Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MAJÁK Luka nad Jihlavou

 

 streetwork-clen-zakladni

Napomáhá mladým lidem při zvládání a řešení nepříznivé situace například v oblasti školy, rodiny, mezi kamarády a vrstevníky, zaměstnání a při nevhodném životním stylu. Společně s nimi vytváří bezpečný prostor, předává jim informace, ukazuje možnosti trávení volného času a pomáhá orientovat se ve zdravém prostředí a vede je k samostatnosti.

Kontakty

Náměstí 9. května č. p. 357
588 22 Luka nad Jihlavou
mobil: +420 734 435 311
e-mail: majak@jihlava.charita.cz
facebook: @Maják Luka nad Jihlavou
 

Pracovníci zařízení:

Bc. Soňa Kuchyňová, zástupce vedoucí zařízení,
odborný pracovník v sociálních službách, sona.kuchynova@jihlava.charita.cz 

Veronika Volná, pracovník v sociálních službách, veronika.volna@jihlava.charita.cz 

Karolína Durajová, pracovník v sociálních službách, karolina.durajova@jihlava.charita.cz 

Václav Kolouch; pracovník v sociálních službách         

Mgr. Šárka Štočková; vedoucí zařízení        
mobil: +420 734 435 283
e-mail: sarka.stockova@jihlava.charita.cz

Cílová skupina, Zásady a způsob poskytování sociální služby

Kdo je cílovou skupinou?

Cílovou skupinu tvoří mladí lidé ve věku od 6 do 26 let, pohybující se v městyse Luka nad Jihlavou a jeho okolí, kteří by se mohli ocitnout nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci (člověk může mít obtíže se v takovéto situaci sám orientovat a může být pro něj samotného těžce řešitelná).

Mezi takové situace řadíme:

 • potíže ve škole (špatný prospěch, šikana, záškoláctví…);
 • potíže v rodině (rozvody rodičů, hádky, útěky z domova…);
 • vztahové problémy (hádky s vrstevníky/partnery, vyloučení ze skupiny vrstevníků, nezvládání vlastních emocí…);
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti, gamblerství;
 • problémy se zákonem (drobné krádeže, graffiti, dealerství drog, rasismus, domácí násilí, vandalismus, kyberšikana…);
 • ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, rizikový sexuální život, špatné hygienické návyky, pasivní trávení volného času…);
 • nepříznivá finanční situace (špatné hospodaření, dluhy, nezaměstnanost…).

Zásady a způsob poskytování sociální služby

Pracovníci NZDM Maják poskytují službu v souladu se zákonem stanovenými zásadami poskytování sociálních služeb ( dle §2 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Způsob poskytování služeb vychází z:

 • Respektu – respektujeme práva, potřeby, zájmy, názory a rozhodnutí klientů;
 • Rovného přístupu – všichni dodržujeme stejná pravidla;
 • Nízkoprahovosti – anonymita, mlčenlivost, dobrovolnost, bezplatnost;
 • Individuálního přístupu – respektujeme jedinečnost každého klienta a vycházíme z jeho možností;
 • Zachovávání lidské důstojnosti a dodržování lidských práv a základních svobod.

Jak postupovat při podávání stížností na kvalitu sociální služby?

Informace o nakládání s osobními údaji

Proč MAJÁK navštívit?

Vše je ANONYMNÍ, BEZPLATNÉ, DISKRÉTNÍ A FÉROVÉ.

Cíle služby

 • Vytvářet klientům vhodné prostředí pro realizaci jejich vlastních aktivit a pro trávení volného času vhodným způsobem.
 • Poskytovat klientům pomoc a podporu při zvládání jejich obtížných situací.
 • Aktivizovat klienty k samostatnému, odpovědnému a kreativnímu řešení a k přijetí možných důsledků svých rozhodnutí.
 • Podporovat klienty při zlepšování jejich sociálních schopností a dovedností (ve vhodných způsobech chování a v komunikaci, v dobrých vztazích s vrstevníky apod.).
 • Poskytnout klientům informace vedoucí k prevenci nevhodného způsobu života a nezdravých návyků.
 • Snažit se společně s klienty o vzájemnou důvěru.
 • Oslovovat klienty v jejich přirozeném prostředí.

Kdy nás můžeš navštívit?

Provozní doba platí od 1. 9. 2021.

Provozní doba:

PO, ČT            10:00 – 18:30

ÚT, ST               8:30 – 17:00

PÁ                    11:00 - 19:30

Otevření klubu: 

PO, ČT              13:00 - 18:00

ÚT, ST               11:30 - 16:30

PÁ                     12:00 - 17:00

Pokud máš akutní problém, můžeš nás navštívit i mimo otevírací dobu v provozní době. 

Terén: Každý sudý pátek od 17:00 do 19:30. Termíny: 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.
 
V době školních prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní a velikonočnní) bude provozní doba od 6:30 do 15:00 hodin a otevírací doba (klub) od 10:00 do 15:00 hodin - každý pracovní den.
 
Otevírací doba o letních prázdninách:

Provozní doba:

PO - PÁ       6:30 - 15:00

Otevření klubu:

PO - PÁ      10:00 - 15:00

Terén: Každý sudý pátek od 10:00 – 15:00.

Kapacita sociální služby

 • Ambulantní formu služby může využít v jeden okamžik maximálně 27 klientů.
 • Terénní formu služby může využít v jeden okamžitk maximálně 15 klientů.
 

Naši donátoři

kraj vysočina