Centrum U Větrníku - kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené drogovou závislostí

 streetwork-clen-zakladni

Úprava provozní doby:
Pondělí 27.9. je možná pouze výměna z důvodu týmového vzdělávání.
Úterý 28.9. zavřeno z důvodu státního svátku.
Pátek 1.10. otevřeno 15:00 - 17:00 je možná pouze výměna a sprcha z důvodu týmového vzdělávání.

Protiepidemická opatření CUV
Aktuálně se nacházíme ve stupni č. 1
Z důvodu šíření epidemie COVID-19 poskytujeme naše služby v omezeném rozsahu a řídíme se podle protiepidemických opatření, které naleznete po rozkliknutí odkazu výše. Děkujeme za pochopení.

Posláním Centra U Větrníku je minimalizovat potenciální rizika a škody, které mohou uživatelům, osobám blízkým a veřejnosti na Jihlavsku a Pelhřimovsku, v důsledku užívání omamných a psychotropních látek a jejich kombinace s alkoholem (dále jen OPL) nastat, a tímto se podílet na ochraně veřejného zdraví. Služby CUV jsou poskytovány ambulantní a terénní formou. 

Kontakt

U Větrníku 862/17, Jihlava 
586 01 Jihlava 1
mobil: 736 523 675
e-mail: 68pu5YUS5buvRf54YanBZd54Ys
 
Pracovníci zařízení
Mgr. Anna Mištová, vedoucí služby
WgAkO_~kahIkQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g 
tel. +420 736 523 655
 
Aneta Bazalová, DiS., odborný pracovník v sociálních službách

Bc. Michaela Bartoňová
, sociální pracovník
 
Mgr. Gabriela Bláhová, sociální pracovník
 
Bc. Štěpán Holec, DiS., sociální pracovník
 
Bc. Klára Kameníková, sociální pracovník
 
MgA. Kateřina Kloubová, pracovník v sociálních službách
 
Bc. Barbora Kučerová, pracovník v sociálních službách
barbora.kucerova@jihlava.charita.cz
 
Martina Věžníková, pracovník v sociálních službách

Otevírací doba

Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00

Kontaktní místnost je otevřená v rámci Centra U Větrníku, a to pouze v pondělí, ve středu a v pátek od 12:00 do 17:00.

Terénní forma
Po 14:00 - 20:00 Pelhřimov, Kamenice nad Lipou a okolí - mobil: 607 755 776

Út 14:00 - 20:00 Humpolec, Pacov a okolí - mobil: 607 755 776

St 14:00 - 20:00 Třešť, Telč a okolí - mobil: 606 318 353

Čt 14:00 - 20:00 Jihlava a okolí - mobil: 606 318 353

Cílová skupina, zásady služby, kapacita

Cílová skupina

Cílovou skupinou CUV jsou uživatelé OPL, včetně uživatelů kombinující OPL salkoholem, a to od jednorázových experimentů po pravidelné problémové užívání těchto látek, starší 15 let, a rodiče a osoby blízké těmto uživatelům. Cílovou skupinou terénní formy programu jsou tito uživatelé a osoby jim blízké přebývající na Jihlavsku a Pelhřimovsku.

Cíle

Cílem zařízení je podílet se na ochraně veřejného zdraví:

 • minimalizací potenciálních rizik a škod, které aktivním uživatelům, osobám blízkým a veřejnosti, mohou v důsledku užívání OPL nastat 
 • aktivním vyhledáváním a navázáním kontaktu se skrytou populací ivatelů OPL a vytvořením vzájemné důvěry mezi ní a pracovníky  
 • předcházením sociálnímu vyloučení a sociální stabilizací uživatelů OPL 
 • motivováním ke změně rizikových vzorců chování (sdílení předmětů k injekční aplikaci, nechráněný sex aj.), léčbě a abstinenci  
 • pomocí v krizi 
 • zabráněním šíření infekčních nemocí u uživatelů OP
 • poskytováním poradenství rodinám a osobám blízkým uživatelům OPL 
 • zvyšovám informovanosti odborné i laické veřejnosti  

Zásady služby

Uvedené zásady slouží k vytvoření vhodných podmínek pro navázání kontaktu a spolupráce s cílovou skupinou. Utváří rámec práce, určují limity, podmínky a pravidla poskytovaných služeb. Pracovníci CUV se při své práci řídí následujícími zásadami: 

 • Nízkoprahovost – snažíme se, aby služba byla pro uživatele nelegálních návykových látek v prostoru a čase maximálně dostupná.
 • Anonymita – vstup do služby není podmíněn udáním jakýchkoliv osobních údajů, uživatel či zájemce o službu nemusí oznamovat své jméno ani další osobní a citlivé údaje.
 • Bezplatnost – všechny základní služby poskytované v rámci zařízení jsou ze zákona bezplatné a to pro všechny, bez výjimky.
 • Individuální přístup – respektujeme jedinečnost každého člověka a jeho svobodné vůle, klademe důraz na to, aby klient měl možnost volby a to pokud jde o postup řešení problému i jeho cíl. Klient má právo rozhodnout se pro abstinenci nebo pro život s drogou.
 • Flexibilita – služba reaguje na změny na místní drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám klientů a drogové scény. Služba pravidelně reviduje postupy práce a pravidla poskytování služeb.
 • Ochrana práv uživatelů – služba je poskytována tak, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů.

Kapacita ambulantní formy poskytování

12 maximální okamžitá kapacita

Kapacita terénní formy poskytování

8 maximální okamžitá kapacita

Jak si stěžovat

Jak a komu podat přání/stížnost na služby Centra U Větrníku

Podávat přání/stížnost může kdokoli, nejen uživatel služby (US) a zájemce o službu (ZoS). Přání či stížnosti se mohou týkat provozu a chodu ambulantní i terénní formy programu, prostředí, kde je služba poskytována, jednání zaměstnanců atp., pokud přání/stížnost nesouvisí s provozem služby, tak se jimi pracovníci zařízení nezabývají.

Stěžovateli nevzniká právní nárok na to, aby na základě jeho přání/stížnosti byly provedeny určité úkony, i když se jich domáhá, nebo aby přání/stížnost byla prověřována jím stanoveným způsobem. Musí být, ale seznámen s důvody, kvůli kterým jeho přání nebylo splněno.

Způsoby podání přání/stížnosti

V Centru U Větrníku lze podat přání/stížnost následujícími způsoby:

V ambulantní formě:

 • ústně – telefonicky či osobně, např. v průběhu poskytování služeb či přítomnosti na evaluačním kulatém stole,
 • písemně – oficiálně nebo anonymně a to dopisem, emailem, SMS, prostřednictvím sociálních sítí, zápisem do knihy přání a stížností, vzkazem do poštovní či anonymní schránky, účastí v průzkumu spokojenosti se službou mezi uživateli služeb.

V terénní formě:

 • ústně – telefonicky či osobně, např. v průběhu poskytování služeb, při monitoringu lokality aj.,
 • písemně – oficiálně nebo anonymně a to dopisem, emailem, SMS, prostřednictvím sociálních sítí, účastí v průzkumu spokojenosti se službou mezi uživateli služeb

Přání/stížnost je projednána nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. O výsledku řešení je podavatel přání/stížnosti vyrozuměn, dle způsobu, kterým stížnost podal, či podle domluvy. V případě anonymního podání stížnosti, je odpověď vyvěšena naproti anonymní schránce na chodbě zařízení a také na webových stránkách, a to po dobu 30 dnů. V případě, že by tím byla ohrožena bezpečnost některého z pracovníků či klientů, přání/stížnost a výsledek řešení, nejsou zveřejňovány. V případě nejasností se podavatel přání/stížnosti může obrátit na vedoucí služby se žádostí o vysvětlení.

V případě nespokojenosti s vyřízením přání/stížnosti, má stěžovatel možnost podat proti tomuto odvolání. Odvolání podává pracovníkům Centra U Větrníku, a to do 30 dnů od doručení či zveřejnění vyjádření.

Postup řešení odvolání je obdobný jako při řešení přání/stížnosti a platí pro něj stejné časové lhůty, tedy je vyřízeno do 30 dnů a podavatel je o výsledku vyrozuměn.

Podavatel se dále v případě nespokojenosti s vyřízením přání/stížnosti nebo odvoláním může obrátit na nestranné instituce, např.:

 • Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
 • Občanskou poradnu Jihlava, Žižkova 1683/13, 586 01 Jihlava

Veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno

Stěžovatel se může obracet nejen na nestranné instituce, ale také na zástupce ředitele pro služby prevence či ředitelku Oblastní charity Jihlava.

Kontakty pro podávání stížností:

Centrum U Větrníku, Oblastní charita Jihlava

U Větrníku 17, 586 01 Jihlava

Telefon: +420 736 523 675

e-mail: kacko@jihlava.charita.cz

Zástupce ředitele pro služby prevence, Mgr. Martina Hynková

Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava

Telefon: +420 734 170 703

e-mail: 88EDZ.543rAu5f56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ

Ředitelka Oblastní charity Jihlava, Ing. Hana Fexová

Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava

telefon: +420 567 563 671

e-mail: hana.fexova@jihlava.charita.cz

Koordinátor protidrogové politiky kraje Vysočina, Bc. Monika Havelková

Odbor sociálních věcí, oddělní sociálních služeb

Žižkova 1882/57 Jihlava

telefon: +420 564 602 843

e-mail: havelkova.m@kr-vysocina.cz

Veřejný ochránce práv, JUDr. Stanislav Křeček 

Údolní 39, 602 00, Brno

telefon: +420 542 542 888

e-mail: podatelna@ochrance.cz

Český helsinský výbor

Štefánikova 21, 150 00 Praha 5

telefon: +420 257 221 141, +420 773 115 951

e-mail: poradna@helcom.cz

Informace o nakládání s osobními údaji

Zeptej se

Prostřednictvím Zeptej se  můžete položit dotaz týkající se drogové problematiky. Poskytujeme objektivní informace o návykových látkách a poradentství v problematice jejich zneužívání.

Své dotazy můžete poslat buď prostřednictvím formuláře anebo přímo na naši e-mailovou adresu: anna.mistova@jihlava.charita.cz

 • Ke každému Vašemu dotazu přistupujeme individuálně.
 • Na dotazy odpovídají pracovníci Centra U Větrníku.
 • Svůj dotaz formulujte co nejvýstižněji do formuláře s uvedením informací potřebných pro pochopení Vaší situace.
 • Na Váš dotaz bude odpovězeno nejpozději do pěti pracovních dnů.

Rády bychom Vás upozornili, že internetové poradenství nemůže nahradit osobní kontakt.

Děkujeme za Váš dotaz.

KLIKNI A Zeptej se

Newsletter

květen 2021 

Služby Centra U Větrníku jsou poskytovány ANONYMNĚ A ZDARMA.

 

               

 

 

Naši donátoři

 www.město-humpolec.cz
Město Pacov
Logo Pacov
 

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.