Projekty

V Oblastní charitě Jihlava se velmi aktivně zajímáme o nové dotační výzvy jak z řad Evropských fondů, tak veřejné správy. Takto získané finanční prostředky nám pomáhají financovat materiální zázemí i provozní náklady služeb. Díky aktivnímu přístupu můžeme být stále konkurenceschopni nejen v moderním vybavením, ale i široké nabídce našich služeb a jejich dostupnosti. 

Rozvoj a systém řízení kvality sociálních služeb v Oblastní charitě Jihlava

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015289
Název projektu: Rozvoj a systém řízení kvality sociálních služeb v Oblastní charitě Jihlava
Donátor: MPSV; v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Výše dotace: 4 274 499,40 Kč

Více informací o projektu

Oblastní charita Jihlava zahájila od 1.9. 2020 nový projekt, který je zaměřen na rozvoj kvality vybraných služeb.

Projekt „Rozvoj a systém řízení kvality sociálních služeb v Oblastní charitě Jihlava“ je realizován po dobu 22 měsíců v 5 klíčových aktivitách: audity a závěrečná hodnocení, systém řízení kvality a efektivity, posilování vnitřních kapacit organizace, evaluace, řízení a monitoring.

V projektu působí odborníci kvality (manažeři, garant, konzultanti), kteří posilují kvalitu a efektivitu zejména ve spolupráci s vedoucími a jejich zástupci v zapojených službách.

Konkrétní aktivity projektu v daných klíčových aktivitách jsou:

a)   mapování kvality zapoj. služeb = audity v 10 zapojených sociálních službách
b)   období revize a závěrečné konzultace vztahující se k auditu
c)   nastavení měřitelných hodnot u kvality i efektivity služby
d)   výběr vhodných zejména dlouhodobých školení, které jsou určené konkrétním pracovníkům zapojených služeb
e)   odborné konzultace pracovníků služeb ke zjištěným nedostatkům v auditu
f)   setkání realizačních týmů

Získaná dotace ve výši 4 274 499,40 Kč byla podpořena z operačního programu zaměstnanost.

 

BYDLENÍ PŘEDEVŠÍM:
TESTOVÁNÍ KONCEPTU HOUSING FIRST V JIHLAVĚ
reg. číslo CZ.032.X/0.0/0.0/19_108/0015134

Realizátorem projektu je Statutární město Jihlava,
partnerem projektu je Oblastní charita Jihlava.

Hlavním cílem projektu je ukončení bytové nouze 12 domácností ve statutárním městě Jihlava, které doposud využívají substandardního bydlení na ubytovnách nebo v nevhodných a přeplněných domech nebo žijí bez střechy. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím systému zabydlení rodin a jednotlivců, který bude v rámci projektu ověřen, a jeho dopady budou vyhodnoceny.

Více informací o projektu

V Jihlavě byl zahájen nový projekt Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě, reg. číslo CZ.032.X/0.0/0.0/19_108/0015134. Realizátorem projektu je Statutární město Jihlava, partnerem projektu je Oblastní charita Jihlava.

     

BYDLENÍ PŘEDEVŠÍM: TESTOVÁNÍ KONCEPTU HOUSING FIRST V JIHLAVĚ
reg. číslo CZ.032.X/0.0/0.0/19_108/0015134

Realizátorem projektu je Statutární město Jihlava,
partnerem projektu je Oblastní charita Jihlava.

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je ukončení bytové nouze 12 domácností ve statutárním městě Jihlava, které doposud využívají substandardního bydlení na ubytovnách nebo v nevhodných a přeplněných domech nebo žijí bez střechy. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím systému zabydlení rodin a jednotlivců, který bude v rámci projektu ověřen, a jeho dopady budou vyhodnoceny.

Náplň činnosti Oblastní charity Jihlava
je výkon terénní sociální práce a intenzivní podpora zabydlených domácností

Zhodnocení roku 2019
Projekt se realizuje od 1. 10. 2019. V prvních dvou měsících probíhala přípravná fáze projektu – příprava realizačního týmu a domácností. V rámci registračního týdne došlo k zmapování rodin a jednotlivců nacházejících se dlouhodobě v bytové nouzi. V prosinci se uskutečnil výběr domácností a odstartoval program zabydlování rodin a jednotlivců.

Počet uživatelů: 10 rodin, 2 jednotlivci

Program Housing First naplňuje 8 základních principů:

 • Rychlý přístup ke standardnímu bydlení bez přípravy
 • Možnost volby a kontroly pro uživatele služeb
 • Oddělení bydlení a podpory
 • Zaměření na zotavení
 • Harm reduction
 • Robustní podpora a aktivní zapojení bez donucení
 • Flexibilní podpora tak dlouho jak je potřeba
 • Housing first je určeno pro ty nejohroženější, přednostně pro ty s potřebou komplexní podpory

Kontakt
klíčový sociální pracovník: Mgr. Pavlína Kolářová, tel. 734 683 867, pavlina.kolarova@jihlava.charita.cz
peer pracovník: Tereza Siváková, tel. 731 126 612, tereza.sivakova@jihlava.charita.cz

Více informací na webových stránkách města Jihlavy.

Obnova vozového parku terénních charitních služeb v Kraji Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002350

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu není navýšit kapacitu terénních sociálních služeb, ta je dána aktuální potřebností služby potvrzenou rozhodnutím Kraje Vysočina a je zapsaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb, ale zvýšení kvality terénních sociálních služeb. 

Více informací o projektu

Automobily využívané terénními sociálními službami již pro své stáří nesplňují všechny požadavky těchto služeb a náklady na jejich provoz neustále narůstají.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002350 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Diecézní charita v Brně v současnosti provozuje automobily, které jsou využívány všemi službami, které poskytuje. Automobily využívané terénními sociálními službami již pro své stáří nesplňují všechny požadavky těchto služeb a náklady na jejich provoz neustále narůstají. Z důvodu zvýšení kvality, efektivity a operativnosti vybraných terénních sociálních služeb je zapotřebí obnovit vozový park Oblastních charit Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou, které poskytují tyto služby v kraji Vysočina.

Cílem projektu není navýšit kapacitu terénních sociálních služeb, ta je dána aktuální potřebností služby potvrzenou rozhodnutím Kraje Vysočina a je zapsaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb, ale zvýšení kvality terénních sociálních služeb.

Centrum sociálních služeb Žižkova

MMR

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0005889

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je zkvalitnit, rozšířit a zpřístupnit poskytované sociální služby dotčené realizací projektu. Vyšší úroveň kvality bude zajištěna vybudováním pro dané sociální služby potřebného zázemí na adrese Žižkova 108, Jihlava, které bude doplněno o odpovídající vybavení. V novém objektu bude instalován taktéž výtah, který zpřístupní zařízení všem osobám bez ohledu na možný zdravotní hendikep. Díky přesunu uvedených sociálních služeb do nového objektu bude možné navýšit kapacitu u vybraných služeb, čímž dojde k rozšíření počtu potenciálních uživatelů.

Více informací o projektu

Do nových prostor se už těší služby pro rodiny s dětmi Klubíčko Jihlava, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava - Erko, terénní program SOVY a služby následné péče Jihlava. Poslední sociální službu představuje azylový dům – Azylové ubytování Jihlava.

MMRRegistrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0005889

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

                        

Cílem projektu je zkvalitnit, rozšířit a zpřístupnit poskytované sociální služby dotčené realizací projektu. Vyšší úroveň kvality bude zajištěna vybudováním pro dané sociální služby potřebného zázemí na adrese Žižkova 108, Jihlava, které bude doplněno o odpovídající vybavení. V novém objektu bude instalován taktéž výtah, který zpřístupní zařízení všem osobám bez ohledu na možný zdravotní hendikep. Díky přesunu uvedených sociálních služeb do nového objektu bude možné navýšit kapacitu u vybraných služeb, čímž dojde k rozšíření počtu potenciálních uživatelů.

Celkové pojetí projektu přispěje k větší provázanosti  a těsnější spolupráci mezi projektem dotčenými sociálními službami, což bude v konečném důsledku generovat kladný efekt, který ovlivní klienty i pracovníky sociálních služeb.

Projekt se dotkne celkem pěti sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, z nichž čtyři jsou poskytovány pod záštitou Oblastní charity Jihlava. Jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubíčko Jihlava (ambulantní forma sociální služby), nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava - Erko (ambulantní forma sociální služby), terénní program SOVY (terénní forma sociální služby)a služby následné péče Jihlava (pobytová a ambulantní forma sociální služby). Poslední sociální službu představuje azylový dům – Azylové ubytování Jihlava (pobytová forma sociální služby), který je však provozován organizací Středisko křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava, a to v budově na adrese Žižkova 108 v Jihlavě. Právě do tohoto objektu budou v rámci projektu přesunuty čtyři výše uvedené sociální služby, které provozuje OCH Jihlava.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014017
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operační program Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 49)

Hlavním cílem je resocializace a reintegrace osob závislých na návykových látkách. Projekt si klade za cíl udržet pozitivní změny v chování a životním stylu osob, které byly právě z důvodu závislého chování sociálně vyloučeny či soc. vyloučením ohroženy. Více informací o projektu k dohledání zde.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015614
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operační program Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 52)

Hlavním cílem projektu je vyhledávání osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou, jejich motivace ke změně sociální situace, pomoc a podpora dovedností pro život mim sociální vyloučení. Více informací o projektu k dohledání zde.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubíčko

Název projektu: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubíčko
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015778
Doba realizace projektu: 1. 10. 2020 – 30. 6. 2022

Více informací o projektu

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubíčko

Název projektu: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubíčko
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015778
Doba realizace projektu: 1. 10. 2020 – 30. 6. 2022

Cíl projektu:
Cílem projektu je poskytnout bezplatnou pomoc a podporu rodinám s dětmi v jejich dlouhodobé krizové sociální situaci, s cílem zmírnit dopady soc. vyloučení a zvýšit jejich možnosti zapojení se ve společnosti.

Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů:

 • stabilizace příjmu rodiny
 • zajištění a udržení vhodného bydlení rodiny
 • posílení samostatnosti rodiny při vyřizování různých úředních záležitostí
 • zvýšení motivace k péči o zdraví
 • podpora rodičovských kompetencí
 • zvýšení motivace ke vzdělání

Klíčové aktivity:

V rámci projektu se realizují dvě klíčové aktivity:

 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • Evaluace projektu

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubíčko se řídí zákonem o sociálních službách, který definuje činnosti/aktivity poskytování služby. Veškeré aktivity realizované v projektu směřují k cíli projektu - zmírnění dopadů sociálního vyloučení rodin s dětmi a zvýšení jejich možnosti zapojit se do většinové společnosti. Služba má jak terénní, tak ambulantní formu. V ambulantní formě se zabývá posílením rodičovských kompetencí prostřednictvím pracovně výchovné činnosti s dětmi. Dále realizace těchto činností také umožní rodičům získat prostor pro řešení jejich dlouhodobé krizové situace. V rámci terénní formy se poskytují takové aktivity v přirozeném prostředí rodiny, které jí pomohou pochopit jejich mnohdy velmi komplikovanou situaci (prostřednictvím zjednodušeného příkladu, porovnáním či modelovou situací) a společným rozkrýváním problémů a příčin stanovit cíle rodiny. K dosažení stanoveného cíle jsou využity vhodné aktivity služby, které budou zpracovány v rámci individuálních plánů rodin.

Mezi hlavní aktivity patří:

 • Pracovně výchovné činnosti s dětmi
 • Pomoc s hospodařením rodiny a s řešením nepříznivé finanční situace
 • Pomoc při řešení nepříznivé bytové situace
 • Podpora při dodržování základních hygienických návyků
 • Pomoc se zajištěním zdravotní péče
 • Doprovod
 • Společná setkávání s rodinami
 • Pomoc v krizi
 • Kontaktní práce
 • Poradenství

Evaluace projektu má za cíl zhodnotit naplnění Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubíčko (řeší se efektivita, nastavení, soulad projektu s cíli projektu apod.). Tato klíčová aktivita je realizována dodavatelskou firmou, která bude vybrána na základě splnění požadavků v poptávkovém  řízení.