Odlehčovací služba Adapta Jihlava

 motto: "Spolu je nám všude dobře."

OCHJ_Adapta

 

 

Poslání sociální služby:

Posláním služby, je zajistit lidem s mentálním a kombinovaným postižením individuální podporu a pomoc, zároveň tak umožnit jejich pečujícím získat čas pro nezbytný odpočinek a vyřízení osobních záležitostí.

DSC_7927u

Kontakt

Mahenova 4686/16, 586 01 Jihlava 

 

Zaměstnanci

Vedoucí zařízení: Bc. Jana Nagyová
mobil: 733 755 995 
e-mail: jana.nagyova@jihlava.charita.cz 
 

Lucie Císařová, Alena Čápová, Iveta Doležalová, Vojtěch Janoušek, Denisa Špálová, Tereza Dvořáková, Petra Dobrovolná, Eliška Crhová

Co odlehčovací služba nabízí?

 • Základní činnosti dle vyhlášky č.505/2006Sb., zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • NABÍDKA SLUŽEB A ÚHRADA ZA SLUŽBY - SOUBOR KE STAŽENÍ
Provozní doba ambulantní formy 

PO - ČT 7:00 - 16:00, PÁ 7:00 - 14:00

Provozní doba terénní formy 

PO – ČT 12:00 – 16:00, PÁ od 8:00 – 12:00

Provozní doba víkendové formy poskytování

- od pátku 15.00 do neděle 16,00 a to vždy jeden víkend v měsíci, dle předem vypsaných termínů

Nabízené termíny víkendové formy Odlehčovací služby v roce 2022:
 • 4.11 – 6.11.2022 - obsazeno
 • 2.12 – 4.12.2022 - obsazeno
 • 13.1 – 15.1.2023 - obsazeno
 • 10.2 – 12.2.2023 - obsazeno
 • 24.3 – 26.3.2023 - obsazeno
 • 21.4 – 23.4.2023 - obsazeno

Informace o poskytování služby

Cílem služby je

 • uživatele aktivně podporovat a motivovat k udržení či zlepšení stávajících schopností a dovedností v závislosti na jeho věku a zdravotním stavu, aby mohl zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí
 • zajistit pečujícím fyzickým osobám, či rodinám podporu, umožnit nezbytný odpočinek a prostor pro vyřízení osobních záležitostí

Poskytujeme odlehčovací službu formou ambulantní, terénní a pobytovou. Námi poskytované služby jsou v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb.

Cílová skupina uživatelů

 • Do naší cílové skupiny spadají osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 16 – 64 let.

Kapacita

 • Okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování sociální služby 8 uživatelů / individuální péče /, pro skupinovou práci je max. 15 uživatelů
 • Okamžitá kapacita terénní formy poskytování sociální služby 1 uživatel
 • Okamžitá kapacita víkendové formy poskytování sociální služby  - 4 uživatelé

Kde působíme?

Kraj Vysočina – Jihlava a okolí

Formy poskytování sociálních služeb

Terénní

Je poskytována v domácím prostředí uživatele (popř. v terénu, který je blíže určen v jeho individuálním plánu) v pracovních dnech a v čase, který vyhovuje jak uživateli, tak i zařízení. Činnosti vychází z individuálních potřeb uživatele.

Ambulantní 

Poskytujeme v prostorách zařízení (dle provozní doby).  Uživatelé docházejí do zařízení samostatně, nebo jsou doprovázeni rodinnými příslušníky či osobním asistentem. V rámci ambulantní služby je uživatelům poskytována podpora dle jejich individuálních potřeb a cílů.

Pobytová

Poskytujeme v prostorách zařízení vždy jeden víkend v měsíci od pátku 15,00 do neděle 16,00 dle předem vypsaných termínů

Zásady poskytování sociální služby

Zásady služby vycházejí z následujících zdrojů: Listina základních práv a svobod, Zákon o sociálních službách, Etický kodex pracovníka Odlehčovací služby Adapta Jihlava, Etický kodex sociálních pracovníků ČR.

Individuální přístup k uživatelům

Služba je poskytována na základě individuálního přístupu a vychází z potřeb uživatelů služby. Je podporována jejich vlastní vůle, představy i životní cíle. Uživatel má právo na vlastní názor, postoj a představy a na jejich svobodné vyjádření. Také má právo ptát se na postoje, názory a představy pracovníků, není však povinen je přijmout. Je zachována jeho svobodná vůle. 

Aktivizace a rozvoj

Uživatel je podporován v rozvoji komunikačních, motorických a sociálních dovedností. Služba podporuje rozvoj samostatného myšlení, soběstačnosti a samostatnosti uživatele, případně se snaží zachovat stávající úroveň.

Jednotný přístup a odbornost pracovníků

Pracovní služby při své práci respektují pravidla, kodexy a hodnoty organizace.

Vstup uživatele do služby

1/ Způsob získání informací o poskytované službě

Zájemce o službu může získat potřebné informace:

- telefonicky na čísle 733 755 995

- Osobně na adrese: Adapta Jihlava – odlehčovací služba, Mahenova 16, Jihlava

- na webových stránkách zařízení: www.jihlava.charita.cz /Adapta/

- v registru poskytovatelů sociálních služeb na: www.iregistr.mpsv.cz

- v tištěné podobě (informační leták, aktuální zprávy o zařízení zveřejňované v regionálním tisku, apod.)

- prostřednictvím spolupracujících organizací

2/ Jednání se zájemcem o službu

Účastníci jednání:

za poskytovatele – oprávněnou osobou pro jednání se zájemcem o službu je vedoucí služby nebo sociální pracovnice.

zájemce o službu - opatrovník/ zákonný zástupce/, zájemcem zvolený podpůrce, osoba blízká, kterou si zájemce k jednání přizve.

Sociální pracovník na osobní schůzce podrobně seznámí zájemce o službu:

- s posláním odlehčovací služby Adapty, cílové skupině

- s informacemi o zařízení, nabídkou činností odlehčovací služby

- s nabídkou služeb a úhradou za služby odlehčovací služby Adapta Jihlava

- s Vnitřními pravidly odlehčovací služby Adapta

- se Smlouvou o poskytování sociální služby

Kapacita pobytové formy poskytování: 

 • počet lůžek - 4
  víkendový pobyt jednou za měsíc od pátku 15:00 h do neděle 16:00 h,

Kapacita ambulantní formy poskytování: 

 • počet klientů - 7
  okamžitá kapacita Okamžitá kapacita sociální služby pro skupinovou práci je max. 12 uživatelů.

Kapacita terénní formy poskytování: 

 • počet klientů - 1
  okamžitá kapacita

Naši donátoři

Soukromí dárci – jednotlivci