Odlehčovací služba Adapta Jihlava

motto: "Spolu je nám všude dobře."

logo adapta

 

 

Poskytujeme podporu těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.   

adapta

Kontakt

Mahenova 4686/16, 586 01 Jihlava 

 

Zaměstnanci

Vedoucí zařízení: Bc. Jana Nagyová
mobil: 733 755 995 
e-mail: jana.nagyova@jihlava.charita.cz 
 
Bc. Simona Bouzková, Jana Nagyová, Bc. Vojtěch Janoušek, Iveta Doležalová, Lucie Císařová DiS, Kristýna Zemanová

Co odlehčovací služba nabízí?

 • Základní činnosti dle vyhlášky č.505/2006Sb., zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Nabídka služeb a úhrada za služby - soubor ke stažení   
Provozní doba ambulantní formy 

PO - ČT 7:00 - 17:00, PÁ 7:00 - 12:00

Provozní doba terénní formy 

PO - ČT 8:00 - 16:00  PÁ 8:00 - 12:00

Provozní doba víkendové formy poskytování

- od pátku 15.00 do neděle 16,00 a to vždy jeden víkend v měsíci, dle předem vypsaných termínů

Nabízené termíny víkendové formy Odlehčovací služby v roce 2021:
 • 8. 10. -  10. 10. 2021 termín obsazen
 • 5. 11. – 7. 11. 2021
 • 3. 12. – 5. 12. 2021
 • 28. 1. – 30. 1. 2022
 • 25. 2. – 27. 2. 2022
 • 11. 3. – 13. 3. 2022
 • 22. 4. – 24. 4. 2022

Informace o poskytování služby

Cílem služby je

 • zajistit pečujícím fyzickým osobám, či rodinám podporu, umožnit nezbytný odpočinek a prostor pro vyřízení osobních záležitostí
 • uživatele aktivně podporovat a motivovat k udržení či zlepšení stávajících schopností a dovedností
 • vytvořit a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí - tým zaměstnanců

Cílová skupina uživatelů

 • Do naší cílové skupiny spadají osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 7 – 64 let.

Kapacita

 • Okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování sociální služby 6 uživatelů / individuální péče /, pro skupinovou práci je max. 12 uživatelů
 • Okamžitá kapacita terénní formy poskytování sociální služby 1 uživatel
 • Okamžitá kapacita víkendové formy poskytování sociální služby  - 2 uživatelé

Kde působíme?

Kraj Vysočina – Jihlava a okolí

Formy poskytování sociálních služeb

Terénní

Je poskytována v domácím prostředí uživatele (popř. v terénu, který je blíže určen v jeho individuálním plánu) v pracovních dnech a v čase, který vyhovuje jak uživateli, tak i zařízení. Činnosti vychází z individuálních potřeb uživatele.

Ambulantní 

Poskytujeme v prostorách zařízení (dle provozní doby).  Uživatelé docházejí do zařízení samostatně, nebo jsou doprovázeni rodinnými příslušníky či osobním asistentem. V rámci ambulantní služby je uživatelům poskytována podpora dle jejich individuálních potřeb a cílů.

Pobytová

Poskytujeme v prostorách zařízení vždy jeden víkend v měsíci od pátku 15,00 do neděle 16,00 dle předem vypsaných termínů

Zásady poskytování sociální služby

Zásady služby vycházejí z následujících zdrojů: Listina základních práv a svobod, Zákon o sociálních službách, Kodex Charity Česká republika, Etický kodex sociálních pracovníků ČR.

Služba klade důraz na rozvíjení takových činností, které udržují či rozvíjejí návyky a dovednosti uživatelů.

Rovnost

Uživatel a pracovník, na základě Listiny práv a svobod, jsou si rovni. Služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientaci nebo dle toho, jakým způsobem se podílí na životě společnosti.

Individuální přístup k uživatelům

Služba je poskytována na základě individuálního přístupu a vychází z potřeb uživatelů služby. Je podporována jejich vlastní vůle, představy i životní cíle. Uživatel má právo na vlastní názor, postoj a představy a na jejich svobodné vyjádření. Také má právo ptát se na postoje, názory a představy pracovníků, není však povinen je přijmout. Je zachována jeho svobodná vůle. Služba vede uživatele k co nejvyšší samostatnosti, nezávislosti a socializaci uživatele služby a zároveň pečující osobě tak důležitý nezbytný odpočinek.

Důvěrnost sdělení

Každý pracovník je vázán mlčenlivostí a chrání osobní údaje uživatelů služby. Výjimkou je zákonná oznamovací povinnost.

Profesionalita

Pracovníci přistupují k uživatelům s vstřícností k jejich individuálním potřebám. Vzniklé situace řeší profesionálně a s ochotou pomoci.

Vstup uživatele do služby

1/ Způsob získání informací o poskytované službě

Zájemce o službu může získat potřebné informace:

- telefonicky na čísle 733 755 995

- Osobně na adrese: Adapta Jihlava – odlehčovací služba, Mahenova 16, Jihlava

- na webových stránkách zařízení: www.jihlava.charita.cz /Adapta/

- v registru poskytovatelů sociálních služeb na: www.iregistr.mpsv.cz

- v tištěné podobě (informační leták, aktuální zprávy o zařízení zveřejňované v regionálním tisku, apod.)

- prostřednictvím spolupracujících organizací

2/ Jednání se zájemcem o službu

Účastníci jednání:

za poskytovatele – oprávněnou osobou pro jednání se zájemcem o službu je vedoucí služby nebo sociální pracovnice.

zájemce o službu - opatrovník/ zákonný zástupce/, zájemcem zvolený podpůrce, osoba blízká, kterou si zájemce k jednání přizve.

Sociální pracovník na osobní schůzce podrobně seznámí zájemce o službu:

- s posláním odlehčovací služby Adapty, cílové skupině

- s informacemi o zařízení, nabídkou činností odlehčovací služby

- s nabídkou služeb a úhradou za služby odlehčovací služby Adapta Jihlava

- s Vnitřními pravidly odlehčovací služby Adapta

- se Smlouvou o poskytování sociální služby

Kapacita pobytové formy poskytování: 

 • počet lůžek - 2
  víkendový pobyt jednou za měsíc od pátku 15:00 h do neděle 16:00 h,

Kapacita ambulantní formy poskytování: 

 • počet klientů - 6
  okamžitá kapacita Okamžitá kapacita sociální služby pro skupinovou práci je max. 12 uživatelů.

Kapacita terénní formy poskytování: 

 • počet klientů - 1
  okamžitá kapacita

Naši donátoři

Soukromí dárci – jednotlivci