Projekty

V Oblastní charitě Jihlava se velmi aktivně zajímáme o nové dotační výzvy jak z řad Evropských fondů, tak veřejné správy. Takto získané finanční prostředky nám pomáhají financovat materiální zázemí i provozní náklady služeb. Díky aktivnímu přístupu můžeme být stále konkurenceschopni nejen v moderním vybavením, ale i široké nabídce našich služeb a jejich dostupnosti. 

Obnova vozového parku Bárky – domácího hospice Jihlava

MMR

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0016457
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Více informací o projektu

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity poskytování odlehčovací služby Bárka – domácí hospic Jihlava na území JSA prostřednictvím modernizace vozového parku. Služba poskytuje péči v domácím prostředí klienta, cílí na zachování sociálních vazeb a na maximální zapojení osob blízkých do péče. Předmětem projektu je pořízení 4 automobilů pro poskytování této služby. Automobily jsou nutným prostředkem pracovníků pro zajištění podpory klienta v jeho přirozeném prostředí.

Včas a spolehlivě

MMR

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016542
Projekt Včas a spolehlivě je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Více informací o projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalitu, dostupnost a efektivitu poskytování Charitní pečovatelské služby OCH Jihlava na svém území prostřednictvím modernizace vozového parku. Předmětem projektu bude pořízení osmi automobilů pro poskytování této služby, kterým se obnoví a rozšíří vozový park.

Podpora Charitní pečovatelské služby OCH Jihlava

MMR

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013573
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Více informací o projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalitu, dostupnost a efektivitu poskytování Charitní pečovatelské služby OCH Jihlava na území MAS Telčska prostřednictvím modernizace vozového parku. Investice do obnovy a rozšíření vozového parku zajistí větší mobilitu pracovníků v terénu, zachová stávající rozsah služeb, zajistí vyšší frekvenci poskytování péče, větší dopravní bezpečnost pro pracovníky a klienty, zlepší operativnost služby a zajistí také službu v hůře dostupnějších lokalitách.

Předmětem projektu je nákup dvou vozidel pro pracovníky pečovatelské služby poskytující péči na území MAS Telčsko.

 

Rozvoj a systém řízení kvality sociálních služeb v Oblastní charitě Jihlava

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015289
Název projektu: Rozvoj a systém řízení kvality sociálních služeb v Oblastní charitě Jihlava
Donátor: MPSV; v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Výše dotace: 4 274 499,40 Kč

Více informací o projektu

Oblastní charita Jihlava zahájila od 1.9. 2020 nový projekt, který je zaměřen na rozvoj kvality vybraných služeb.

Projekt „Rozvoj a systém řízení kvality sociálních služeb v Oblastní charitě Jihlava“ je realizován po dobu 22 měsíců v 5 klíčových aktivitách: audity a závěrečná hodnocení, systém řízení kvality a efektivity, posilování vnitřních kapacit organizace, evaluace, řízení a monitoring.

V projektu působí odborníci kvality (manažeři, garant, konzultanti), kteří posilují kvalitu a efektivitu zejména ve spolupráci s vedoucími a jejich zástupci v zapojených službách.

Konkrétní aktivity projektu v daných klíčových aktivitách jsou:

a)   mapování kvality zapoj. služeb = audity v 10 zapojených sociálních službách
b)   období revize a závěrečné konzultace vztahující se k auditu
c)   nastavení měřitelných hodnot u kvality i efektivity služby
d)   výběr vhodných zejména dlouhodobých školení, které jsou určené konkrétním pracovníkům zapojených služeb
e)   odborné konzultace pracovníků služeb ke zjištěným nedostatkům v auditu
f)   setkání realizačních týmů

Získaná dotace ve výši 4 274 499,40 Kč byla podpořena z operačního programu zaměstnanost.

 

BYDLENÍ PŘEDEVŠÍM:
TESTOVÁNÍ KONCEPTU HOUSING FIRST V JIHLAVĚ

Partneři projektu jsou Statutární město Jihlava a Oblastní charita Jihlava.

Hlavním cílem projektu je ukončení bytové nouze 12 domácností ve statutárním městě Jihlava, které doposud využívají substandardního bydlení na ubytovnách nebo v nevhodných a přeplněných domech nebo žijí bez střechy. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím systému zabydlení rodin a jednotlivců, který bude v rámci projektu ověřen, a jeho dopady budou vyhodnoceny.

Více informací o projektu

V Jihlavě byl zahájen nový projekt Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě. 

BYDLENÍ PŘEDEVŠÍM: TESTOVÁNÍ KONCEPTU HOUSING FIRST V JIHLAVĚ

Partneři projektu jsou Statutární město Jihlava a Oblastní charita Jihlava.

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je ukončení bytové nouze 12 domácností ve statutárním městě Jihlava, které doposud využívají substandardního bydlení na ubytovnách nebo v nevhodných a přeplněných domech nebo žijí bez střechy. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím systému zabydlení rodin a jednotlivců, který bude v rámci projektu ověřen, a jeho dopady budou vyhodnoceny.

Náplň činnosti Oblastní charity Jihlava
je výkon terénní sociální práce a intenzivní podpora zabydlených domácností

Zhodnocení roku 2019
Projekt se realizuje od 1. 10. 2019. V prvních dvou měsících probíhala přípravná fáze projektu – příprava realizačního týmu a domácností. V rámci registračního týdne došlo k zmapování rodin a jednotlivců nacházejících se dlouhodobě v bytové nouzi. V prosinci se uskutečnil výběr domácností a odstartoval program zabydlování rodin a jednotlivců.

Počet uživatelů: 10 rodin, 2 jednotlivci

Program Housing First naplňuje 8 základních principů:

 • Rychlý přístup ke standardnímu bydlení bez přípravy
 • Možnost volby a kontroly pro uživatele služeb
 • Oddělení bydlení a podpory
 • Zaměření na zotavení
 • Harm reduction
 • Robustní podpora a aktivní zapojení bez donucení
 • Flexibilní podpora tak dlouho jak je potřeba
 • Housing first je určeno pro ty nejohroženější, přednostně pro ty s potřebou komplexní podpory

Kontakt
klíčový sociální pracovník: Mgr. Pavlína Kolářová, tel. 734 683 867, pavlina.kolarova@jihlava.charita.cz
peer pracovník: Tereza Siváková, tel. 731 126 612, tereza.sivakova@jihlava.charita.cz

Více informací na webových stránkách města Jihlavy.

Donátoři:

PODPORIL_KV_240x80
www.kr-vysocina.cz
 

Partneři:

 

 oblastni-charita-jihlava_BARVA_rgb

 

 

Obnova vozového parku terénních charitních služeb v Kraji Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002350

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu není navýšit kapacitu terénních sociálních služeb, ta je dána aktuální potřebností služby potvrzenou rozhodnutím Kraje Vysočina a je zapsaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb, ale zvýšení kvality terénních sociálních služeb. 

Více informací o projektu

Automobily využívané terénními sociálními službami již pro své stáří nesplňují všechny požadavky těchto služeb a náklady na jejich provoz neustále narůstají.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002350 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Diecézní charita v Brně v současnosti provozuje automobily, které jsou využívány všemi službami, které poskytuje. Automobily využívané terénními sociálními službami již pro své stáří nesplňují všechny požadavky těchto služeb a náklady na jejich provoz neustále narůstají. Z důvodu zvýšení kvality, efektivity a operativnosti vybraných terénních sociálních služeb je zapotřebí obnovit vozový park Oblastních charit Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou, které poskytují tyto služby v kraji Vysočina.

Cílem projektu není navýšit kapacitu terénních sociálních služeb, ta je dána aktuální potřebností služby potvrzenou rozhodnutím Kraje Vysočina a je zapsaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb, ale zvýšení kvality terénních sociálních služeb.

Centrum sociálních služeb Žižkova

MMR

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0005889

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je zkvalitnit, rozšířit a zpřístupnit poskytované sociální služby dotčené realizací projektu. Vyšší úroveň kvality bude zajištěna vybudováním pro dané sociální služby potřebného zázemí na adrese Žižkova 108, Jihlava, které bude doplněno o odpovídající vybavení. V novém objektu bude instalován taktéž výtah, který zpřístupní zařízení všem osobám bez ohledu na možný zdravotní hendikep. Díky přesunu uvedených sociálních služeb do nového objektu bude možné navýšit kapacitu u vybraných služeb, čímž dojde k rozšíření počtu potenciálních uživatelů.

Více informací o projektu

Do nových prostor se už těší služby pro rodiny s dětmi Klubíčko Jihlava, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava - Erko, terénní program SOVY a služby následné péče Jihlava. Poslední sociální službu představuje azylový dům – Azylové ubytování Jihlava.

MMRRegistrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0005889

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

                        

Cílem projektu je zkvalitnit, rozšířit a zpřístupnit poskytované sociální služby dotčené realizací projektu. Vyšší úroveň kvality bude zajištěna vybudováním pro dané sociální služby potřebného zázemí na adrese Žižkova 108, Jihlava, které bude doplněno o odpovídající vybavení. V novém objektu bude instalován taktéž výtah, který zpřístupní zařízení všem osobám bez ohledu na možný zdravotní hendikep. Díky přesunu uvedených sociálních služeb do nového objektu bude možné navýšit kapacitu u vybraných služeb, čímž dojde k rozšíření počtu potenciálních uživatelů.

Celkové pojetí projektu přispěje k větší provázanosti  a těsnější spolupráci mezi projektem dotčenými sociálními službami, což bude v konečném důsledku generovat kladný efekt, který ovlivní klienty i pracovníky sociálních služeb.

Projekt se dotkne celkem pěti sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, z nichž čtyři jsou poskytovány pod záštitou Oblastní charity Jihlava. Jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubíčko Jihlava (ambulantní forma sociální služby), nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava - Erko (ambulantní forma sociální služby), terénní program SOVY (terénní forma sociální služby)a služby následné péče Jihlava (pobytová a ambulantní forma sociální služby). Poslední sociální službu představuje azylový dům – Azylové ubytování Jihlava (pobytová forma sociální služby), který je však provozován organizací Středisko křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava, a to v budově na adrese Žižkova 108 v Jihlavě. Právě do tohoto objektu budou v rámci projektu přesunuty čtyři výše uvedené sociální služby, které provozuje OCH Jihlava.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014017
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operační program Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 49)

Hlavním cílem je resocializace a reintegrace osob závislých na návykových látkách. Projekt si klade za cíl udržet pozitivní změny v chování a životním stylu osob, které byly právě z důvodu závislého chování sociálně vyloučeny či soc. vyloučením ohroženy. Více informací o projektu k dohledání zde.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015614
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operační program Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 52)

Hlavním cílem projektu je vyhledávání osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou, jejich motivace ke změně sociální situace, pomoc a podpora dovedností pro život mim sociální vyloučení. Více informací o projektu k dohledání zde.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubíčko

Název projektu: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubíčko
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015778
Doba realizace projektu: 1. 10. 2020 – 30. 6. 2022

Více informací o projektu

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubíčko

Název projektu: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubíčko
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015778
Doba realizace projektu: 1. 10. 2020 – 30. 6. 2022

Cíl projektu:
Cílem projektu je poskytnout bezplatnou pomoc a podporu rodinám s dětmi v jejich dlouhodobé krizové sociální situaci, s cílem zmírnit dopady soc. vyloučení a zvýšit jejich možnosti zapojení se ve společnosti.

Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů:

 • stabilizace příjmu rodiny
 • zajištění a udržení vhodného bydlení rodiny
 • posílení samostatnosti rodiny při vyřizování různých úředních záležitostí
 • zvýšení motivace k péči o zdraví
 • podpora rodičovských kompetencí
 • zvýšení motivace ke vzdělání

Klíčové aktivity:

V rámci projektu se realizují dvě klíčové aktivity:

 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • Evaluace projektu

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubíčko se řídí zákonem o sociálních službách, který definuje činnosti/aktivity poskytování služby. Veškeré aktivity realizované v projektu směřují k cíli projektu - zmírnění dopadů sociálního vyloučení rodin s dětmi a zvýšení jejich možnosti zapojit se do většinové společnosti. Služba má jak terénní, tak ambulantní formu. V ambulantní formě se zabývá posílením rodičovských kompetencí prostřednictvím pracovně výchovné činnosti s dětmi. Dále realizace těchto činností také umožní rodičům získat prostor pro řešení jejich dlouhodobé krizové situace. V rámci terénní formy se poskytují takové aktivity v přirozeném prostředí rodiny, které jí pomohou pochopit jejich mnohdy velmi komplikovanou situaci (prostřednictvím zjednodušeného příkladu, porovnáním či modelovou situací) a společným rozkrýváním problémů a příčin stanovit cíle rodiny. K dosažení stanoveného cíle jsou využity vhodné aktivity služby, které budou zpracovány v rámci individuálních plánů rodin.

Mezi hlavní aktivity patří:

 • Pracovně výchovné činnosti s dětmi
 • Pomoc s hospodařením rodiny a s řešením nepříznivé finanční situace
 • Pomoc při řešení nepříznivé bytové situace
 • Podpora při dodržování základních hygienických návyků
 • Pomoc se zajištěním zdravotní péče
 • Doprovod
 • Společná setkávání s rodinami
 • Pomoc v krizi
 • Kontaktní práce
 • Poradenství

Evaluace projektu má za cíl zhodnotit naplnění Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubíčko (řeší se efektivita, nastavení, soulad projektu s cíli projektu apod.). Tato klíčová aktivita je realizována dodavatelskou firmou, která bude vybrána na základě splnění požadavků v poptávkovém  řízení.