprogramu. Dále v případě nepříznivé situace je rozhodnutí zcela na klientovi, jak nepříznivou situaci bude řešit, pracovník jim pouze může říct svůj pohled na věc.
 • Individuální přístup a respekt práv – ke každému klientovi je přistupováno s ohledem na individuálně určené potřeby osob a zachování lidské důstojnosti a na dodržování základních lidských práv a svobod.
 • Bezpečný prostor – díky nastaveným pravidlům v ambulantní formě služby zajišťujeme rovný přístup ke všem klientům a ochranu před výskytem vulgárního a agresivního chování či diskriminace.

Program pro školy

Jak podat stížnost

Pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč usilují o co možná nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a její stálé zlepšování.  

Vytváří podmínky pro získání reakce od uživatelů služeb, zájemců o službu a dalších osob (rodič, pedagog, pracovník z jiného zařízení, …) k fungování poskytované služby. Uživatelé služby a zájemci o službu mohou na službu reagovat v podobě stížností, návrhů a připomínek či na základě vyžádané zpětné vazby (např. zpětnovazební dotazník, zhodnocení aktivity apod.).  

Uživatelé služby a zájemci o službu jsou o postupu podávání stížností, návrhů a připomínek informováni v rámci prvokontaktu, při uzavírání či prodlužování dohody a v průběhu řešení problémových situací.  

Postup pro podávání stížností, návrhů a připomínek je, ve formě srozumitelné uživatelům služby a zájemcům o službu, součástí Manuálu NZDM Zastávka Telč, který je k dispozici v kanceláři pracovníků. Postup pro podávání stížností, návrhů a připomínek je pro uživatele služby a zájemce o službu vyvěšen i u Schránky stížností, návrhů a připomínek umístěné v bezpečném (nerušeném) prostoru chodby u sociálních zařízení v přízemí. Uživatelé služby a zájemci o službu se s ním tudíž mohou v případě potřeby znovu seznámit a svou stížnost zde umístit i zcela anonymně.  

S postupem podávání stížnosti, návrhu či připomínky jsou rovněž obeznámeni pracovníci zařízení v rámci zaškolování nového pracovníka. 

Veřejnost je o postupu podání stížnosti, návrhu a připomínky informována prostřednictvím osobního kontaktu s pracovníky nebo vedoucí zařízení a prostřednictvím webových stránek.  

Stížnost, návrh či připomínku může podat kdokoliv (uživatel služby, zájemce o službu, veřejnost, pracovník) k poskytované službě zařízení a ke všemu, co se poskytované služby týká.  

 

Nakládání s podanými stížnostmi se řídí Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a Předpisem ředitele OCHJ č. 1/2013 kontrola hodnocení kvality služeb ve službách. 

1.   Postup pro podávání a řešení stížnosti, návrhů a připomínek

 Stížnost, návrh a připomínka může být podána na: 

 • Zaměstnance
 • Vedoucího zaměstnance
 • Službu 

Uživatelé služby, zájemci o službu, zaměstnanci a veřejnost mohou vznést stížnost, návrh či připomínku. Pracovník, k němuž se stížnost, návrh či připomínka dostane, z ní pořídí písemný zápis do Knihy stížností, návrhů a připomínek a informuje tým na nejbližší poradě.  

Stížnost, návrh či připomínku po pořízení záznamu předá pracovník vedoucímu zařízení.   

Uživatelé služby, zájemci o službu, veřejnost a zaměstnanci ji mohou předat ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně. 

1.1   Ústní forma (osobně či telefonicky)

Ústní forma předávání stížností, návrhů a připomínek se uskutečňuje prostřednictvím osobního či telefonického rozhovoru s pracovníkem či vedoucím pracovníkem.  

1.2   Písemná forma

 •  Uživatelé služby a zájemci o službu 

Uživatelé služby a zájemci o službu mohou písemnou formu stížnosti vložit do uzamykatelné Schránky stížností, návrhů a připomínek umístěné na přístupném, viditelném a bezpečném místě v zařízení. Schránka stížností, návrhů a připomínek je vybírána za dohledu dvou pracovníků, kteří jsou přítomni na službě. Tento postup slouží jako prevence ztráty stížností, návrhu či připomínky. Schránka se kontroluje každý den.  

 • Veřejnost 

Pro veřejnost je určená poštovní schránka na adrese zařízení (Slavíčkova 387), kam mohou stížnost, návrh či připomínku vhodit v písemné formě či zaslat poštou na adresu zařízení (NZDM ZASTÁVka Telč, Slavíčkova 387, 588 56 TELČ) nebo emailem na adresu zařízení (zastavka.telc@jihlava.charita.cz). U veřejnosti je vždy nutné, aby stěžovatel uvedl kontakt, na který jej můžeme vyrozumět s výsledkem řešení. V případě, že u stížnosti, návrhu či připomínky nebude uveden kontakt na stěžovatele, stížnost, návrh či připomínka se vyvěsí na vstupní dveře po dobu 30 dnů. Po uplynutí této doby bude tento dokument vložen do šanonu stížností, návrhů a připomínek. 

 • Zaměstnanec 

V případě stížnosti, návrhu či připomínky na službu od zaměstnance, ji může zaměstnanec předat komukoliv (kolega, vedoucí služby, zástupce vedoucího). V případě stížnosti, návrhu či připomínky na pracovníka, ji předá svému přímému nadřízenému. Stížnost na vedoucí zařízení řeší zástupce ředitele pro služby prevence nebo ředitelka OCHJ. Vyrozumění stížností, návrhů a připomínek. 

2.   Vyrozumění stížností, návrhů a připomínek

Stížnosti, na fungování služby či na pracovníky, řeší vedoucí zařízení. Do 30 dnů od podání stížnosti je vedoucí povinen písemně vyrozumět podavatele s výsledkem řešení stížnosti na kontakt v ní uvedený.  

Ostatní stížnosti, návrhy a připomínky vyřizují pracovníci zařízení na nejbližší poradě pracovního týmu. Do 30 dnů od podání stížnosti, návrhu či připomínky, jsou pracovníci povinni písemně vyrozumět podavatele s výsledkem řešení stížnosti na kontakt v ní uvedený.  

 • Uživatelé služby a zájemci o službu 

V případě anonymní stížnosti od uživatelů služby a zájemců o službu je do 30 dnů od podání vyvěšena písemná odpověď, a to na nástěnku vedle Schránky stížností, návrhů a připomínek umístěné na bezpečném (nerušeném) místě chodby vedle sociálních zařízení v přízemí budovy. 

 • Veřejnost a zaměstnanci 

V případě veřejnosti a zaměstnanců se odpověď na stížnost, návrh či připomínku posílá na kontakt, který stěžovatel uvedl ve své stížnosti, návrhu či připomínce. 

 • Stížnost na vedoucího NZDM ZASTÁVkaTelč  

Stížnosti na vedoucího NZDM ZASTÁVka Telč řeší zástupce ředitele pro služby sociální prevence OCHJ nebo ředitel OCHJ. V případě, že uživatel služby s řešením zástupce ředitele pro služby prevence OCHJ či samotného ředitele OCHJ nebude spokojen, může se obrátit na vyšší instanci, a to ředitele DCHB. Pokud ani s tímto řešením uživatel služby nebude spokojen, může se obrátit na Biskupství brněnské, ombudsmana ČR či Český helsinský výbor. 

3.   Odvolání 

Pokud je podavatel s rozhodnutím nespokojen, má možnost se písemně odvolat k zástupci ředitele pro služby prevence OCHJ (Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava), který má opět povinnost se stížností, návrhem či připomínkou zabývat, případně přizvat k projednání vzniklé situace i osoby, kterých se věc týká. Do 30 dnů od podání stížnosti je zástupce ředitele pro služby prevence povinen písemně vyrozumět podavatele s rozhodnutím řešení stížnosti na kontakt uvedený v písemné stížnosti. 

Stížnosti, návrhy a připomínky jsou brány jako zpětná vazba a možný podnět pro rozvoj a zlepšování kvality služby a zařízení. 

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení klienti,

rádi bychom Vás, jako subjekt údajů, informovali o zásadách ochrany a zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

Diecézní charita Brno, org. jednotka Oblastní charita Jihlava (dále jen správce) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679 a se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů jsou:

Diecézní charita Brno, org. jednotka Oblastní charita Jihlava, třída Kpt.Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, sídlo org.  jednotky Jakubské nám. 2, Jihlava; IČO: 44990260; pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Michal Novotný, michal.novotny@charita.cz, tel.: 736 523 640

Co jsou osobní údaje a proč je zpracováváme:

Osobním údajem jsou všechny informace, podle kterých se dá identifikovat osoba. Patří mezi ně např. jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa, telefonní číslo…

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem řádného poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Jaké osobní údaje zpracováváme v NZDM ZASTÁVka:

 • U zájemců o službu:
  • Identifikační a kontaktní údaje: jméno nebo přezdívku či jiné neformální označení zájemce
  • Údaje o sociální situaci: údaje důležité pro řádné poskytování sociální služby (které sdělí zájemce – zpravidla: nepříznivá sociální situace v oblasti rodiny, vztahů, školy, práce, financí, sociální zdatnosti, volného času, zdraví, zdravého životního stylu, veřejných aktivit)
 • U uživatelů služby:
  • Identifikační a kontaktní údaje: jméno nebo přezdívku či jiné neformální označení, orientační věk, pohlaví
  • Údaje o sociální situaci: údaje důležité pro řádné poskytování sociální služby (které sdělí uživatel – zpravidla: nepříznivá sociální situace v oblasti rodiny, vztahů, školy, práce, financí, sociální zdatnosti, volného času, zdraví, zdravého životního stylu, veřejných aktivit)

Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje

 • Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, tj. vždy minimálně po dobu poskytování služby a trvání smlouvy, po ukončení smlouvy archivujeme spis po dobu 10 let.
 • Osobní údaje zájemců o službu zpracováváme po dobu 5 let od data podání žádosti.

Zdroje osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje důležité pro poskytování služby, které nám sami předáváte nebo je získáme během poskytování služby.

Příjemci osobních údajů

Příjemcem vašich osobních údajů jsou pouze naši zaměstnanci, kteří jsou proškolováni ve správném zacházení s osobními údaji a jsou vázáni mlčenlivostí.

Vedle nich mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím, orgány činné v trestním řízení).

Sdílet vaše osobní údaje s dalšími osobami můžeme také na základě vašeho souhlasu (přičemž způsob, podmínky a rozsah předávání vašich osobních údajů třetí straně je vždy v daném souhlasu specifikován).

Oblastní charita Jihlava je oprávněna zpřístupnit poskytnuté osobní údaje také třetí osobě. Kategorií příjemců, jimž budou osobní údaje předány, jsou zpracovatelé (provozovatel databáze eQuip), které Oblastní charita Jihlava využívá k naplnění účelu vymezenému výše. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v elektronické podobě automatizovaným způsobem  a/nebo v listinné podobě manuálním způsobem. Údaje v písemné formě jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu uložením v uzamykatelné skříni v kanceláři pracovníků sociální služby. Údaje v elektronické formě ukládané v prostředcích výpočetní techniky, jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu přístupovým heslem, antivirovým programem a firewallem.

Jaká máte práva

 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a nahlížení do dokumentace, která je o Vás vedena.
 • V případě, že jsou Vaše osobní údaje nesprávné, nepřesné, máte právo požadovat opravu.
 • S přihlédnutím k účelům, pro které osobní údaje zpracováváme, máte právo, abychom také doplnili neúplné osobní údaje.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu veřejného nebo oprávněného zájmu.
 • Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7

Časopis

... ANEB CO SE DĚJE V NZDM Zastávka?

VYDÁNÍ 3/2022 

vydání 2/2022 

VYDÁNÍ 1/2021

Provozní doba

PO - PÁ     8:30 - 17:00 h.
 

Otevírací doba

Ambulantní forma
Po - Pá     13:00 - 17:00 h.
- probíhá v prostorách NZDM ZASTÁVka Telč, Slavíčkova 387, 58856 Telč
 
Terénní forma (platnost od května 2022)
Středa       13:30 - 16:30 h.
Pátek        13:30 - 16:30 h. 
- probíhá po městě Telč, spojit se s terénními pracovníky můžete přes tel. číslo: +420 739 389 149
 

Provozní změny

V letních měsících (červenec a srpen) je pozměněna klasická otevírací a provozní doba:
Letní otevíračka (1)

 

FOTOGALERIE

ČLÁNKY

 

Naši donátoři

kraj vysočina