Centrum U Větrníku - kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené drogovou závislostí

 streetwork-clen-zakladni

ÚPRAVA PROVOZNÍ DOBY:

Posláním kontaktního Centra U Větrníku je snižovat sociální a zdravotní rizika osob ohrožených závislostí a závislých na návykových látkách. Služba je poskytována ambulantní formou v Jihlavě a terénní formou na Jihlavsku a Pelhřimovsku.

Služba poskytuje: 

 • Materiál pro méně rizikovou aplikaci drog.
 • Informace o sociálních a zdravotních rizicích spojených s užíváním návykových látek.
 • Poradenské služby, zejména v oblasti užívání návykových látek a jejich důsledků 
 • Testování na infekční nemoci
 • Odkazy a zprostředkování návazných služeb a léčby
 • Podporu při využívání přirozených zdrojů, doprovody do institucí
 • Podmínky pro osobní hygienu 

Kontakt

U Větrníku 862/17, Jihlava 
586 01 Jihlava 1
mobil: 736 523 675
e-mail: 68pu5YUS5buvRf54YanBZd54Ys
 
 
Pracovníci zařízení
Mgr. Anna Mištová, vedoucí služby
WgAkO_~kahIkQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g 
tel. +420 736 523 655
 
Anna Giulia Auricchio, pracovníce v sociálních službách
giulia.auricchio@jihlava.charita.cz
 
Aneta Bazalová, DiS., sociální pracovnice
 
Mgr. Gabriela Bláhová, sociální pracovnice
 
Bc. Štěpán Holec, DiS., sociální pracovník
 
Bc. Klára Kameníková, sociální pracovnice
 
Jan Kučera, Dis., sociální pracovník
 
Bc. Eliška Němcová, sociální pracovnice
eliska.nemcova@jihlava.charita.cz

Otevírací doba

Centrum U Větrníku
Po 12:00 - 17:00

Út 9:00 - 17:00

St 9:00 - 17:00

Čt 9:00 - 17:00

Pá 9:00 - 17:00

Kontaktní místnost
Po 12:00 - 16:30
 
St 12:00 - 16:30
 
Pá 12:00 - 16:30


Terénní forma

Po 14:00 - 20:00 Pelhřimov, Kamenice nad Lipou a okolí - mobil: 607 755 776

Út 14:00 - 20:00 Humpolec, Pacov a okolí - mobil: 607 755 776

St 14:00 - 20:00 Třešť, Telč a okolí - mobil: 606 318 353

Čt 14:00 - 20:00 Jihlava a okolí - mobil: 606 318 353

Cílová skupina, cíle, zásady služby, kapacita

Cílová skupina

Cílovou skupinou kontaktního Centra U Větrníku jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, starší 15 let. Terénní forma programu je poskytována na Jihlavsku a Pelhřimovsku.
Poradenské služby jsou poskytovány také osobám blízkým těchto osob. 

Cíle

 • Snížení sociálních rizik zejména v oblasti důsledků užívání návykových látek.
 • Snížení zdravotních rizik zejména v oblasti důsledků užívání návykových látek.
 • Zvýšení kompetencí klientů k zařizování jejich záležitostí.
 • Zvýšení informovanosti o léčbě závislostí.
 • Navázání kontaktu se zájemci ze skryté populace uživatelů návykových látek.
 • Informování osob blízkých o drogové problematice

Zásady služby

 • Přiměřenost - Pracovníci směřují klienty k Pracovníci směřují klienty k samostatnosti, mapují schopnosti a dovednosti klientů a podporují jejich rozvoj. Za klienty nevyřizují záležitosti, které si zvládnou obstarat sami. Nenahrazují návazné služby, ale mohou zprostředkovat kontakt. Klienty podporují ve využívání běžně dostupných zdrojů, a tím předcházejí závislosti na službě.    
 • Týmovost - Pracovníci přistupují ke klientům jednotně, předávají si informace týkající se klientů a provozu služby, společně rozhodují o postupu ve výjimečných situacích, vzájemně se podporují a dávají si zpětnou vazbu na svou práci.   
 • Respekt - Pracovníci respektují klienty a jejich životní volby, v souladu s pravidly Centra U Větrníku. Pracovníci přijímají rozhodnutí klientů jako projev jejich svobodné vůle, ale informují je o důsledcích, které mohou z jejich rozhodnutí plynout.
 • Anonymita - Služba může být poskytována anonymně, klienti nemusí oznamovat své jméno ani další osobní údaje. Pracovníci jsou vázání mlčenlivostí.

Kapacita

 • Ambulantní forma poskytování má maximální okamžitou kapacitu 12 osob, z čehož maximální okamžitá kapacita kontaktní místnosti je 8 osob, 2 osoby mohou využít výměnného programu a 2 osoby mohou využít poradenství. 
 • Terénní forma poskytování má maximální okamžitou kapacita 8 osob, kapacita služebního automobilu je 1 klient uvnitř automobilu.

Práva a povinnosti

Pro bezproblémový a bezpečný průběh poskytování služeb v ambulantní i terénní formě programu, byla vydefinována vnitřní pravidla, která upravují práva a povinnosti klientů.

Pravidla pro využívání ambulantní formy CUV  

Práva
Uživatelé ambulantní formy programu mají právo na:  

 • poskytování služeb bez ohledu na původ, pohlaví, barvu kůže, národnost, vyznání, politické přesvědčení, sexuální orientaci, kriminální kariéru nebo socioekonomický status  
 • zachování důvěrnosti všech informací   
 • zajištění důstojnosti, respektu a bezpečného prostředí bez drog  
 • podporu a hledání možností k ochraně před fyzickým, emočním a sexuálním zneužíváním  
 • jasné a včasné informace o všech stávajících pravidlech pro využívání služeb Centra U Větrníku, stejně jako o sankcích za jejich porušení 
 • vyjádření se k poskytovaným službám, na jejich hodnocení a podání přání/stížnosti 
 • změnu klíčového pracovníka  
 • nahlédnutí do osobní dokumentace, v předem domluveném termínu 
 • ukončení využívání služeb, kdykoli na základě vlastního rozhodnutí 
 • zprostředkování kontaktu na lékařskou péči a odborné poradenství poskytované kvalifikovaným personálem, stejně jako právo nabízenou péči či radu odmítnout 
 • využít službu i vícekrát denně  

Pravidla využívání ambulantní formy služby
Uživatelé ambulantní formy mají povinnost respektovat následující pravidla:  

 • vyvarovat se agrese, slovního i fyzického napadení   
 • dbát na bezpečí pracovníků (uvazovat psy na zahradě,..)  
 • nemanipulovat se zbraněmi  
 • respektovat ostatní klienty a jejich práva 
 • respektovat zákaz manipulace s návykovými látkami v prostorách CUV, výjimku tvoří balení cigaret 
 • respektovat zakázaná témata, např. téma nákup a prodej drog či páchání jiné trestné činnosti  
 • pobývat v kontaktní místnosti maximálně 2 hodiny denně 
 • odnášet všechny své věci, zapomenuté předměty jsou po skončení služby či následující pracovní den vyhozeny  
 • ponechat vybavení CUV na svém místě a chovat se k němu tak, aby bylo zamezeno jeho poškození 
 • vyhnout se komunikaci z okna, v případě nutnosti vyjít před budovu  
 • uklízet si po sobě nepořádek a použité nádobí 
 • kouřit pouze na místě k tomu určeném 
 • využívat sprchu nejpozději 30 minut před uzavřením KM 
 • pobývat v koupelně maximálně 20 minut 
 • provádět osobní hygienu výhradně na místech tomu určených (WC, koupelna, pračkárna) 
 • prát prádlo v pračce nebo v umyvadle 
 • respektovat zákaz focení prostor a dalších osob v CUV

Pravidla pro využívání terénní formy CUV

Práva  
Uživatelé terénní formy programu mají právo na:  

 • poskytování služeb bez ohledu na původ, pohlaví, barvu kůže, národnost, vyznání, politické přesvědčení, sexuální orientaci, kriminální kariéru nebo socioekonomický status 
 • zachování důvěrnosti všech informací  
 • zajištění důstojnosti, respektu a bezpečného prostředí bez drog 
 • podporu a hledání možností k ochraně před fyzickým, emočním a sexuálním zneužíváním 
 • jasné a včasné informace o všech stávajících pravidlech pro využívání služeb Centra U Větrníku, stejně jako o sankcích za jejich porušení 
 • vyjádření se k poskytovaným službám, na jejich hodnocení a podání přání/stížnosti 
 • změnu klíčového pracovníka  
 • nahlédnutí do elektronické osobní dokumentace, v předem domluveném termínu 
 • ukončení využívání služeb, kdykoli na základě vlastního rozhodnutí 
 • zprostředkování kontaktu na lékařskou péči a odborné poradenství poskytované kvalifikovaným personálem, stejně jako právo nabízenou péči či radu odmítnout 
 • podílet se na plánování času a místa setkání 
 • využít službu i vícekrát denně  

Pravidla využívání terénní formy služby
Uživatelé terénní formy mají povinnost respektovat následující pravidla:  

 • vyvarovat se agrese, slovního i fyzického napadení   
 • dbát na bezpečí pracovníků (mít zajištěné psy, ...)  
 • nemanipulovat se zbraněmi  
 • respektovat soukromí a další práva ostatních osob (počkat s oslovením pracovníka do té doby, než pracovník ukončí kontakt s jinou osobou) 
 • respektovat maximální kapacitu terénního vozu, která je jeden klient 
 • respektovat zákaz manipulace s návykovými látkami v kontaktu s pracovníky CUV, výjimku tvoří balení cigaret 
 • respektovat zakázaná témata, např. téma nákup a prodej drog či páchání jiné trestné činnosti  
 • dostavit se na domluvené setkání v domluvený čas, pracovníci čekají navíc maximálně 15 minut  
 • respektovat délku setkání, kterou určuje pracovník, s ohledem na potřeby dalších klientů, kteří chtějí toho dne službu využít 
 • odnášet z auta všechny své věci 
 • nepoškozovat terénní vůz, včetně jeho vybavení 
 • vhazovat použitý harm reduction materiál do připraveného kontejneru  
 • respektovat zákaz kouření v autě 
 • respektovat zákaz focení okolí terénního vozu a pracovníků CUV 
 • domlouvat setkání nejpozději na 19 hodin

Jak si stěžovat

Jak a komu podat přání/stížnost na služby CUV

Podávat přání/stížnost může kdokoli, nejen uživatel služby (US) a zájemce o službu (ZoS). Přání či stížnosti se mohou týkat provozu a chodu ambulantní i terénní formy programu, prostředí, kde je služba poskytována, jednání zaměstnanců atp., pokud přání/stížnost nesouvisí s provozem služby, tak se jimi pracovníci zařízení nezabývají.

Způsoby podání přání/stížnosti

V ambulantní formě: 

 • ústně – telefonicky či osobně, např. v průběhu poskytování služeb či přítomnosti na evaluačním kulatém stole, 
 • písemně – oficiálně nebo anonymně a to dopisem, emailem, SMS, prostřednictvím sociálních sítí, zápisem do knihy přání a stížností, vzkazem do poštovní či anonymní schránky, účastí v průzkumu spokojenosti se službou mezi uživateli služeb.

V terénní formě:

 • ústně – telefonicky či osobně, např. v průběhu poskytování služeb, při monitoringu lokality aj.,
 • písemně – oficiálně nebo anonymně a to dopisem, emailem, SMS, prostřednictvím sociálních sítí, účastí v průzkumu spokojenosti se službou mezi uživateli služeb.

Přání/stížnost je projednána nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Výsledku řešení je podavatel přání/stížnosti vyrozuměn dle způsobu, kterým stížnost podal, či podle domluvy. V případě anonymního podání stížnosti, je odpověď vyvěšena naproti anonymní schránce na chodbě zařízení a také na webových stránkách, a to po dobu 30 dnů.  V případě, že by tím byla ohrožena bezpečnost některého z pracovníků či klientů, přání/stížnost a výsledek řešení, nejsou zveřejňovány, v případě nejasností se podavatel přání/stížnosti může obrátit na vedoucí služby se žádostí o vysvětlení.

V případě nespokojenosti s vyřízením přání/stížnosti, má stěžovatel možnost podat proti tomuto odvolání. Odvolání podává pracovníkům Centra U Větrníku, a to do 30 dnů od doručení či zveřejnění vyjádření. 

Postup řešení odvolání je obdobný jako při řešení přání/stížnosti a platí pro něj stejné časové lhůty, tedy je vyřízeno do 30 dnů a podavatel je o výsledku vyrozuměn.

Podavatel se dále v případě nespokojenosti s vyřízením přání/stížnosti může obrátit na nestranné instituce, např.: 

 • Občanskou poradnu Jihlava, Žižkova 1683/13, 586 01 Jihlava 
 • Veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno 
 • Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 

Informace o nakládání s osobními údaji

 

Naši donátoři
třimínusjedna=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.