31. října 2019 Články a tiskové zprávy

Diecézní charita Brno v letech 1990 - 2007

1990 Začátkem roku 1990 se mění na popud biskupa Antonína Lišky vedení ČKCH v Praze a v květnu se poprvé setkávají budoucí diecézní pracovníci Charity (za brněnskou diecézi Mgr. Petr Konzal), kteří mají za úkol napomoci vzniku farních a oblastních charit. Ty mnohde vznikají z Výborů křesťanské pomoci a z aktivistů, kteří posílali balíčky do misií.

1991

Od 2. poloviny r. 1991 působí v brněnské diecézi střediska ošetřovatelské služby v domácnostech, zřízená Českou katolickou charitou v rámci experimentu Ministerstva zdravotnictví; střediska později přecházejí pod správu oblastních charit. V brněnské diecézi prvním střediskům ošetřovatelské služby „prošlapala cestu“ Mgr. Helena Malášková, která se této průkopnické službě věnovala velmi intenzivně (byla první vrchní sestrou brněnské domácí péče - CHOPS).

1992

Diecézní charita Brno je znovuobnovena brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem v únoru roku 1992 a jako přímý pokračovatel navázala na práci Charity, která působila na území diecéze od roku 1922 až do jejího faktického zrušení roku 1959. První ředitel DCH Brno Pavel Hoder dává základ struktuře dnešní Charity. Veřejnosti se Charita představuje při organizování humanitární akce "SOS Osijek" na pomoc válkou sužované Jugoslávii. V této době se začíná organizovat pomoc černobylským dětem a ozdravné pobyty těchto dětí v naší republice. Od srpna jsou postupně zřizovány oblastní charity Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Jihlava a Třebíč jako organizační složky DCH Brno. Hned na podzim tohoto roku na sebe upoutává pozornost OCH Jihlava, když pořádá akci "Pomoc dětem ve válce" a vysílá celkem pět kamionů s humanitární pomocí do Bosny a Chorvatska. V prosinci zahajuje svou činnost Azylový dům pro muže bez domova v Třebíči.

1993

1. ledna 1993 je zřízena OCH Žďár nad Sázavou a v polovině února OCH Znojmo. Obě oblastní charity začínají již na podzim téhož roku s Charitní ošetřovatelkou a pečovatelskou službu (CHOPS). Od r. 1993 pracuje také Sociálně právní poradna v Blansku, Azylový dům pro muže v Třebíči, Denní centrum pro lidi bez domova v Brně a 15. prosince se otevírá Domov pokojného stáří v Lukách nad Jihlavou. V roce 1993 se k ošetřovatelské službě připojuje i služba pečovatelská a zvyšuje se i možnost vzdělávání. Každoročně je pořádán kurz sv. Zdislavy pro pomocné zdravotní pracovníky, konají se odborné semináře a kurzy, vzniká Vyšší odborná škola sociální CARITAS v Olomouci. V červnu 1993 jsou přijaty nové stanovy České katolické charity, podle kterých je ČKCH sdružením Arcidiecézních a diecézních charit, nejvyšším orgánem ČKCH je Rada, složená z ředitelů ACH/DCH, Radě předsedá prezident, výkonným prvkem Rady je generální sekretář.

1994

Od ledna 1994 byl pověřen řízením DCH Brno ing. Oldřich Haičman, v září 1995 pak byl jmenován ředitelem. Denní zařízení Emanuel v Boskovicích se otevřelo pro děti těžce tělesně a zdravotně postižené dne 1. dubna. Od září 1994 provozuje OCH Jihlava v obci Kamenice u Jihlavy Charitní domov pokojného stáří, kde má svůj dispečink také ošetřovatelská a pečovatelská služba. Od roku 1994 se OCH Jihlava angažuje v oblasti protidrogové prevence. Ve stejném roce končí experiment Ministerstva zdravotnictví ČR podporující a testující CHOPS, které přešly z působnosti sekretariátu ČKCH pod jednotlivé oblastní charity. V prosinci otevřela OCH Třebíč centrum prevence drogových závislostí.

1995

Od roku 1995 funguje Městský penzion-domov pokojného stáří pro seniory a Centrum pro matku a dítě v Blansku. V dubnu se začala psát historie Stacionáře sv. Damiána ve Znojmě-Hradišti. Jedná se denní zařízení pro děti a mládež s kombinovaným postižením. V květnu otevřeli v Třebíči domov pro matky s dětmi v tísni. V létě 1995 byly poprvé zorganizovány letní integrační tábory pro lehce i těžce postižené děti, které se od té doby pořádají pravidelně každé léto v několika cyklech. Svou činnost zahájil také Denní stacionář pro romské děti v Jihlavě.

1996

V r. 1996 je zřízena bezplatná nonstop "Linka důvěry" s tel. číslem 0800/100 108 v Blansku. V dubnu vzniká v Bystřici nad Pernštejnem Nízkoprahové protidrogové kontaktní centrum s klubem volného času pro děti a mládež. V září rozhodlo městské zastupitelstvo v Telči, že provozem nově postaveného domu s malometrážními sociálními byty bude pověřena OCH Jihlava. V domě je rovněž zázemí pro dispečink ošetřovatelské a pečovatelské služby, takže jsou zde klientům poskytovány komplexní zdravotní, sociální a další služby.

1997

1. ledna 1997 je v areálu nemocnice a polikliniky v Dačicích oficiálně otevřena Domovinka, která umožňuje pacientům příjemně strávit dobu čekání na jednotlivá vyšetření. Za několik dní nato v Třebíči potřebným otevírá dveře K-centrum drogových závislostí a v Kněžicích začíná třebíčská Charita provozovat Domov pokojného stáří. Při letních záplavách na severní Moravě a ve východních Čechách organizuje celá DCH okamžitou humanitární pomoc a následně brigádníky a místní šetření pro poskytování následné pomoci. V roce 1997 vítá své první klienty také Denní stacionář sv. Damiána a Domov pro matku a dítě ve Znojmě-Hradišti, pracovat začíná i Poradna pro děti a mládež ve Žďáře nad Sázavou. 1. prosince je uvedena do provozu prodejna Zdravotnických potřeb u sv. Jakuba v Brně, kterou získala DCH Brno v rámci privatizace Lékárenské služby města Brna. Charita je přizvána k supervizi voleb v Bosně a Hercegovině. Ředitel Adámek (OCH Znojmo) dohlíží na regulérnost v roce 1997 a 1998.

1998

Během roku 1997 OCH Břeclav vypracovává projekt na Centrum prevence, poradenství a Kontaktní centrum pro drogově závislé v Břeclavi, který realizuje od r. 1998. Ještě před tím, v lednu, vznikly Chráněné dílny ve Znojmě, které se staly známy mimo jiné ruční výrobou dekorativních svíček a košíkářským zbožím. Znojemská Charita při zavádění výrobních postupů využívá spolupráce s Institutem Tordale v Belgii, která byla završena oboustrannými stážemi. Dne 8. dubna 1998 zahajuje činnost Poradenské centrum a Centrum pro Romy v Jihlavě. OCH Třebíč otevírá v září Stacionář pro duševně nemocné (psychotiky) a pak v říjnu Domovinku v Třebíči-Borovině. Studentský klub Vrak-bar, který provozuje OCH Jihlava jako centrum primární protidrogové prevence, je znovu otevřen po generální úpravě interiéru.

1999

Začátkem roku 1999 je uveden do provozu Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradu u Brna, který byl přestavován od roku 1995 z objektu bývalých kasáren (zařízení se nachází v areálu kláštera sester těšitelek Božského Srdce Ježíšova). Od počátku roku je také zřízena "Zlatá zastávka" v Adamově - nízkoprahové preventivní centrum pro mládež. Během dubna a května roku se jednotlivé oblastní charity zapojují do rozsáhlé humanitární aktivity na pomoc uprchlíkům z Kosova. V červenci je otevřen Domov pokojného stáří v obci Nížkov (OCH Žďár nad Sázavou) a také zahájilo činnost Sociální poradenství ve Znojmě. V září se otevírá Stacionář pro mentálně a kombinovaně postižené (OCH Třebíč). V listopadu schvaluje Česká biskupská konference nové stanovy České katolické charity (ČKCH se mj. mění ve Sdružení ČKCH), Domovy řeholnic se stávají samostatným právním subjektem. Rok 1999 byl vyhlášen rokem seniorů, a tak jednotlivé oblastní charity pořádají řadu akcí pro tuto věkovou skupinu.

2000

Do Jubilejního roku 2000 vstupuje OCH Blansko s dvěma novými projekty: zahajuje provoz denního zařízení pro psychicky nemocné "Pěkná modrá" v Blansku a modelového bydlení pro dospělé klienty zařízení Betany v Boskovicích. OCH Břeclav zahajuje rok otevřením sociální služby potřebným. Po rekonstrukci může od konce ledna naplno opět sloužit třebíčské K-centrum. V únoru jsou slavnostně otevřeny nové prostory střediska a dispečinku Charitní a ošetřovatelské a pečovatelské služby v Blansku. V dubnu se podařilo uskutečnit další plán třebíčské Charity - vzniká Romské centrum. 28. srpna se v Brně otevírá Domov pokojného stáří na Kamenné ulici. V říjnu probíhá v Brně a okolí charitní sbírka "Brněnská cihla", jejíž výtěžek bude použit na vybudování chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením a autismem. V témže měsíci otevírá OCH Znojmo Chráněné dílny sv. Kláry pro osoby s psychickým onemocněním.

2001

Počátek roku 2001, který byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem dobrovolníků, probíhá ve znamení Tříkrálové sbírky, poprvé pořádané na území celé republiky. Její výtěžek je použit na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Sbírka se setkala s nebývalým ohlasem, jak mezi charitními pracovníky a dobrovolníky, tak u veřejnosti, která štědře přispěla na uvedený účel. V brněnské diecézi je evidováno 115 farních charit. V tomto roce vzniká s podporou programu Phare a Nadace rozvoje občanské společnost Síť charitních dobrovolnických center.

2002

Druhý ročník Tříkrálové sbírky přinesl v brněnské diecézi 6,7 milionů korun a zajistil tak podporu téměř šedesáti projektům. Oblastní charita Hodonín zřídila dvě nová zařízení pro seniory – Domov pokojného stáří v Ratíškovicích a v Bučovicích. V rajhradském hospici se na začátku roku podařilo dokončil výstavbu jídelny. Charita se zapojuje do odstraňování následků ničivých srpnových povodní na jižní Moravě (Blanensko, Znojemsko) a v Čechách (pomoc litoměřické diecézi), ke kterému se připojilo kolem dvou set dobrovolníků. Pokračuje rozšiřování charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby do nových oblastí. S podporou NROS vzniká na brněnské ulici Gorkého Chráněné bydlení sv. Michaela pro autisty a mentálně postižené (Oblastní charita Brno), konečná kapacita budovy je čtyřiadvacet klientů. OCH Hodonín zahajuje provoz sociálně právní poradny v Bučovicích a Domova pro matky v tísni v Hodoníně. Charity brněnské diecéze mají jeden z největších výstavních a prodejních stánků na brněnském výstavišti v rámci veletrhu REHAPROTEX - Pro váš úsměv. Startuje projekt integrace cizinců s dlouhodobým pobytem a Síť charitních dobrovolnických center se rozrůstá do všech oblastních charit.

2003

Do Tříkrálové sbírky přispěli dárci na jižní Moravě, Jihlavsku, Žďársku a Třebíčsku téměř devět milionů korun. Od ledna funguje v Břeclavi sociálně právní poradna pro migranty. DCH Brno získává od Ministerstva vnitra akreditaci pro dva programy dobrovolnické služby. Celkově se charitní práce stabilizuje a profesionalizuje. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba se rozšiřuje do oblasti Brno-venkov. V Hodoníně vzniká Denní centrum pro lidi bez domova a v Blansku noclehárna pro muže bez přístřeší. Pokračuje psychosociální pomoc lidem postiženým povodněmi. Charita se stává součástí Panelu NNO Jihomoravského kraje pro krizovou intervenci. Na přelomu května a června se ve vybraných zařízeních konají informačně-zábavná setkání k tématu Evropské unie. Byl dobudován Domov sv. Agáty pro matky s dětmi v nouzi v Břeclavi Poštovná.

2004

Domovy pokojného stáří rozšířily své bohaté řady o DPS sv. Anežky v Nové Říši na Jihlavsku. V tomto roce vniklo také středisko pečovatelské služby v Bystřici nad Perštejnem a pobočka CHOPS pro oblast Brno-venkov v Tišnově. Lidé s postižením se mohou těšit rozšíření o Denní stacionář pro lidi s mentálním postižením a kombinovanými vadami ve Velkém Meziříčí. Dále bylo obohaceno Denní centrum pro lidi bez domova v Hodoníně o noclehárnu pro muže i ženy. Podobně se tak stalo v případě Denního centra v Brně v rámci rozšíření o Azylové krátkodobé ubytování. Oblastní charita Břeclav se rozrostla o provoz městského azylového zařízení pro lidi bez domova. Romské centrum v Jihlavě zahájilo činnost klubu Sluníčko určeného pro děti v předškolního věku. Díky podpoře z programu EU Phare se podařilo otevřít jedinečný projekt Internetového klubu Prokopa Diviše pro seniory ve Znojmě.

2005

V lednu tohoto roku byl zahájen provoz v Domova pokojného stáří v Kostelci u Jihlavy. Hospic v Rajhradě rozšířil areál parku o další odpočinková místa, která poslouží jak pacientům a jejich příbuzným tak lidem z okolí. Raná péče, která vznikla v Třebíči, poskytuje systém služeb a programů s cílem zlepšit kvalitu života dítěte ohroženého ve zdravém vývoji nebo dítěte s postižením a jejich rodin.

Diecézní charita Brno díky podpoře ze strany holandské nadační asociace Coraid rozšířila svou působnost v zahraničí. Jde o tyto humanitární projekty:

Kosovo – podpora provozu a aktivit sociálního centra v Gjilane. Charita přispívá zejména na platy pracovníků místní Charity, dále pak podporuje realizaci projektu Děti ulice zaměřeného na prevenci vzniku dětské kriminality a dětských gangů.

Rumunsko – předání 408 ks kamen zástupcům Caritas Romania. Kamna byla zakoupena ze sbírky „Charita pro Rumunsko“. Misi koordinovala OCH Břeclav. Pomoc byla určena třem horským vesnicím v okolí Miercurea Cina.

Ukrajina – rozvoj dílny na výrobu svíček, která v tomto roce zvýšila produktivitu (již 13 odběratelů). Dále byla zahájena koncepční příprava projektu Dům na půli cesty pro děti, které opouští dětské domovy.

Projekt Magdala, který je součástí sítě SČKCH v ČR, zabývající se pomocí obětem domácího násilí a obchodování s lidmi i obětem nucené prostituce, se rozšířil o centrum v Blansku. Dále Charita rozšířila své aktivity o diecézní projekt Celsuz – centrum pro lidi sociálně znevýhodněné. Jeho cílem je pomoci osobám ohrožených sociálním vyloučením opět se zapojit do společnosti a zejména na trh práce. Zájemci mohou v rámci centra využít služby těchto středisek: Informační centrum, Multikulturní centrum, Sociálně právní poradna, Centrum vzdělávání. Mateřské centrum Kopretina v Radešínské Svratce spadá od září 2004 pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. K-centrum Třebíč rozšířilo své aktivity o probační program Most pro mladistvé.

Charita svou působnost rozšířila o krizová dobrovolnická centra, které mají za cíl odborně připravit a koordinovat dobrovolnické týmy v jednotlivých oblastních charitách, které doplní profesionální týmy určené například pro zásahy při povodních. „Pracovní rehabilitace“v Blansku od tohoto roku napomáhá obnovit pracovní návyky, a tím zlepšit vztahy s okolím.

2006

Zahájil činnost Domov pokojného stáří v Janštejně, který rozšířil služby OCH Jihlava. Dále byl otevřen Domov pokojného stáří ve Ždánicích, patřící pod křídla hodonínské charity. Klub Zámek v Třebíči - centrum prevence se rozrostl o druhý nízkoprahový klub BARÁK. Znojemská charita obohatila svou pomoc o Sociální rehabilitaci - Ateliér Samuel a Poradnu pro osoby se zdravotním postižením.

Diecézní aktivity silně ovlivnily humanitární mise a rozvojovou pomoc. Byl podpořen projekt "Děti ulice", realizovaný místní charitou v Gijane, Kosovu. Na podporu dětí byl zaměřen i další projekt, tentokrát v Zimbabwe. Charita podporuje místní organizaci Simbabene, která se stará o chudé děti, většinou sirotky a polosirotky. V rámci služeb pro cizince v nouzi DCHB personálně zajišťuje činnost hudební zkušebny a dílny rukodělných prací v Pobytovém středisku pro žadatele o azyl a migranty Zastávka.

Rozvíjí se projekt Cesluz - Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné, které se rozšířilo o Centrum zaměstnanosti a Aktivizační centrum. V srpnu se Celsuz plně otevřel veřejnosti v nově zrekonstruovaných prostorách sídla DCHB. Diecézní charita prostřednictvím zasažených oblastních charit zejména na Znojemsku, Třebíčsku a Břeclavsku pomáhá při ohrožujících záplavách.

2007

Konal se mimořádně úspěšný ročník Tříkrálové sbírky, který vykoledovanou částkou - 12,9 milionu Kč - překonal všechny předešlé ročníky. Rok patnáctého výročí znovuobnovení činnosti DCHB se stal důvodem k oslavám také pro prezidenta DCHB P. Josefa Zouhara, který se jako jeden z pěti oceněných kněží v naší diecézi stal kaplanem Jeho Svatosti s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore (zkratka Mons.). Struktura Charity brněnské diecéze se rozrůstá o Oblastní charitu Tišnov a Oblastní chariru Rajhrad. Může tak rozvíjet služby v regionu Brno - venkov, který byl doposud spravován Domem léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradu. V Blansku se Centrum pro matku a dítě rozšiřuje o Domov pro matky v tísni. Lidé v nepříznivé situaci a dlouhodobě nezaměstnaní mohou díky projektu Sociální rehabilitace a otevření prostor Staré továrny v Blansku zvýšit své šance na trhu práce.