Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava

 

 streetwork-clen-zakladni

NZDM Vrakbar Jihlava pomáhá mladým lidem, kteří zažívají nepříznivé situace, orientovat se v jejich přirozeném prostředí a poskytuje bezpečný prostor k řešení jejich obtíží a seberealizaci. Vytváří podmínky k tomu, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých nesnází, životních situací a lépe se s nimi vyrovnávali.

Kontakt

Sídliště U Pivovaru, Jihlava, 586 01 Jihlava 1   
telefon: 567 304 802
mobil: + 420 734 435 283
email: vrakbar@jihlava.charita.cz
 
Zástupce vedoucí
Bc. Aneta Kučerová, DiS.
mobil: +420 739 381 037
email: aneta.kucerova@jihlava.charita.cz

Vedoucí zařízení
Mgr. Šárka Štočková
mobil: +420 734 435 283
email: sarka.stockova@jihlava.charita.cz
 
Sociální pracovník
Bc. Nela Starobová
email: nela.starobova@jihlava.charita.cz
 
Sociální pracovník
Bc. Marcela Ďuráčová
 
Pracovník v sociálních službách
Simona Pavlíčková
 
Odborný pracovník v sociálních službách
Bc. Soňa Kuchyňová
 

Terénní pracovník
mobil: +420 739 381 037 (prozvoňte, zavoláme zpět)

Web
nzdm.vrakbar.cz/
 

Informace o službě - zásady, kapacita, cílová skupina

Zásady poskytování služby:

NÍZKOPRAHOVOST – znamená vstup bez peněz, bez průkazky, bez přihlášky, bez uvedení jména

DISKRÉTNOST – nevyžadujeme po uživatelích žádné osobní údaje

PŘÍSTUPNOST – službu může využít kdokoliv, pokud spadá do cílové skupiny a neporušuje základní pravidla služby

BEZPLATNOST – služby poskytujeme zdarma

DOBROVOLNOST – nevyžadujme registraci, členství, uživatel se nemusí zapojovat do dění služby, pokud sám nechce; vyžaduje ovšem pravidelný kontakt s pracovníkem (individuální plánování, ústní dohoda apod.)

LIDSKÁ DŮSTOJNOST – respektuje lidskou důstojnost a práva klienta. S uživatelem služby jednáme s respektem k jeho právům a soukromí, volíme individuální přístup a respektujeme jeho jedinečnost

BEZPEČNÝ PROSTOR – během poskytování služeb garantujeme uživatelům možnost vyjádřit svůj názor, chráníme je před diskriminací, předsudky, agresí apod. Podporuje vlastní aktivitu uživatelů do tvorby obsahu i formy služby

NZDM realizují službu tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, a to ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině ve vstupu do prostoru zařízení či využití nabídky poskytovaných služeb.


Okamžitá maximální  kapacita služby

 • Ambulantní forma – 25 osob
 • Terénní forma – 10 osob

 

Cílová skupina klientů:

Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 14 – 26 let pohybující se ve městě Jihlava, kteří zažívají nepříznivé situace, a to zejména v těchto oblastech:

 • Rodina (nepříznivá finanční situace rodiny, chybějící rodič, nefunkční rodiny, útěky z domova atd.).
 • Škola (prospěchové problémy, zameškané hodiny, záškoláctví atd.).
 • Vrstevníci (hádky, šikana, strach z nepřijetí vrstevnickou skupinou, rizikové sexuální chování, agresivní chování atd.).
 • Volný čas (nedostatek informací o možnostech trávení volného času, finančních prostředků na volnočasové aktivity, omezená nabídka aktivit v lokalitě atd.).
 • Návykové látky/ chování (experimentování s návykovými a psychotropními látkami, drobná kriminální činnost – gamblerství, graffiti, krádeže, nezvládnutá agresivita atd.).
 • Práce/finance (nezaměstnanost, špatné hospodaření s financemi, atd.).
 • Sociální zdatnost (podpora v oblastech: úřady, PMS, soudy, lékaři atd.).

Služba je poskytována bez ohledu na rasu, původ, náboženské vyznání, barvu pleti, sexuální orientaci, společenské postavení atd.Věková kategorie klientů:

 • starší děti (11 - 15 let)
 • dorost (16 - 18 let)
 • mladí dospělí (19 - 26 let)

Informace o nakládání s osobními údaji

Cílem zařízení je poskytnout služby uživatelům prostřednictvím kontaktní práce, sociální pomoci a psychosociální podporou v kombinaci s volnočasovými aktivitami v bezpečném prostoru, který má jasně stanovená pravidla.
 

Dílčí cíle

 • Vytvářet prostředí, ve kterém se uživatelé služby pracovníkům svěřují se svými obtížemi a společně hledají řešení.
 • Podporovat uživatele služby k aktivnímu a samostatnému řešení jejich nesnází.
 • Snižovat zdravotní a sociální rizika vyplývající z konfliktních, společenských situací, způsobu života či rizikového chování, popřípadě těmto rizikům předcházet
 • Podporovat uživatele služby při zvyšování sociálních schopností a dovedností.
 • Poskytnout uživatelům služby prostor pro realizaci vlastních aktivit (koncerty, diskotéky, prezentace vlastní tvorby apod.) a trávení volného času.
 • Pomáhat uživatelům služby při lepší orientaci v jejich přirozeném prostředí.
 • Vést uživatele služby k dokončení či prohloubení jejich vzdělání (konkrétní pomoc při vypracovávání domácích úkolů, doučování, pomoc při výběru školy, rozhovory na téma studium).

Zavřeno: 

 

Doba poskytování

Ambulantní forma Jihlava:                     

PO - ČT: 13:00 – 18:00                                
PÁ: 13:00 – 16:00 

Terénní forma Jihlava:

PO – 13:00 - 18:00
ST – 13:00 - 18:00         

Letní prázdniny 
Doba ambulantní formy poskytování: 
Provozní doba:               PO – ČT - 8:30 – 17:00
                                         PÁ – 6:00 – 14:30
Otevírací doba:               PO – ČT: 11:00 – 17:00
                                          PÁ – 11:00 – 14:30
Doba terénní formy poskytování: PO + ST: 13:00 – 17:00
 

Naši donátoři

 jihlava
kraj vysočina