Projekty

V Oblastní charitě Jihlava se velmi aktivně zajímáme o nové dotační výzvy jak z řad Evropských fondů, tak veřejné správy. Takto získané finanční prostředky nám pomáhají financovat materiální zázemí i provozní náklady služeb. Díky aktivnímu přístupu můžeme být stále konkurenceschopni nejen v moderním vybavením, ale i široké nabídce našich služeb a jejich dostupnosti. 

Obnova vozového parku terénních charitních služeb v Kraji Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002350

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu není navýšit kapacitu terénních sociálních služeb, ta je dána aktuální potřebností služby potvrzenou rozhodnutím Kraje Vysočina a je zapsaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb, ale zvýšení kvality terénních sociálních služeb. 

Centrum sociálních služeb Žižkova

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0005889

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je zkvalitnit, rozšířit a zpřístupnit poskytované sociální služby dotčené realizací projektu. Vyšší úroveň kvality bude zajištěna vybudováním pro dané sociální služby potřebného zázemí na adrese Žižkova 108, Jihlava, které bude doplněno o odpovídající vybavení. V novém objektu bude instalován taktéž výtah, který zpřístupní zařízení všem osobám bez ohledu na možný zdravotní hendikep. Díky přesunu uvedených sociálních služeb do nového objektu bude možné navýšit kapacitu u vybraných služeb, čímž dojde k rozšíření počtu potenciálních uživatelů.

BYDLENÍ PŘEDEVŠÍM: TESTOVÁNÍ KONCEPTU HOUSING FIRST V JIHLAVĚ
reg. číslo CZ.032.X/0.0/0.0/19_108/0015134

Realizátorem projektu je Statutární město Jihlava,
partnerem projektu je Oblastní charita Jihlava.

Hlavním cílem projektu je ukončení bytové nouze 12 domácností ve statutárním městě Jihlava, které doposud využívají substandardního bydlení na ubytovnách nebo v nevhodných a přeplněných domech nebo žijí bez střechy. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím systému zabydlení rodin a jednotlivců, který bude v rámci projektu ověřen, a jeho dopady budou vyhodnoceny.